Prejsť na obsah
Ateliér Vojteková /Kalesný

NOVÉ TÉMY _LETNÝ SEMESTER 2020/2021

 

4. ROČNÍK 1_BP_AU

RADNICA ČUNOVO, KOMUNITNÉ CENTRUM - téma vypísaná garantom predmetu / Vojteková, Kalesný

 

1. ROČNÍK_ ING 2_AT2_A

BYTOVÝ DOM DÚBRAVKA / Vojteková

Úlohu zadania je navrhnúť nájomné bývanie do územia ohraničeného ulicami Dúbravčická  - Na vrátkach  - Nejedlého ul. v Dúbravke. Súčasťou osadenia bytového domu v danej lokalite bude vyriešenie zariadení občianskej vybavenosti, parku a športovísk v ohraničenom území, pričom spomínané funkcie môžu byť riešené ako súčasť polyfunkčných bytových domov.  Územný plán v súčasnosti stanovuje pre danú lokalitu rozvoľnenú zástavbu  v podobe viacpodlažnej bytovej zástavby (bytové domy), pričom sa predpokladá zmena funkčného využitia územia z 501 na 101. Zadaniami je možné preukázať variantné možnosti riešenia danej lokality, čo sa týka formy, výškovej hladiny a použitia typov bytových domov a ich začlenenia do daného územia. Urbanistický koncept je možné riešiť spoločne ako skupina študentov.  

 

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA PATRÓNKA_LAMAČSKÁ CESTA / Kalesný

Územie ohraničené komunikáciami Lamačská cesta, Mlynská dolina, areálom SAV a priľahlým prírodným masívom nad tunelom Sitina sa nachádza v komplikovaných terénnych pomeroch. Revitalizácia územia, asanácia nevhodných objektov a novonavrhovaná zástavba by mala nadviazať na zástavbu výškových budov v polohe nárožia Mlynskej doliny a Lamačskej cesty a využiť terénne danosti pre vytvorenie viacúrovňového parteru, ktorý vytvorí plynulý prechod od ohraničujúcich komunikácii do vnútra územia s novou zástavbou a do prírodného prostredia v kontakte so zoologickou záhradou. Výškové budovy by mali byť osadené v nadväznosti na WESTEND TOWER ako pokračujúca zástavba pozdĺž Lamačskej cesty a Mlynskej doliny s overením ich situovania ako dominánt v priehľadoch v danom území. Funkčná náplň navrhovaných objektov a výškových budov v danom území zahŕňa funkcie vyššej občianskej vybavenosti s podielom bývania a prechodného ubytovania. 

 

2. ROČNÍK_ ING 2_DP_A

POLYFUNKČNÝ OBJEKT GORKÉHO – LAURINSKÁ UL. BRATISLAVA / Vojteková

Úlohou diplomovej práce je navrhnúť v exponovanej polohe Gorkého a Laurinskej ul. polyfunkčný objekt v prieluke. Návrh musí rešpektovať priestorové a funkčné regulatívy stanovené pre dané územie Územným plánom mesta Bratislavy a Zásadami ochrany pre vybrané sektory pamiatkovej rezervácie Bratislava. Funkčnou náplňou objektu je bývanie (trvalé, resp. prechodné) v rozmedzí 50- 70% z celkových nadzemných plôch a občianska vybavenosť. Z hmotovo-priestorového hľadiska je nutné v návrhu rešpektovať pôvodnú uličnú čiaru, výškovú hladinu okolitej zástavby a vytvoriť verejný parter s možnosťou priechodu medzi Gorkého a Laurinskou ul.

 

POLYFUNKČNÝ KOMPLEX PATRÓNKA_LAMAČSKÁ CESTA / Vojteková

Úlohou diplomovej práce je navrhnúť komplex polyfunkčných administratívnych budov do územia ohraničeného Lamačskou cestou a ulicou Mlynská Dolina. Navrhovaný komplex má svojou mierkou, kompozičným a funkčným riešením reagovať na jestvujúcu novú zástavbu Lamačskej cesty smerom k areálu SAV a vytvoriť hmotové uzavretie zástavby Lamačskej cesty v polohe rušnej križovatky prepájajúcej smery Kramáre – Most La Franconi a Staré mesto - Lamač. Okrem hmotového dotvorenia územia je cieľom návrhu preukázať v danom komplexe budov možnosť riešenia rôzneho štandardu a chápania pracovného administratívneho prostredia v súčasnej architektúre.

