Prejsť na obsah
Ateliér - Kusý / Paňák

Téma:                              Ťažké miesta - Bratislava

Charakteristika:             architektonicko - urbanistické zadanie

 

Obsah:                          

Zameraním zadania je riešenie aktuálych problémov miest v centre mesta
ako i už ucelených iných častí Bratislavy. Sú to miesta prázdnych parciel,
prieluk, zbytkových plôch... na ktorých by pre celistvý obraz ich situácie
bolo záhodno tieto priestory dotvoriť. Sú atraktívne svojim miestom, ale
nezaujímavá veľostou a hlavne tažkou urbánnou, sociálnou, dopravnou,
technickou... skutočnostou. Ide o overenie a preverenie priestorového a
objemového potenciálu jednotlivých miest. Úlohy sú akademické a očakáva
si teoretické obhájenie navrhovaného priestorového konceptu. Bude nutné
vytvoriť vlastné regulatívy jednotlivých zástavieb, ktoré by urbánne a architektonicky
mali reagovať na kontext so svojím miestom.
Predmetom návrhu bude i návrh funkcie, ale predpokladá sa funkcia
polyfynkčného mestského domu s mestkým parterom, administratívnou,.
bývaním a pribuznými funkciami, zodpovedajúcimi jednotlivým lokalitám.

Miesto:

A. Staromestská - nárožná parcela s priľahlým okolím
B. Štefánikova - nárožie
C. Štefánikova - nárožie, parkovisko
D. Štrkovec - Astrová - parcela medzi 3 štítami
E. Štrkovec - Ružinovská - štíty bytových domov

Rozsah:                    

1. Situačný plán v mierke 1:1000 (1:500)
2. Objemové schémy objektov
3. Pôdorysy v mierke 1:200
4. Rezy v mierke 1:200
5. Pohľady v mierke 1:200
6. Detail fasády v mierke 1:25 (1:10, 1:5, 1:1)
7. Vizualizácie
8. Pracovné modely
9. Finálny prezentačný model v mierke 1:200

Podklady:                       stiahni tu!