Prejsť na obsah
Andráš / Nahálka / Oravcová

Zadania  LS  2019/2020

Bakalárska práca   (4.r. AU)

Bakalárska práca v našom atelieri sa bude vypracovávať alternatívne v 2-och témach (s možnosťou výberu)

 • Komunitné centrum
 • Školský klub

Navrhovaný objekt  bude pozostávať z 1 podzemného (parkovanie) a z maximálne 2 nadzemných podlaží. V návrhu je potrebné zohľadniť rámcový lokalitný program, územno-priestorové regulatívy danej lokality a prístupnosť objektu aj pre osoby so zdravotným znevýhodnením. Objekt riešiť s  ohľadom na jestvujúci kontext prostredia, zástavby a architektúry.

Zadanie, podklady sú k dispozícii na dátovom úložisku predmetu Bakalárska práca v AIS.

 

Ateliér II    (5.r./A, U)

Pre vypracovanie AT ponúkame v našom ateliéri 3 témy

 • Objekt občianskej vybavenosti kultúrneho charakteru (v území Palma-Biely Kríž v Bratislave – spracovávané v našom VA ateliéri v ZS )
 • Inspireli Awards_študentská architektonická súťaž_Divadlo "Theatre Populaire IDEA (L)" v Ouagadougou, Burkina Faso (Afrika)
 • Škola umenia, Am Hof, Viedeň, Rakúsko_architektonická súťaž
 • Mestský blok Bazová _ Revitalizácia územia na zdieľaný priestor a kultúrne centrum

 

Diplomová práca    (6.r./A)

V našom atelieri ponúkame vypracovanie AŠ objektov občianskej vybavenosti v lokalite postupne revitalizovanej zóny Biely Kríž, pozdĺž Račianskej ulice v okolí bývalého výrobného závodu Palma (m.č. Bratislava - Nové Mesto), ktorá bola v našom VA spracovávaná v ZS.

 • Železničná stanica Bratislava – Vinohrady
 • Zimný štadión, Biely Kríž, Bratislava
 • Polyfunkčný objekt - Gaštanový hájik
 • Objekt občianskej vybavenosti kultúrneho charakteru

Ako ďalšiu možnosť ponúkame riešenie aktuálnej študentskej súťaže, ako spoločný príspevok k diskusii o najaktuálnejších témach architektúry. Tu sa tímová spolupráca chápe ako súčasť individuálneho hľadania odpovedí.

 • Oravské Múzeum Etnografie Námestovo
 • Inspireli Awards_študentská architektonická súťaž_Divadlo "Theatre Populaire IDEA (L)" v Ouagadougou, Burkina Faso (Afrika)
 • Škola umenia, Am Hof, Viedeň, Rakúsko_architektonická súťaž
 • Mestský blok Bazová _Revitalizácia územia na zdieľaný priestor a kultúrne centrum

 

Anotácie k ponúkaným témam:

 • Inspireli Awards_študentská architektonická súťaž_Divadlo "Theatre Populaire IDEA (L)" je otvorená študentská súťaž architektonických, umeleckých a dizajnových nápadov pre udržateľné oživenie neužívaného amfiteátra v areáli "Centre de Développement Chorégraphique" La Termitiere v centre mesta Ouagadougou v Burkina Faso (Afrika). Dôraz je kladený na inovatívne, ohľaduplné a odvážne vízie zhodnocujúce miestny potenciál a materiály.
 • Škola umenia, Am Hof, Viedeň, Rakúsko_architektonická súťaž _architektonická štúdia zariadenia vzdelávacieho a kultúrneho charakteru, ktoré by malo prevziať významnú úlohu v architektonicky mimoriadne hodnotnom prostredí viedenského Innere Stadt. V tejto lokalite by sa navrhovaná nová školu umenia mala stať architektúru, ktorá môže vytvoriť interaktívny priestor pre súčasné umenie. Škola by mala byť laboratóriom architektúry, fotografie, maľby a sochárstva.
 • Oravské Múzeum Etnografie Námestovo_Predmetom súťaže je architektonická štúdia novostavby budovy múzea etnografie v lokalite na nábreží v Námestove v blízkosti autobusovej stanice a riešenie priľahlého nábrežia. Zastrešovalo by históriu zatopených obcí, etnografiu obliekania a modrotlače, ale taktiež zaujímavé dokumenty a knihy od oravských dejateľov…Objekt má reagovať na blízky kontakt s vodnou nádržou Oravská priehrada.
 • Železničná stanica Bratislava – Vinohrady_architektonické riešenie významného dopravného uzla - budova stanice by mala reagovať na významné podporenie a perspektívne dobudovanie hromadnej dopravy, vrátane jej integrovaných systémov. Ich vzájomné prepojenie a odľahčenia mestskej cestnej siete od individuálnej automobilovej dopravy by malo vytvoriť príležitosť aj pre naplnenie súčasných a očakávaných štandardov pre plnohodnotné prostredie pre používateľov foriem prepravy, ktoré menej zaťažujú životné prostredie
 • Zimný štadión, Biely Kríž, Bratislava_ archi tektonická štúdia objektu športovej arény - zimný štadión so zázemím a doplňujúcimi funkciami. Okrem priestoru hlavnej hokejovej arény (min.5000 divákov), má obsahovať aj ďalšie funkcie - priestory tréningovej haly, fitness, podzemných garáží, technického vybavenia, prípadne ďalšie.
 • Polyfunkčný objekt - Gaštanový hájik_Budova s prevahou administratívnych pracovísk navrhnutých v súčasnom trende (start up, prenajímateľné...) s komerčným parterom s dôrazom na vytvorenie kvalitného verejného priestoru.
 • Objekt občianskej vybavenosti kultúrneho charakteru_ v lokalite postupne revitalizovanej zóny Biely Kríž_typologicky: po dohode s pedagógom
 • Mestský blok Bazová _ premena rozľahlého pozemku v atraktívnej polohe na rozhraní mestských častí Staré mesto a Ružinov, na zdieľaný priestor a kultúrne centrum mesta, kde dochádza ku koncentrácií talentov, firiem a inštitúcií a k ich vzájomnému dialógu, spolupráci a rozvoju. Tento priestor by mal pokrývať širokú škálu potrieb obyvateľov mesta, od potreby bývania, cez potrebu vzdelávania a sebarealizácie, až po možnosti aktívneho trávenia voľného času. Areál bývalých technických služieb, ktorý bol vybudovaný v polovici 20. storočia, sa vyznačuje cennou industriálnou stopou z minulosti, v podobe halových objektov. Úlohou bude identifikovať existujúce hodnoty a potenciál budov a predstaviť svoju vlastnú priestorovú víziu.