 

NÁMESTIE FRANZA LISZTA_BTATISLAVA / Kalesný

 

 

TÉMY _ZIMNÝ SEMESTER 2020/2021

4. ROČNÍK 1_AN7M7_AU – MODUL M7

VYHLIADKOVÁ VEŽA_ BRATISLAVA / Vojteková

Lokalita Koliba – Sovia ulica

 

Lokalita Rača – Pekná cesta

Ideová téma architektúry vyhliadkovej veže, alebo tematickej expozície, kde pohyb vzostupným alebo definovaným smerom determinuje architektúru a konštrukciu. V návrhoch bude kladený dôraz na súlad tektoniky objektov s ich architektonickým výrazom. V ponuke pre tento ateliér sú preto lokality v prírodnom prostredí, kde je možné umiestniť objekt vyhliadkovej veže a v závislosti od lokality tematickú expozíciu (vinohradnícka, vojenská, resp. iná) doplnkovými funkciami (bufet, kaviareň, občerstvenie). V ateliéri pôjde o voľnú tvorbu v prírodnom prostredí, ktoré pre umiestnenie daných objektov nestanovuje priestorovú reguláciu ani obmedzenia pre vonkajšiu formu architektúry. Je možnosť vybrať si z lokalít Bratislava – Koliba – Sovia ulica alebo Bratislava Rača – Pekná cesta.

 

 
AMFITEÁTER_ TYRŠOVO NÁBREŽIE / Kalesný

Témou zadania je riešenie areálu amfiteátra na pravom brehu Dunaja v priestore Tyršovho nábrežia v katastrálnom území Bratislava Petržalka. Súčasťou areálu by mal byť vlastný amfiteáter pozostávajúci z javiskovej plochy s membránovým prekrytím s nadväzujúcim hľadiskom pre divákov a podúrovňovým parkovaním. V areáli by malo byť situované pohotovostné ubytovanie účinkujúcich s technickým a hygienickým vybavením.

 

 

1. ROČNÍK_ ING   2_AT1_AU

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA PATRÓNKA_LAMAČSKÁ CESTA / Vojteková, Kalesný 

Územie ohraničené komunikáciami Lamačská cesta, Mlynská dolina, areálom SAV a priľahlým prírodným masívom nad tunelom Sitina sa nachádza v komplikovaných terénnych pomeroch. Revitalizácia územia, asanácia nevhodných objektov a novonavrhovaná zástavba by mala nadviazať na zástavbu výškových budov v polohe nárožia Mlynskej doliny a Lamačskej cesty a využiť terénne danosti pre vytvorenie viacúrovňového parteru, ktorý vytvorí plynulý prechod od ohraničujúcich komunikácii do vnútra územia s novou zástavbou a do prírodného prostredia v kontakte so zoologickou záhradou. Výškové budovy by mali byť osadené v nadväznosti na WESTEND TOWER ako pokračujúca zástavba pozdĺž Lamačskej cesty a Mlynskej doliny s overením ich situovania ako dominánt v priehľadoch v danom území. Funkčná náplň navrhovaných objektov a výškových budov v danom území zahŕňa funkcie vyššej občianskej vybavenosti s podielom bývania a prechodného ubytovania. 

