Prejsť na obsah
VERTIKÁLNE ATELIÉRYAKTUÁLNE TERMÍNY A INFORMÁCIE K LS 2019/2020:

10. 2. 2020:
predstavenie ateliérov a zadaní na webe FA STU a na posteroch vo foyeri. 

10. 2. 2020 od 14:00:
začiatok prihlasovania študentov ročníka prostredníctvom AIS. 

12. 2. 2020 od 14:00 do 18:00:
prvé kolo výberu, rozhodnutie o akceptácii, zverejnenie na webe. 

14. 2. 2020 do 12:00:

druhé kolo výberu, zoznam prijatých študentov na webe VA.

17. 2. 2020
začiatok výučby v letnom semestri 2019/2020.

VÝBER VERTIKÁLNEHO ATELIÉRU:

4. ročník (bakalárske práce): výber VA 12. 2. 2020 (2. kolo do 14. 2. 2020), 
prihlásením sa cez AIS v predmete 1_BP_AU (LS) cez "Rozpisy tém", následne v prvom týždni semestra prebehne formálne prihlásenie sa na záverečnú prácu ku konkrétnemu pedagógovi v rámci prv zvoleného ateliéru (cez "Záverečné práce").*

5. ročník: výber VA 12. 2. 2020 (2. kolo do 14. 2. 2020), 
prihlásením sa cez AIS v predmete 2_AT2_A (LS) cez "Rozpisy tém".*

6. ročník (diplomové práce): výber VA 12. 2. 2020 (2. kolo do 14. 2. 2020) 
prihlásením sa cez AIS cez "Záverečné práce" ku konkrétnym pedagógom na nimi ponúkané témy. 

_____________________________________________________________
* Poznámka: spôsob prihlasovania si overte na stránke VA, niektoré ateliéry prihlasovanie cez AIS nevyužívajú.
 

Kapacita vertikálnych ateliérov: 16 študentov, z toho min. 4 BP.

VIDEO K VERTIKÁLNYM ATELIÉROM:

https://www.youtube.com/watch?v=wkO7_iuvmpA&t=


ČO JE TO VERTIKÁLNY ATELIÉR?
Fakulta architektúra STU v Bratislave bude od akademického roku 2019/20 uskutočňovať výučbu ateliérovej tvorby v študijných programoch Architektúra a urbanizmus, Architektúra a Urbanizmus formou tzv. Vertikálnych ateliérov, na základe rozhodnutia VaUR fakulty zo dňa 2. 4. 2019. Vertikálny ateliér je forma výučby ateliérovej tvorby, v ktorom sú súčasne študenti viacerých ročníkov a ktorý je zameraný všeobecne na spôsoby premýšľania o architektúre a konceptoch tvorby.

PREČO SA ZAVÁDZAJÚ VERTIKÁLNE ATELIÉRY?
- Priblíženie sa praxi
- Zefektívnenie výučby
- Podpora tímovej práce, učenie študentov študentmi
- Zvýšenie atraktivity štúdia
- Zvýšenie konkurencie (medzi študentmi aj pedagógmi)
- Zlepšenie pracovných podmienok (stály ateliér počas celého týždňa aj semestra)

KTORÝCH ATELIÉROV AT SA TO BUDE DOTÝKAŤ?
Zmena sa dotkne ŠP Architektúra a urbanizmus (4.r.), Architektúra (5.+ 6.r) a Urbanizmus (5. + 6.r.).

Zimný semester 2019/20:
- Ateliér navrhovania VII (4.r.) 0-8
- Ateliér I – urban. tvorba (5.r./A, U) 0-10
- Ateliér III (6.r./A, U), 0-10
- Ateliér navrhovania VIII – ÚVT (4.r. ) 0-3

Letný semester 2019/20
- Bakalárska práca (4.r.) 0-14
- Ateliér II – archit. tvorba (5.r./U) 0-10
- Ateliér II (5.r./A) 0-10
- Diplomová práca (6.r./A, U) 0-16
- Ateliér navrhovania VIII – ÚVT (4.r. ) 0-3

Poznámka:
Zadania pre 16 študentov, ERASMUS študenti budú navyše počtu, zadania v angličtine.
Pri vypísanom zadaní je potrebné vyznačiť ŠP (A, U), Modul (M1-9) resp. (A1-8). 

KTO SA MOHOL PRIHLÁSIŤ ZA VEDÚCEHO ATELIÉRU?
Autorizovaný architekt SKA, alebo architekt spĺňajúci podmienky autorizácie
alebo Docent, resp. Prof. (v odbore Architektúra alebo Urbanizmus)
Vertikálny ateliér sa môže profilovať ako
- Osobnostný (majstrovský)
- Tematický (bývalé Moduly resp. Zamerania, alebo napr. Urbanizmus,
Digitálna architektúra, Obnova pamiatok….)
- Metodologicky zameraný na špecifický spôsob výučby
V jednom VA môže pôsobiť jeden až traja vedúci, asistenti a konzultanti

VÝBEROVÉ KONANIE 12. - 13. 6. 2019:
Kritériá výberu boli:
- kvalita ponúkanej koncepcie vedenia ateliéru
- pestrosť a rôznorodosť ateliérov
- počet ateliérov / ústav zodpovedajúci dlhodobým úväzkom + 2 ateliéry z praxe
- motivácia mladších kolegov ale aj kolegov s dlhodobou praxou
Podrobnosti výberu: viď prezentáciu 2.

