Prejsť na obsah
Ateliér - Andráš

.

Prihlasenie  - Portfolio

atelier.ano@gmail.com

  mailom 

   1 miesto uvoľnené

                                                

                                                 Zoznam  študentov ateliéru ANO:       

                                                 1.  Dubovská Zuzana 4.r.

                                                 2.   Bednárová Kristína 4.r.

                                                 3.   Beňa Tomáš 4.r.

                                                 4.   Vlčková Patrícia 4.r.

                                                 5.   Lecsőová Marcela 5.r.

                                                 6.   Tomašovic Marko 5.r.

                                                 7.   Paulík Viktor 6.r.

                                                 8.   Nosková Nastasia 6.r.

                                                 9.   Ordzovenská Diana 6.r.

                                                 10.  Kadák Tomáš 6.r.

                                                 11.  Mega Matej 6.r.

                                                 12.  Veselková Anna 4.r.

                                                 13.  Šimon Ján  5.r.

                                                 ....a ďakujeme prihláseným študentom za dôveru

  .

  Ateliér - Andráš

  A  N  O

  Náš ateliér je spoločnou tvorivou dielňou

  .

  • Riešime témy súvisiace s občianskymi budovami a ich úlohou v organizme ľudského sídla
  • Snažíme sa priviesť študentov k pochopeniu ich úlohy ako budúcich tvorcov prostredia
  • Základom je  skúmanie miesta, pamäti lokality i jej širších väzieb a zodpovedajúcich princípoch jeho kompozície, analýza prostredia i funkcií preň navrhovanej architektúry.

   .

  Spoločné hľadanie zameriavame na

  • komplexný prístup  od urbanistickej roviny, až po priestorový a konštrukčný detail architektúry.
  • Nájdenie konceptu,  predovšetkým funkčného a hmotovo-priestorového. Jeho základným vyjadrením musí byť architektonická  škica, zväčša overovaná pracovným modelom.
  • Formulovanie relevantných otázok,  ktoré sú predpokladom správneho vyhodnotenia pri hľadaní odpovedí na priestorové, funkčné a prevádzkové, estetické a materiálovo-konštrukčné požiadavky, postupným skúmaním ktorých sa nachádza optimálne riešenie úlohy

   .

  • Rešpektujeme autorský názor študenta a spoločnou diskusiou, hľadaním alternatívnych možností, provokovaním nečakaných súvislostí podporujeme jeho kreativitu.
  • Vyžadujeme sústredenú prácu od úvodných kompozičných námetov, cez verbálnu a grafickú prezentáciu postupných etáp tvorby až po finálne výstupy a ich čo najvyššiu estetickú kvalitu (poster, portfólio, model).
  • Úlohy a témy  hľadáme predovšetkým v spolupráci s možnými zadávateľmi, klientmi našich budúcich absolventov – miestnymi samosprávami. Na príprave tém, tvorbe a jej hodnotení participujú od začiatku aj miestne autority (v odbornej i decíznej sfére).

   .

  .

  Téma je vždy výzvou na vzájomný dialóg.

  Učiteľov i študentov.

  Ateliér je o tímovej práci, nielen o vhodnom pracovnom prostredí - ktoré je pre nás takmer domovom - ale najmä o spoločenstve a atmosfére v ňom.