Prejsť na obsah
Ateliér - Kováč / Joklová

POSTER - ZADANIA


01: Bakalárska práca - verejný priestor - Campus STU

zadanie 1

Zadaním bakalárskej práce je formou urbanisticko-architektonickej štúdie a projektu stavby navrhnúť riešenie verejných priestorov v areáli STU v nadväznosti na jeho bezprostredné okolie. V širších súvislostiach študent vyjadrí názor na celé riešené územie vrátane prevádzkových vzťahov. Následne si vyberie verejný priestor Campusu STU (predpolie vybranej fakulty, vnútroblok a pod.), ktorý dopracuje do podrobného urbanisticko-architektonického riešenia a projektu stavby. Súčasťou práce je návrh drobnej architektúry, mobiliáru, zelene, dlažieb, exteriérových konštrukčných detailov.   

Využite unikátnu možnosť vyjadriť svoj názor na riešenie verejných priestorov, ktorého súčasťou je aj naša fakulta. Zadanie je v súlade s požiadavkami vedenia STU na zveľadenie a udržateľné riešenia verejných priestorov v univerzitnom Campuse. Téma zadania zároveň umožňuje zúčastniť sa medziuniverzitnej a medziodborovej súťaže MUNISS za podpory MHSR Bratislavy. Témou aktuálneho ročníka je mestský campus STU - čo s vnútroblokom chemikov, strojárov a stavbárov? Má potenciál otvoriť sa pre verejosť? Ako je možné jednotlivé fakulty lepšie prepojiť? Hľadajú sa odvážne riešenia! 

Zadanie je vhodné pre predmety: 

4. ročník:  Bc. práca A/U - verejný priestor


02: Bratislava - Mlynské Nivy 

zadanie 2

Bývalá industriálna zóna Mlynských Nív a Prístavnej ulice sa v dôsledku dynamického rozvoja Bratislavy stáva súčasťou širšieho centra a zároveň atraktívnym územím pre rozvoj. V súčasnosti predstavuje riešené územie brownfield v kontakte s mestským centrom, dunajským nábrežím a rozsiahlymi developerskými projektami.

Študenti overujú možnosti rozvoja nového moderného centra Bratislavy v kontexte udržateľných architektonicko-urbanistických štruktúr, respektíve nadväzujú na spracované urbanististické riešenia s tvorbou architektúry obytných a občianskych budov.

Zadanie je vhodné pre predmety: 

Ateliér II + Ateliér I - 1.r. Ing. AU


03: Bratislava - Mestský blok Bazová

zadanie 3

Verejný investor má záujem premeniť rozľahlý zastavaný pozemok v atraktívnej polohe na rozhraní mestských častí Staré mesto a Ružinov, na zdieľaný priestor a kultúrne centrum mesta, kde dochádza ku koncentrácií talentov, firiem a inštitúcií a k ich vzájomnému dialógu, spolupráci a rozvoju. Tento priestor by mal pokrývať širokú škálu potrieb obyvateľov mesta, od potreby bývania, cez potrebu vzdelávania a sebarealizácie, až po možnosti aktívneho trávenia voľného času.

Areál bývalých technických služieb, ktorý bol vybudovaný v polovici 20. storočia, sa vyznačuje cennou industriálnou stopou z minulosti, v podobe halových objektov. Úlohou bude identifikovať existujúce hodnoty a potenciál budov a predstaviť svoju vlastnú priestorovú víziu.

Nevyhnutnou súčasťou úlohy bude vytvoriť a obhájiť koncept využitia priestoru vo vzťahu ku kontextu mesta a lokality a preveriť možnosti skladby a rozloženia jednotlivých funkcií v priestore.

Zadanie je vhodné pre predmety: 

Ateliér II - 1.r. Ing. AU


04: Vlastná téma

V prípade záujmu môže študent predostrieť návrh vlastnej témy, ktorá ho zaujala. Vhodnosť a rozsah témy stanovíme na základe osobnej konzultácie.


späť na hlavnú stránku ateliéru