Prejsť na obsah
Ateliér - Kráľová / Zacharová

OBHAJOBY ATELIÉROVÝCH PRÁC _ 10.1.2020_9:00_miestnosť 225

ŠTUDENTI V NAŠOM TÍME:                                                                   

Natália Némethyová (4. roč.)__ Eliška Osvaldová (4.roč.)__ Natália Plevjaková (4. roč.)
Simona Bohovicová - Víťazová (5. roč.)__ Daniel Lacuš  (5. roč.)
Martina Jelínková (6. roč.)__ Ivan Kanich  (6. roč.)__ Barbora Kukučková (6. roč.)__ Viktor Lampert  (6. roč.)

Prihlasovanie do vetikálneho ateliéru a na jednotlivé témy je možné elektronicky na e.mail: kralova@fa.stuba.sk

Aby bolo možné efektívne zorganizovať výberové konanie študent do mailu napíše svoje meno, priezvisko, aktuálny ročník štúdia, prípadne aj tému ktorú by mal záujem riešiť. Na základe toho bude vytvorený poradovník a vyhradený čas kedy sa spoločne v neformálnom rozhovore porozprávame o podrobnostiach

Ďalšie kolo na prihlásenie študentov bude pred začiatkom letného semestra. 

Na osobný pohovor si podľa vlastného výberu prineste grafické podklady niektorej z vyšich ateliérovych prác. V prípadne záujmu o iné zadanie aj stručné podklady k tejto téme. Tešíme sa na spoluprácu.

Všetci (vrátane Erazmus študentov) ste srdečne vítaní.   

 

Ponuka tém historických objektov / areálov na zadania vychádza z aktuálnych verejných súťaží, alebo z podnetov praxe, t.j.  z miest a obcí, od inštitúcií, právnických alebo súkromných osôb.

Zadané témy sú následne rozdelené podľa rozsahu zadania do štyroch kategórií:  XL, L, M, S. 

1

Študenti z rôznych ročníkov tak majú možnosť vybrať si tému podľa rozsahu svojej ateliérovej tvorby na prvom aj druhom stupni štúdia FA STU. Pričom urbanistický, architektonický, umelecký alebo interiérový detail sa rieši v každom z vybraných zadaní.  

Zadanie 1:

Prvé zadanie sa v širšom meradle zaoberá rozvojom a potenciálom nového využitia verejného priestoru v bývalej vodnej priekope pod Michalskou bránou v centre Bratislavy a jeho sprístupnenia z viacerých smerov. V užšom meradle sa na podnet investora bude zaoberať vybranými objektmi v okolí letnej čitárne U červeného raka. 

Zadanie 1

Červený rak

Zadanie 2:

Druhé zadanie v širšom meradle nadväzuje na historický výskum priemyselného dedičstva v zóne Chalupkova a potenciálom jeho implementácie do nového developmentu v najbližšom okolí. Niektoré časti tohto územia sú už vo výstavbe, iné stále hľadajú nové využitie. V spolupráci s vlastníkmi týchto parciel a objektov sa budú overovať a hľadať možnosti kontextuálneho dotvorenia celého územia a nové funkčné využitie jednotlivých industriálnych objektov. 

Zadanie 2

industiál

Rozvoj zóny

Skúsenosti zo zahraničia, ale priamo v tejto lokalite aj príklad zachovania teplárne Čulenova potvrdzujú, že: ,,Nové využitie existujúceho stavebného fondu je jedinečnou príležitosťou pre skutočnú kreativitu. Ak hľadá dnes architekt legitimitu vo svojej práci, musí ju nájsť práve v logickej konverzii a revitalizácii starých objektov. O konverzii platí, že je celkovo náročnejšia ako tvorba nových objektov, pretože ju príliš modifikujú existujúce štruktúry."   (Renzo Piano)