Prejsť na obsah
VERTIKÁLNE ATELIÉRY

AKTUÁLNE TERMÍNY VA - LS 2020/2021: 

...pripravujeme...

ZS:
11.9.2020: Zverejnenie tém VA na webových stránkach jednotlivých VA (informácie o téme a iné, ideálne prezentácia) a uvedenie, pre aké predmety sú témy určené.
16.9.2020: 1. kolo prihlasovania (do 13oo, schvaľovanie 13oo-15oo)

17.9.2020: 2. kolo prihlasovania (do 13oo, schvaľovanie 13oo-15oo)
Prihlasovanie študentov bude prebiehať výlučne cez AIS na jednotlivé ateliérové predmety!
Ihneď po ukončení schvaľovania budú zoznamy prijatých študentov zverejnené na webe VA.
Spresnené inštrukcie pre prihlasovanie sa študentov doplníme...
21.9.2020: Začiatok semestra...

JEDNOTLIVÉ VERTIKÁLNE ATELIÉRY:

 : ARCHITEKTÚRA : URBANIZMUS 

      : DIZAJN 

 

Prieskumy ZS 2020/2021 (vertikálne ateliéry A+U, D): pripravujeme...

Prieskumy LS 2019/2020 (vertikálne ateliéry A+U): tu...

OBECNÉ INFORMÁCIE
K VERTIKÁLNYM ATELIÉROM:

 

 

ČO JE TO VERTIKÁLNY ATELIÉR?
Fakulta architektúra STU v Bratislave bude od akademického roku 2019/20 uskutočňovať výučbu ateliérovej tvorby v študijných programoch Architektúra a urbanizmus, Architektúra a Urbanizmus formou tzv. Vertikálnych ateliérov, na základe rozhodnutia VaUR fakulty zo dňa 2. 4. 2019. Vertikálny ateliér je forma výučby ateliérovej tvorby, v ktorom sú súčasne študenti viacerých ročníkov a ktorý je zameraný všeobecne na spôsoby premýšľania o architektúre a konceptoch tvorby.

PREČO SA ZAVÁDZAJÚ VERTIKÁLNE ATELIÉRY?
- Priblíženie sa praxi
- Zefektívnenie výučby
- Podpora tímovej práce, učenie študentov študentmi
- Zvýšenie atraktivity štúdia
- Zvýšenie konkurencie (medzi študentmi aj pedagógmi)
- Zlepšenie pracovných podmienok (stály ateliér počas celého týždňa aj semestra)

KTORÝCH ATELIÉROV AT SA TO BUDE DOTÝKAŤ?
Zmena sa dotkne ŠP Architektúra a urbanizmus (4.r.), Architektúra (5.+ 6.r) a Urbanizmus (5. + 6.r.).

Zimný semester 2019/20:
- Ateliér navrhovania VII (4.r.) 0-8
- Ateliér I – urban. tvorba (5.r./A, U) 0-10
- Ateliér III (6.r./A, U), 0-10
- Ateliér navrhovania VIII – ÚVT (4.r. ) 0-3

Letný semester 2019/20
- Bakalárska práca (4.r.) 0-14
- Ateliér II – archit. tvorba (5.r./U) 0-10
- Ateliér II (5.r./A) 0-10
- Diplomová práca (6.r./A, U) 0-16
- Ateliér navrhovania VIII – ÚVT (4.r. ) 0-3

Poznámka:
Zadania pre 16 študentov, ERASMUS študenti budú navyše počtu, zadania v angličtine.
Pri vypísanom zadaní je potrebné vyznačiť ŠP (A, U), Modul (M1-9) resp. (A1-8). 

KTO SA MOHOL PRIHLÁSIŤ ZA VEDÚCEHO ATELIÉRU?
Autorizovaný architekt SKA, alebo architekt spĺňajúci podmienky autorizácie
alebo Docent, resp. Prof. (v odbore Architektúra alebo Urbanizmus)
Vertikálny ateliér sa môže profilovať ako
- Osobnostný (majstrovský)
- Tematický (bývalé Moduly resp. Zamerania, alebo napr. Urbanizmus,
Digitálna architektúra, Obnova pamiatok….)
- Metodologicky zameraný na špecifický spôsob výučby
V jednom VA môže pôsobiť jeden až traja vedúci, asistenti a konzultanti

VÝBEROVÉ KONANIE 12. - 13. 6. 2019:
Kritériá výberu boli:
- kvalita ponúkanej koncepcie vedenia ateliéru
- pestrosť a rôznorodosť ateliérov
- počet ateliérov / ústav zodpovedajúci dlhodobým úväzkom + 2 ateliéry z praxe
- motivácia mladších kolegov ale aj kolegov s dlhodobou praxou
Podrobnosti výberu: viď prezentáciu 2.

KOĽKO VEDÚCICH A ASISTENTOV MÔŽE PÔSOBIŤ V JEDNOM VA?
- Vedúci: 1 - 3 (v prípade väčšieho počtu vedúcich ako 1, sa títo hlásia do výberového
konania ako spoločný tím)
- Asistenti (z radov interných zamestnancov fakulty): počet je neobmedzený,
ale úväzky sa rozpočítavajú z celkového úväzku ateliéru na osoby
- Asistent môže byť stály, alebo sa mení /a každý semester podľa druhu zadania
- Je v kompetencii vedúceho pozývať na konzultácie aj architektov a špecialistov
z praxe

KOĽKO ŠTUDENTOV MÔŽE BYŤ V JEDNOM VA?
- Max. počet sa určí podľa počtu študentiv, cca 14 - na základe výberu na začiatku semestra
- Ak má ateliér menej ako 16 študentov, môže pribrať aj študentov z nižších ročníkov

AKÉ ZADANIA AT MÔŽU BYŤ VO VA?
- Obsah a rozsah zadania vyplýva z danej charakteristiky predmetu v Akreditácii
- Zadanie zadáva vedúci ateliéru (v prípade bakalárskej práce sa zadanie vyberá z ponuky
garanta ŠP)
- Zadania v jednotlivých ateliéroch môžu byť obsahovo prepojené
- Prerekvizity jednotlivých AT by mali byť upravené tak, aby AT mohla byť vypísaná nezávisle
na semestri (potrebné najmä pri AT I - urbanistická tvorba)

PRESTORY PRE VA:

priestory VAt

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K VA:
- Obsah zadaní v ateliéroch bude pri záverečných prieskumoch hodnotiť komisia
(prodekan, garanti ŠP, vybraní zástupcovia vedúcich)
- 1 x za semester bude stretnutie všetkých vedúcich ateliérov - výmena skúseností, pripomienky a pod.)
- Záverečné prieskumy budú plne v réžii jednotlivých ateliérov (aj spôsob prezentácie)
- Kritiky a prieskumy v ateliéroch by mali prebiehať najmä za účasti nezávislých odborníkov

SPRIEVODNÁ VÝUČBA:
- Povinne voliteľné predmety Moduly M1 – 9 / 4.r.: ako doteraz
- Výberové predmety študijného odboru A, U /5., 6.r.: po schválení garantami ŠP – spoločné pre A, U aj D
- Ateliérový seminár A, U /5., 6.r.: ako doteraz (spoločný pre zameranie, resp. individuálne)
- Diplomový seminár: ako doteraz – vedie vedúci diplomovej práce (po schválení garantami – zmena obsahu)
- V polovici semestra: ATELIÉROVKA : spoločné stretnutie všetkých vedúcich VA...

PREZENTÁCIE K VERTIKÁLNYM ATELIÉROM:

Prezentácia 1  

Prezentácia 2