V rámci vertikálneho ateliéru ANO

je možné po dohode riešiť v Ateliéri II (5.r.)  a v Diplomovej práci (6.roč) aj inú architektonickú súťaž, prípadne vlastné zadanie podľa výberu študenta obsahovo spĺňajúce parametre tohto ateliéru. Táto alternatíva však musí byť včas odkonzultovaná  (v prípade Diplomovej práce odkonzultovaná s konkrétnym pedagógom).

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Zadania ZS  2019/20

       Ateliér navrhovania VII  4.roč. _ Modul M2
       Ateliér I - urban. tvorba  5.roč. _ A,U
       Ateliér III -  6.roč. _ A,U

.

Bratislava - Biely kríž

    

V zadaní ide o územie v m.č. Bratislava - Nové Mesto, lokalitu postupne revitalizovanej zóny Biely Kríž, pozdĺž Račianskej ulice v okolí bývalého výrobného závodu Palma.

Tu sa v priestore, ktorý dostáva nový náboj osídlením progresívnymi firmami mladých tvorivých tímov (napríklad v Novej Cvernovke), ponúkajú možnosti na implementáciu podnetných zariadení občianskej vybavenosti.

V ateliéri modulu (M2) štvrtého ročníka by šlo o experimentálne riešenia budov pre prezentáciu výstupov tvorivých činností návrhom objektov -  Science centra (prípadne Art alebo Dizajn centra) a Congress a event centra.

Urbanistické riešenie priľahlej mestskej zóny predstavuje skvelú výzvu pre študentov inžinierskeho stupňa štúdia v predmete Ateliér I a urbanisticko architektonickú štúdiu súboru občianskych budov v tomto polyfunkčnom prostredí zasa pre predmet Ateliér III.

.

Zadanie ZS  2019/20

       Ateliér I – urban. tvorba  5.roč. _A,U
       Ateliér III - 6.roč. _A,U

.

Liptovský Mikuláš - Tangenta Liptovskej Mary

    

Druhou alternatívou pre študentov inžinierskeho stupňa štúdia je riešenie nového vzťahu medzi mestom a vodnou plochou.

Túto šancu ponúka Liptovský Mikuláš a jeho spojenie s vodným dielom Liptovská Mara (po plánovanom presune železničnej trate do nového koridoru). Urbanistické riešenie zóny zahŕňa v mestskej časti Palúdzka návrh na priestory s obytnou funkciou, v časti okolo súčasnej trate zas najmä areály a objekty občianskej vybavenosti (vybraného typologického druhu - po dohode s pedagógom).

.

Zadanie  ZS 2019/20

       Ateliér I – urban. tvorba  5.roč. _ A,U

       Ateliér III -  6.roč. _ A,U

.

Medzinárodná študentská architektonická súťaž

Ako ďalšiu možnosť pre študentov v inžinierskom stupni štúdia ponúkame riešenie aktuálnej študentskej medzinárodnej súťaže. Súťaže považujeme za spoločný príspevok k diskusii o najaktuálnejších témach architektúry. Tu sa tímová spolupráca chápe ako súčasť individuálneho hľadania odpovedí.