Prejsť na obsah
Ateliér - KONŠTRUKCIE V ARCHITEKTÚRE

NOVÉ TÉMY _LETNÝ SEMESTER 2019/2020

 

4. ROČNÍK 1_BP_AU BAKALÁRSKA PRÁCA

KOMUNITNÉ CENTRUM_ téma zadaná garantom predmetu

ŠKOLSKÝ KLUB_ téma zadaná garantom predmetu

 

1. ROČNÍK_ ING 2_AT2_A

HOSTEL ŠTEFÁNIKOVA UL. BRATISLAVA

štefanikova

Na malom pozemku ohraničenom ulicami Štefánikova – Križkova navrhnúť hmotu, ktorá dotvorí a priestorovo uzavrie odkryté štítové steny, ktoré predstavujú v súčasnosti nevyhovujúce ukončenie nárožia v priehľade od Štefánikovej ulice. Stiesnené pomery a blízkosť železničnej stanice determinovali zvolenú funkciu. Zo Štefánikovej ulice je možné sa výškovo naviazať na jestvujúci objekt. Od Križkovej ulice je potrebné s hmotou hostela pracovať tak, aby boli dodržané svetlotechnické požiadavky jestvujúcich domov na protiľahlej strane. V parteri  sa musí uvažovať s podjazdom áut zo Štefánikovej na Križkovu. V prvých dvoch nadzemných podlažiach sa predpokladá s umiestnením malej kaviarne a trafiky, vzhľadom na blízkosť zastávky MHD.  

1. ROČNÍK_ ING   2_AT2_A  / Vojteková

  

REVITALIZÁCIA ÚZEMIA BAZOVA_KULÍŠKOVA

bazova

Úlohou zadania je navrhnúť revitalizáciu územia bývalých Technických služieb mesta Bratislavy medzi ulicami Bazová – Kulíšková, ktoré sa vyznačuje cennou industriálnou stopou z minulosti v podobe halových objektov. Atraktívna poloha na rozhraní mestských častí Staré mesto a Ružinov predurčuje využitie tohto priestoru na kultúrne centrum mesta s možnosťou naplnenia viacerými funkciami – od vzdelávania a sebarealizácie, aktívneho trávenia voľného času a čiastočne aj bývania. Riešenie by malo spočívať v architektonickom a priestorovom návrhu celého pozemku technických služieb pri rešpektovaní existujúcich industriálnych hodnôt a ich integrácií do nového funkčného využitia. Nevyhnutnou súčasťou bude obhájenie konceptu využitia priestoru vo vzťahu ku kontextu mesta a lokality, preverenie skladby a rozloženia jednotlivých funkcií v priestore. Zadanie je vhodné pre kolektív dvoch študentov, môže byť spracované aj individuálne.

1. ROČNÍK_ ING   2_AT2_A  / Kalesný / Vojteková

 

TRŽNICA ROMANOVA UL. BRATISLAVA PETRŽALKA

romanova

Úlohou zadania je navrhnúť v priestore ohraničenom Chorvátskym ramenom a Romanovou ulicou objekt modernej tržnice s prípadným spoločenským využitím ako solitér, ktorý prepojí navrhované plochy zelene, zastávku električky s obytnými domami. Územie bude v budúcnosti rozdelené trasou električky. Objekt je možné vzhľadom na trasu električky situovať do rôznych polôh, pričom je prípustné navrhnúť objekt z oboch strán s premostením ponad trasu električky. V blízkosti danej lokality sa v súčasnosti nachádza predajňa Kaufland, ktorú je možné v návrhu zrušiť a prepojiť objekt tržnice s navrhovanými plochami zelene pozdĺž Chorvátskeho ramena. V území je možné uvažovať aj s otvoreným voľne prekrytým trhoviskom na časti riešenej plochy.

1. ROČNÍK_ ING   2_AT2_A  / Kalesný / Vojteková

 

Výšková budova – Patrónka, Bratislava / High-rise Building - Bratislava, Patrónka

patronka

Územie je určené pre overenie osadenia výškových budov v polohe nárožia Mlynskej doliny a Lamačskej cesty s využitím terénnych danosti pre vytvorenie viacúrovňového parteru. Výškové budovy by mali byť osadené v nadväznosti na WESTEND TOWER a pokračujúcu zástavbu pozdĺž Lamačskej cesty s overením ich situovania ako dominánt v priehľadoch v danom území. Funkčná náplň navrhovaných objektov a výškových budov v danom území zahŕňa funkcie vyššej občianskej vybavenosti s podielom bývania, resp. prechodného ubytovania. Zadanie je možné riešiť v kolektíve, je vhodné pre Ateliér I a Ateliér III a následné zadanie Diplomovej práce s návrhom konkrétnej vybranej výškovej budovy z predchádzajúceho ateliéru.

Ateliér I, Ateliér II, Ateliér III, Diplomová práca

Area is determined to verify tall building setting localized on the corner of Mlynská Dolina –Lamačská cesta taking advantage of the given terrain for purposes  of multi -  level parterre. Tall buildings should be set linking up Westend Tower and following housing along Lamačská cesta with verifying their locating as dominants with view to a surrounding area. From functional point of view the objects and tall buildings are designed for purposes of higher public utilities together with a part of housing facilities or temporary accommodation.

Design Studio / doc. Ing. arch. Kalesný, PhD.

 

Výšková budova – Miletičova, Bratislava

miletičova

Územie Centrálneho Trhoviska ohraničené ulicami Záhradnícka a Miletičova predstavuje potenciál pre nový typ zástavby so zakomponovaním pôvodnej funkcie trhoviska v kvalitatívne vyššom štandarde. Zároveň je toto územie určené pre overenie osadenia výškových budov ako lokálnych dominánt v danom území a hľadania ich adekvátnej polohy z hľadiska diaľkových priehľadov. Priestorová regulácia nie je striktne stanovená, funkčná regulácia územia je definovaná pre vyššiu občiansku vybavenosť s polyfunkciou a podielom bývania. Zadanie je možné riešiť v kolektíve, je vhodné pre Ateliér I a Ateliér III a následné zadanie Diplomovej práce s návrhom konkrétnej vybranej výškovej budovy z predchádzajúceho ateliéru.

Ateliér I, Ateliér II, Ateliér III, Diplomová práca

 

Športová hala Rača – Černockého – Račianska – Hečkova, Bratislava

černockeho

Územie s funkciou športu a jeho doplnkových funkcií poskytuje možnosti umiestnenia viacero rôznych menších športových zariadení a nevyhnutných doplnkových zariadení (prechodné ubytovanie, parkovací dom), alebo jedného multifunkčného športového zariadenia, ktoré bude v sebe zahŕňať väčší počet rôznych športových prevádzok. Dané územie poskytuje možnosť navrhnúť športovú halu ako silný solitér z hľadiska jej formy a konštrukcie. Pri komplexnom návrhu s vyriešením celého územia je lokalita vhodná ako zadanie pre preddiplomový projekt (Ateliér III) a následne pre diplomovú prácu, ktorej predmetom bude architektonická štúdia zvoleného športového objektu.

Ateliér I, Ateliér III, Diplomová práca