Prejsť na obsah
Ateliér - KONŠTRUKCIE V ARCHITEKTÚRE

Výšková budova – Trnavská – Bajkalská, Bratislava

trnavska

Lukratívne územie, ktoré je v kontakte s areálom Národného futbalového štadiónu na Tehelnom poli, kde sa nachádzajú doplnkové funkcie k športovým štadiónom nadmestského významu si zasluhuje komplexnú revitalizáciu. Cieľom zadania je navrhnúť zástavbu spolu so situovaním výškovej budovy pozdĺž ulice Trnavská s rešpektovaním funkčných a výškových regulatívov Územného plánu. V danom území je možné uvažovať s polyfunkčnou zástavbou mestského typu s podielom bývania a občianskej vybavenosti. Vhodná funkčná náplň pre toto územie je prechodné ubytovanie, polyfunkčný dom a funkcie občianskej vybavenosti, ktoré budú reagovať na blízkosť športu nadmestského významu.

Ateliér navrhovania VII

 

Pavilón expozície Antická Gerulata, Rusovce

gerulata

Úlohou zadania je navrhnúť prezentačný pavilón múzea v priestore archeologickej lokality Gerulata v Rusovciach spolu so zázemím pre návštevníkov a múzeum. Lokalita Gerulata je súčasťou pevnostného systému Limes Romanus, ktorý je najvýznamnejšou pamiatkou Rímskeho impéria. Archeologické nálezy s výnimočnou výpovednou hodnotou, ktoré sa našli v Rusovciach si zaslúžia návrh progresívneho objektu s ľahkou konštrukciou so zabezpečením atraktívneho výstavného priestoru a exteriérovou prezentáciou kastela. Návrh exteriérových priestorov by mal reflektovať historickú stopu pôvodného areálu rímskeho vojenského tábora, poskytnúť atraktívny verejný priestor pre návštevníkov, dotvoriť priehľady a uličný priestor v súčasnom sídle. 

Ateliér navrhovania VII

 

Športová hala Kuchajda – Tomášikova ul,. Bratislava

kuchajda

Cieľom zadania je navrhnúť viacúčelovú, resp. špecificky zameranú športovú halu v území ohraničenom Tomášikovou, Vajnorskou a nákupným centrom Polus. Územie je funkčne definované pre šport a jeho doplnkové funkcie (parkovanie, prechodné ubytovanie). Jestvujúce športové plochy je možné ponechať alebo nahradiť krytou halou podľa vlastného urbanistického konceptu. Hľadanie netradičného riešenia športovej haly z hľadiska formy a konštrukcie je determinované jej správnym situovaním vzhľadom na lukratívnosť vodnej plochy jazera Kuchajda. Pridanou hodnotou návrhu je zapojenie vodnej plochy do nového riešenia voľnočasového priestoru v území. 

Ateliér navrhovania VII, Ateliér III, Diplomová práca

 

Výšková budova – Patrónka, Bratislava

patronka

Územie je určené pre overenie osadenia výškových budov v polohe nárožia Mlynskej doliny a Lamačskej cesty s využitím terénnych danosti pre vytvorenie viacúrovňového parteru. Výškové budovy by mali byť osadené v nadväznosti na WESTEND TOWER a pokračujúcu zástavbu pozdĺž Lamačskej cesty s overením ich situovania ako dominánt v priehľadoch v danom území. Funkčná náplň navrhovaných objektov a výškových budov v danom území zahŕňa funkcie vyššej občianskej vybavenosti s podielom bývania, resp. prechodného ubytovania. Zadanie je možné riešiť v kolektíve, je vhodné pre Ateliér I a Ateliér III a následné zadanie Diplomovej práce s návrhom konkrétnej vybranej výškovej budovy z predchádzajúceho ateliéru.

Ateliér I, Ateliér II, Ateliér III, Diplomová práca

 

Výšková budova – Miletičova, Bratislava

miletičova

Územie Centrálneho Trhoviska ohraničené ulicami Záhradnícka a Miletičova predstavuje potenciál pre nový typ zástavby so zakomponovaním pôvodnej funkcie trhoviska v kvalitatívne vyššom štandarde. Zároveň je toto územie určené pre overenie osadenia výškových budov ako lokálnych dominánt v danom území a hľadania ich adekvátnej polohy z hľadiska diaľkových priehľadov. Priestorová regulácia nie je striktne stanovená, funkčná regulácia územia je definovaná pre vyššiu občiansku vybavenosť s polyfunkciou a podielom bývania. Zadanie je možné riešiť v kolektíve, je vhodné pre Ateliér I a Ateliér III a následné zadanie Diplomovej práce s návrhom konkrétnej vybranej výškovej budovy z predchádzajúceho ateliéru.

Ateliér I, Ateliér II, Ateliér III, Diplomová práca

 

Športová hala Rača – Černockého – Račianska – Hečkova, Bratislava

černockeho

Územie s funkciou športu a jeho doplnkových funkcií poskytuje možnosti umiestnenia viacero rôznych menších športových zariadení a nevyhnutných doplnkových zariadení (prechodné ubytovanie, parkovací dom), alebo jedného multifunkčného športového zariadenia, ktoré bude v sebe zahŕňať väčší počet rôznych športových prevádzok. Dané územie poskytuje možnosť navrhnúť športovú halu ako silný solitér z hľadiska jej formy a konštrukcie. Pri komplexnom návrhu s vyriešením celého územia je lokalita vhodná ako zadanie pre preddiplomový projekt (Ateliér III) a následne pre diplomovú prácu, ktorej predmetom bude architektonická štúdia zvoleného športového objektu.

Ateliér I, Ateliér III, Diplomová práca