Prejsť na obsah
Ateliér - Andráš

Ateliér - Andráš

A  N  O

Náš ateliér je spoločnou tvorivou dielňou

.

  • Riešime témy súvisiace s občianskymi budovami a ich úlohou v organizme ľudského sídla
  • Snažíme sa priviesť študentov k pochopeniu ich úlohy ako budúcich tvorcov prostredia
  • Základom je  skúmanie miesta, pamäti lokality i jej širších väzieb a zodpovedajúcich princípoch jeho kompozície, analýza prostredia i funkcií preň navrhovanej architektúry.

 .

Spoločné hľadanie zameriavame na

  • komplexný prístup  od urbanistickej roviny, až po priestorový a konštrukčný detail architektúry.
  • Nájdenie konceptu,  predovšetkým funkčného a hmotovo-priestorového. Jeho základným vyjadrením musí byť architektonická  škica, zväčša overovaná pracovným modelom.
  • Formulovanie relevantných otázok,  ktoré sú predpokladom správneho vyhodnotenia pri hľadaní odpovedí na priestorové, funkčné a prevádzkové, estetické a materiálovo-konštrukčné požiadavky, postupným skúmaním ktorých sa nachádza optimálne riešenie úlohy

 .

  • Rešpektujeme autorský názor študenta a spoločnou diskusiou, hľadaním alternatívnych možností, provokovaním nečakaných súvislostí podporujeme jeho kreativitu.
  • Vyžadujeme sústredenú prácu od úvodných kompozičných námetov, cez verbálnu a grafickú prezentáciu postupných etáp tvorby až po finálne výstupy a ich čo najvyššiu estetickú kvalitu (poster, portfólio, model).
  • Úlohy a témy  hľadáme predovšetkým v spolupráci s možnými zadávateľmi, klientmi našich budúcich absolventov – miestnymi samosprávami. Na príprave tém, tvorbe a jej hodnotení participujú od začiatku aj miestne autority (v odbornej i decíznej sfére).

 .

.

Téma je vždy výzvou na vzájomný dialóg.

Učiteľov i študentov.

Ateliér je o tímovej práci, nielen o vhodnom pracovnom prostredí - ktoré je pre nás takmer domovom - ale najmä o spoločenstve a atmosfére v ňom.