KOĽKO VEDÚCICH A ASISTENTOV MÔŽE PÔSOBIŤ V JEDNOM VA?
- Vedúci: 1 - 3 (v prípade väčšieho počtu vedúcich ako 1, sa títo hlásia do výberového
konania ako spoločný tím)
- Asistenti (z radov interných zamestnancov fakulty): počet je neobmedzený,
ale úväzky sa rozpočítavajú z celkového úväzku ateliéru na osoby
- Asistent môže byť stály, alebo sa mení /a každý semester podľa druhu zadania
- Je v kompetencii vedúceho pozývať na konzultácie aj architektov a špecialistov
z praxe

KOĽKO ŠTUDENTOV MÔŽE BYŤ V JEDNOM VA?
- Max. 16, na základe výberu na začiatku semestra
- Ak má ateliér menej ako 16 študentov, môže pribrať aj študentov z nižších ročníkov

AKÉ ZADANIA AT MÔŽU BYŤ VO VA?
- Obsah a rozsah zadania vyplýva z danej charakteristiky predmetu v Akreditácii
- Zadanie zadáva vedúci ateliéru (v prípade bakalárskej práce sa zadanie vyberá z ponuky
garanta ŠP)
- Zadania v jednotlivých ateliéroch môžu byť obsahovo prepojené
- Prerekvizity jednotlivých AT by mali byť upravené tak, aby AT mohla byť vypísaná nezávisle
na semestri (potrebné najmä pri AT I - urbanistická tvorba)

 

TERMÍNY ZAČIATKU FUNGOVANIA VA:

23.9. 2019 začiatok akademického roku 2019/2020

16.9. 2019 (pondelok): predstavenie ateliérov a zadaní na webe FA STU ( + poster vo foyeri)

17.9. 2019 (utorok): predstavenie ateliérov a zadaní v aule FA STU pre študentov
24 x 10 min. prezentácie (9.00 – 13-00)

18.9. 2019 (streda): prihlasovanie študentov (osobne v ateliéroch)
do 18.00 – uzavretie akceptovaných študentov, oznam o naplnenom ateliéri – web

19.9. 2019 (štvrtok) 2. kolo prihlasovania študentov, od 9.00

20.9. 2019 (piatok) uzavretie prihlasovania – nahlásenie študentov na pedagogické oddelenie (vedúci VA)

ORGANIZÁCIA SEMESTRA:
- Povinná výučba v ateliéri: pondelok poobede + štvrtok doobeda
- Zadávanie tém ateliérových prác: prvý týždeň semestra (ZS: 26.9. 2019)
- Kritiky AU:
1.: 14. - 18.10. 2019
2.: 25. - 29.11. 2019
- Ateliérový týždeň: 16. - 20.12. 2019
- Odovzdanie prác do AIS: 21.12. 2019
- Obhajoby ateliérových prác: 9. - 10.1. 2020
- Prieskumy: 17. - 19.1. 2020 (Inštalácia: 15. - 16.1. 2020)
- Hodnotenie VA: 19.1. 2020 (dekan, prodekanka, garanti predmetov, externisti)

PRESTORY PRE VA:

priestory VAt

 

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE K VA:
- Obsah zadaní v ateliéroch bude pri záverečných prieskumoch hodnotiť komisia
(prodekan, garanti ŠP, vybraní zástupcovia vedúcich)
- 1 x za semester bude stretnutie všetkých vedúcich ateliérov - výmena skúseností, pripomienky a pod.)
- Záverečné prieskumy budú plne v réžii jednotlivých ateliérov (aj spôsob prezentácie)
- Kritiky a prieskumy v ateliéroch by mali prebiehať najmä za účasti nezávislých odborníkov

SPRIEVODNÁ VÝUČBA:
- Povinne voliteľné predmety Moduly M1 – 9 / 4.r.: ako doteraz
- Výberové predmety študijného odboru A, U /5., 6.r.: po schválení garantami ŠP – spoločné pre A, U aj D
- Ateliérový seminár A, U /5., 6.r.: ako doteraz (spoločný pre zameranie, resp. individuálne)
- Diplomový seminár: ako doteraz – vedie vedúci diplomovej práce (po schválení garantami – zmena obsahu)
- V polovici semestra: ATELiÉROVKA : spoločné stretnutie všetkých vedúcich VA...

 

PREZENTÁCIE K VERTIKÁLNYM ATELIÉROM:

Prezentácia 1  Prezentácia 2