Prejsť na obsah
Ateliér Kráľová /Zacharová

doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.

Eva Kráľová

Eva Kráľová je docentka na Fakulte architektúry STU v Bratislave, Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok. Dlhodobo a programovo sa venuje otázkam teórie a tvorby obnovy pamiatok a architektonického dedičstva (vrátane priemyselného dedičstva) na Slovensku, jeho propagácii a prezentácii. Využívajúc svoje bohaté zahraničné kontakty a skúsenosti angažuje sa pre manažment vidieka a krajiny, kde ochrana a aktívne využívanie architektonického a priemyselného dedičstva hrá významnú rolu (medzinárodné organizácie ICOMOS, ECOVAST, TICCIH).  V týchto oblastiach pôsobí aj ako uznávaná expertka, keď spolupracuje na programovaní / projektovaní obnovy a využívania pamiatkových objektov a súborov.

Podieľala sa na viacerých výskumných aj realizačných projektoch obnovy historickej architektúry na Slovensku aj v zahraničí (Čechy,Taliansko, Nemecko). Výsledky výskumu pravidelne prezentuje na vedeckých a odborných konferenciách na Slovensku aj v zahraničí, kde bola tiež pozvaným prednášateľom. Organizovala viaceré vedecké konferencie, výskumné projekty a študentské workshopy. Bola jedným z iniciátorov systematického výskumu priemyselného dedičstva Slovenska, k čomu spolu s kolektívom študentov pripravila mnohé ideové projekty, viaceré prezentácie, výstavy, konferencie, kolokviá. Dlhodobo spolupracuje s občianskym združením design factory v polohe odborného  garanta špecifických podujatí najmä z oblasti ochrany a prezentácie priemyselného dedičstva, napr. Industrial Day I. – V.

Pravidelne publikuje v odborných aj vedeckých časopisoch, je spoluautorom a editorom vedeckých publikácií a zborníkov. Bola expertom ;Ministerstva školstva pre vzdelávanie v oblasti ochrany pamiatok, členkou Pamiatkovej rady Ministerstva kultúry, členkou hodnotiacich komisií súťaže Pamiatka roka, v súčasnosti je členkou medzinárodného výboru ECOVASTu, členkou národnej sekcie ICOMOSu, členkou rady expertov Nadácie R. Del Bianco vo Florencii v Taliansku.

Ing. arch. Zuzana Zacharová

Zuzana Zacharová

Zuzana Zacharová absolvovala Fakultu architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Je autorizovaná architektka SKA a v oblasti architektúry pracuje na rôznych pozíciách. Od roku 2002 pôsobí ako riaditeľka a výkonná manažérka v projektovej kancelárii ADOM. M Studio, od roku 2005 v design factory, o.z.. a od roku 2007 aj ako scénografka v divadle Meteorit. V rámci design factory sa programovo orientuje najmä na projekty prezentujúce súčasnú architektúrudizajn umenie. Za týmto účelom organizuje výstavy, semináre, workshopy. Medzi pravidelné podujatia patria aj projekty – Industrial day, design factory college a hudobný formát E.ON Jazz Night.

Za svoju prácu bola viackrát nominovaná na ocenenia (Cena ARCH 2005, CE.ZA.AR. 2007, Cena Dušana Jurkoviča 2006, 2014, Cena Fénix - Pamiatka roka 2013)

Odborní asistenti:

Ing. arch. Vladimír Hain, PhD.

Vladimír Hain

Vladimír Hain vyštudoval na Fakulte architektúry STU v Bratislave. Obnove pamiatok, industriálnemu dedičstvu a jeho prezentácii sa venuje dlhodobo od doktorandského štúdia, v rámci ktorého bol aktívnym účastníkom niekoľkých medzinárodných konferencií a spoluorganizátorom i kurátorom viacerých výstav. Publikuje v odborných periodikách, zúčastňuje sa na architektonických a urbanistických súťažiach a spolu so svojimi kolegami získal niekoľko domácich a medzinárodných ocenení. Skúsenosti v oblasti rekonštrukcií získal prostredníctvom ročného štúdia v zahraničí cez program Erazmus na Hogeschool voor Wetenschap & Kunst v Gente (Belgicko) a najmä v spolupráci s Design factory o.z.. Spoločne sa podieľali na konverzii industriálneho objektu Elektrárne Piešťany na kreatívno-vzdelávacie centrum o elektrickej energii ako aj na ďalších projektoch obnovy architektonického dedičstva. V súčasnosti pôsobí na Ústave konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb FA STU.

Ing. arch. Eva Belláková, PhD.

Eva Belláková

Eva Belláková sa narodila v r. 1988 v Krupine. Vyštudovala na Fakulte architektúry STU v Bratislave kde následne v r. 2017 získala titul PhD. Zaberala sa výskumom architektúry priemyselných areálov vďaka čomu v r. 2018 vydavateľstvo Eurostav publikovalo jej knihu Architektúra historických železiarní na Slovensku. Architektúre sa aktívne venuje od študentských rokov v spolupráci s viacerými ateliérmi. V r. 2013 získala cenu prof. Jozefa Lacka a v r. 2017 spolu s architektkou Annou Gondovou získala cenu časopisu Pamiatky a múzeá a Ocenenie za významné architektonické dielo pracovníkov STU do 30 rokov za výstavu Kelti z Bratislavy. V súčasnosti sa v tíme Adom. M Studio podieľa na obnove Jurkovičovej Teplárne v Bratislave. Priemyselné dedičstvo Slovenska naďalej konfrontuje a popularizuje na domácich aj medzinárodných konferenciách (BARDKONTAKT, TICCICH, ECOVAST).