Prejsť na obsah
Ateliér - Kováč / Joklová

 

POSTER - ZADANIA


Zadanie 1 - MESTO

Bývalá industriálna zóna Mlynských Nív a Prístavnej ulice sa v dôsledku dynamického rozvoja Bratislavy stáva súčasťou širšieho centra a zároveň atraktívnym územím pre rozvoj. V súčasnosti predstavuje riešené územie brownfield v kontakte s mestským centrom, dunajským nábrežím a rozsiahlymi developerskými projektami. Študenti budú overovať možnosti rozvoja nového moderného centra Bratislavy v kontexte jej východného rozvoja, tvorbu nových udržateľných architektonicko-urbanistických štruktúr, s dôrazom na kvalitu života, nové dopravné riešenia a ekologické princípy. Zadanie je podporené spoluprácou so samosprávou Bratislavy v súlade s prípravou strategického plánu Bratislavy – intenzifikácia a efektivita využitia územia mesta a revitalizácia brownfields.

Zadanie je vhodné pre predmety: 

4. ročník: AT VII - Urbanizmus, Krajina, Obytné a Občianske budovy, Ekologická architektúra a následné prehĺbenie v Bc. práci A/U

5. ročník: AT I - Urbanizmus

6. ročník: AT III - A/U a následné prehĺbenie v diplomovej práci A/U

ENGLISH


Zadanie 2 - MESTO A KRAJINA

Zadanie je vo väzbe na medzinárodnú študentskú súťaž Landscape Forum: „Cross-Border Landscapes Slovakia – Austria“, organizovanú v spolupráci s LE:NOTRE Institute, ECLAS, SPU Nitra, STU Bratislava a TU Wien, kde sa študenti môžu prihlásiť a zároveň sa zúčastniť workshopu, ktorý bude v októbri 2019 v Bratislave. Nezávisle od toho má zadanie aj v spolupráci s magistrátom Bratislavy overiť južný rozvoj Bratislavy v kontexte medzinárodného regiónu Slovensko – Rakúsko a cezhraničnej spolupráce. Toto územie dlhodobo tvorilo bariéru z dôvodu existencie železnej opony. V súčasnosti predstavuje atraktívny potenciál pre tvorbu scenárov západného rozvoja Bratislavy ako priestoru bez hraníc, ktorý je v súlade s prípravou strategického plánu Bratislavy. Študenti budú overovať možnosti rozvoja štruktúry mesta, jeho rekreačného zázemia v nadväznosti na vodné a zelené prvky v území, kontakt na okolité sídla. Zadanie je otvorené pre krajinárske a urbanistické koncepty s vyústením do architektonických návrhov.

Zadanie je vhodné pre predmety: 

4. ročník: AT VII - Urbanizmus, Krajina, Obytné a Občianske budovy, Ekologická architektúra a následné prehĺbenie v Bc. práci A/U

5. ročník: AT I - Urbanizmus

6. ročník: AT III - A/U a následné prehĺbenie v diplomovej práci A/U

ENGLISH


Zadanie 3 - VIDIEK

Vavrišovo je liptovská obec v oblasti nástupu do Západných, Vysokých ako aj Nízkych Tatier. V obci je zaujímavá zóna hospodárskych objektov (stodôl), je územne odčlenená od obytnej zástavby obce a zároveň je v kontakte s prírodnými a rekreačnými prvkami v území, ako sú rieka Belá, skanzen v Pribyline, autocamping Vavrišovo, múzeum bitky pri Vavrišove. Zadanie okrem širších úvah o možnostiach postavenia obce a jej okolia v podtatranskom regióne ponúka študentom možnosť overovania revitalizácie pôvodných historických hospodárskych objektov, hľadanie možností ich nového využitia napr. ako rezortu pre rekreačné ubytovanie, bývanie, apartmány, kultúrne potreby obce a pod. V architektonickej dimenzii to bude otázka rekonštrukcie či prestavby objektov s uplatnením udržateľných riešení v historických objektoch a štruktúrach až po architektonicko-konštrukčný detail. Atraktivitu zadania umocňuje krajinná scenéria, ktorá je výzvou aj pre originálne grafické podanie návrhov.

Zadanie je vhodné pre predmety: 

4. ročník: AT VII - Urbanizmus, Krajina, Obnova pamiatok, Obytné budovy, Interiér, Ekologická architektúra a následné prehĺbenie v Bc. práci A/U

5. ročník: AT I - Urbanizmus

6. ročník: AT III - A/U a následné prehĺbenie v diplomovej práci A/U

ENGLISH


Zadanie 4 - TÉMA PODĽA VLASTNÉHO VÝBERU

V prípade záujmu môže študent predostrieť návrh vlastnej témy, ktorá ho zaujala. Vhodnosť a rozsah témy stanovíme na základe osobnej konzultácie.

Zadanie je vhodné pre predmety: 

6. ročník: AT III - A/U a následné prehĺbenie v diplomovej práci A/U


späť na hlavnú stránku ateliéru