Prejsť na obsah
Ateliér Kráľová

doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.

Eva_KRALOVAEva Kráľová je docentka na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave, Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok. Dlhodobo a programovo sa venuje otázkam teórie a tvorby obnovy pamiatok a architektonického dedičstva (vrátane priemyselného dedičstva) na Slovensku, jeho propagácii a prezentácii. Využívajúc svoje bohaté zahraničné kontakty a skúsenosti angažuje sa pre manažment vidieka a krajiny, kde ochrana a aktívne využívanie architektonického a priemyselného dedičstva hrá významnú rolu (medzinárodné organizácie ICOMOS, ECOVAST, TICCIH).  V týchto oblastiach pôsobí aj ako uznávaná expertka, keď spolupracuje na programovaní / projektovaní obnovy a využívania pamiatkových objektov a súborov.

Podieľala sa na viacerých výskumných aj realizačných projektoch obnovy historickej architektúry na Slovensku aj v zahraničí (Čechy,Taliansko, Nemecko). Výsledky výskumu pravidelne prezentuje na vedeckých a odborných konferenciách na Slovensku aj v zahraničí, kde bola tiež pozvaným prednášateľom. Organizovala viaceré vedecké konferencie, výskumné projekty a študentské workshopy. Bola jedným z iniciátorov systematického výskumu priemyselného dedičstva Slovenska, k čomu spolu s kolektívom študentov pripravila mnohé ideové projekty, viaceré prezentácie, výstavy, konferencie, kolokviá. Dlhodobo spolupracuje s občianskym združením design factory v polohe odborného  garanta špecifických podujatí najmä z oblasti ochrany a prezentácie priemyselného dedičstva, napr. Industrial Day I. – V.

Pravidelne publikuje v odborných aj vedeckých časopisoch, je spoluautorom a editorom vedeckých publikácií a zborníkov. Bola expertom; Ministerstva školstva pre vzdelávanie v oblasti ochrany pamiatok, členkou Pamiatkovej rady Ministerstva kultúry, členkou hodnotiacich komisií súťaže Pamiatka roka, v súčasnosti je členkou medzinárodného výboru ECOVASTu, členkou národnej sekcie ICOMOSu, členkou rady expertov Nadácie R. Del Bianco vo Florencii v Taliansku.

Ing. arch. Beata Polomová, PhD.

Beata_POLOMOVA

Beata Polomová dlhodobo pôsobí na zameraní obnova pamiatok. V ateliérových tvorbách preferuje previazanie študentských prác na zadania z praxe, ktoré sú z rôznych typologických oblastí kultúrneho dedičstva na Slovensku. Viedla mnohé bakalárske a diplomové práce. Mimo priamej výuky pripravila viaceré študentské domáce a medzinárodné workshopy realizované v teréne.

Je autorizovaným architektom SKA. V roku 2007 získala Cenu Ministerstva kultúry SR Fénix za projektovú a koordinačnú činnosť pri obnove Kaplnky sv. Kataríny v Bratislave udeľovanej za úspešnú realizáciu obnovy pamiatky. Pôsobila ako hodnotiteľ vo viacerých medzinárodných a domácich súťažiach v oblasti  novostavieb a obnovy sakrálnej architektúry. V poslednej dobe sa špecializuje na návrhy umelého osvetlenia historickej architektúry a prezentáciu jej kultúrno-historických hodnôt, k čomu vedie aj študentov pri prezentácii ich prác.

Ing. arch. Martina Jelínková

Martina_JELINKOVAMartina Jelínková je doktorandka na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave, Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok. V rámci inžinierskeho štúdia so zameraním na pamiatkovú obnovu historických objektov spracovávala diplomovú prácu na tému obnova súboru objektov Červený rak a priľahlej záhrady. Počas štúdia získala v oblasti pamiatkovej obnovy ocenenie profesora Piffla a za záverečný diplomový projekt bola nominovaná na cenu profesora Lacka.

Vo svojej dizertačnej práci sa venuje výskumu architektonickej tvorby v historickom prostredí v druhej polovici 20. storočia, kde sleduje predovšetkým kontroverzný spôsob obnovy historických objektov a ich dopad na dané objekty na území bývalého Československa. Skúma inovácie v oblasti technológie, tvaroslovia či materiálu, ale aj celkového prístupu v pamiatkovej obnove. Na jednotlivých projektoch identifikuje a poukazuje na intervencie súdobých architektov, ktoré tvoria z dnešného pohľadu už historickú vrstvu minulého storočia a sú hodné nášho záujmu a nutnej ochrany.

V praxi sa dlhodobo venuje i návrhu interiérového dizajnu v spolupráci s partnermi na trase Londýn - Mníchov - Praha - Bratislava.