 

 

2. ROČNÍK_ING  2_AT3_A 

NÁMESTIE FRANZA LISZTA_BTATISLAVA / Vojteková, Kalesný

Námestie Franza Lista je ohraničené budovami hlavnej železničnej stanice, Múzeom dopravy, Žabotovou ulicou a Šancovou ulicou. Toto námestie v Bratislave je dopravným centrom, obklopeným nesúrodými architektúrami z viacerých období. Charakter priestoru sa formoval od polovice 19. storočia, kedy tu bola umiestnená prvá koncová železničná stanica a neskôr bola vybudovaná historická budova železničnej stanice popri priebežnom koľajisku. V súčasnosti je tento urbanistický priestor preplnený trasami MHD (električky, trolejbusy, autobusy) a okolitá zástavba je chaotická, bez definovania verejných priestorov s komplikovaným peším pohybom. Cieľom ateliéru bude zástavba daného územia s umiestnením električkovej a automobilovej dopravy v niekoľkých podzemných podlažiach. Funkčnou náplňou objektov nachádzajúcich sa v navrhovanom území od Šancovej ulice po železničnú stanicu bude vyššia občianska vybavenosť (obchodná pasáž, hotel, administratíva). Osadenie hmoty medzi budovu bývalého železničného riaditeľstva a budovu Uni Ctedit banky umožní nanovo artikulovať  priestor Šancovej ulice a verejný priestor pred budovou stanice v intenciách moderného otvoreného alebo prekrytého verejného rozptylového priestoru. Danú lokalitu je potrebné riešiť v rámci dvoch semestrov (návrh dopravy a hmotový návrh zástavby v rámci preddiplomového projektu a architektonický návrh vybraného objektu  v rámci diplomového projektu).

 

 

ROZPRACOVANÉ ZADANIA Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV

Tržnica Romanova ul. Bratislava Petržalka

romanova

Úlohou zadania je navrhnúť v priestore ohraničenom Chorvátskym ramenom a Romanovou ulicou objekt modernej tržnice s prípadným spoločenským využitím ako solitér, ktorý prepojí navrhované plochy zelene, zastávku električky s obytnými domami. Územie bude v budúcnosti rozdelené trasou električky. Objekt je možné vzhľadom na trasu električky situovať do rôznych polôh, pričom je prípustné navrhnúť objekt z oboch strán s premostením ponad trasu električky. V blízkosti danej lokality sa v súčasnosti nachádza predajňa Kaufland, ktorú je možné v návrhu zrušiť a prepojiť objekt tržnice s navrhovanými plochami zelene pozdĺž Chorvátskeho ramena. V území je možné uvažovať aj s otvoreným voľne prekrytým trhoviskom na časti riešenej plochy.

1. ROČNÍK_ ING   2_AT2_A, Ateliér III

 

Výšková budova – Miletičova, Bratislava

miletičova

Územie Centrálneho Trhoviska ohraničené ulicami Záhradnícka a Miletičova predstavuje potenciál pre nový typ zástavby so zakomponovaním pôvodnej funkcie trhoviska v kvalitatívne vyššom štandarde. Zároveň je toto územie určené pre overenie osadenia výškových budov ako lokálnych dominánt v danom území a hľadania ich adekvátnej polohy z hľadiska diaľkových priehľadov. Priestorová regulácia nie je striktne stanovená, funkčná regulácia územia je definovaná pre vyššiu občiansku vybavenosť s polyfunkciou a podielom bývania. Zadanie je možné riešiť v kolektíve, je vhodné pre Ateliér I a Ateliér III a následné zadanie Diplomovej práce s návrhom konkrétnej vybranej výškovej budovy z predchádzajúceho ateliéru.

Ateliér I, Ateliér II, Ateliér III, Diplomová práca

 

Športová hala Rača – Černockého – Račianska – Hečkova, Bratislava

černockeho

Územie s funkciou športu a jeho doplnkových funkcií poskytuje možnosti umiestnenia viacero rôznych menších športových zariadení a nevyhnutných doplnkových zariadení (prechodné ubytovanie, parkovací dom), alebo jedného multifunkčného športového zariadenia, ktoré bude v sebe zahŕňať väčší počet rôznych športových prevádzok. Dané územie poskytuje možnosť navrhnúť športovú halu ako silný solitér z hľadiska jej formy a konštrukcie. Pri komplexnom návrhu s vyriešením celého územia je lokalita vhodná ako zadanie pre preddiplomový projekt (Ateliér III) a následne pre diplomovú prácu, ktorej predmetom bude architektonická štúdia zvoleného športového objektu.

Ateliér I, Ateliér III, Diplomová práca