Prejsť na obsah
Ateliér Petelen /Vinarčíková /Salcer

Campus STU - Inovačné centrum v Bratislave

2_DP_A - Diplomová práca
prihlasovanie na tému cez AIS - Záverečné práce - potrebné vybrať konkrétneho pedagoága z nášho VA

 

2_AT2_U - Ateliér II - architektonická tvorba
prihlasovanie cez email: igor.salcer@stuba.sk alebo cez AIS "Rozpisy tém"

 

Témou pre tento semester je ideový návrh na reprezentatívne centrum Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Má zahŕňať inovačné vedecké centrum STU, edukačné, spoločenské, viacúčelové a voľnočasové priestory ako v interiéri, tak v exteriéri a časť rektorátnych pracovísk. Centrum STU by malo slúžiť študentom, pedagogickým, výskumným pracovníkom a zamestnancom STU a súčasne odborníkom z praxe, samospráve a verejnosti. Má vytvárať podmienky pre súčinnosť akademického prostredia s praxou a ako dôležitý komunikačný priestor smerom k verejnosti. Tomu má napomôcť otvorenie areálu a jeho prepojenie s hlavnými verejnými priestormi mesta. (študentská súťaž Inspireli Awards)

 
pre viac info:
https://www.archdaily.com/953407/student-architectural-competition-for-a-conceptual-design-of-the-slovak-university-of-technology-in-bratislava
https://www.inspireli.com/en/awards/documents?utm_medium=website&utm_source=archdaily.com

 

 

 

Radnica Čuňovo a komunitné centrum

1_BP_AU - Bakalárska práca

prihlasovanie na tému cez AIS - Záverečné práce - potrebné vybrať konkrétneho pedagoága z nášho VA

 

Zadanie bakalárskej práce pozostáva z návrhu objektu radnice v mestskej časti Bratislava Čunovo. V súčasnosti existujúci miestny úrad sa nachádza na Hraničiarskej ulici na pozemku, osadený v jeho zadnej časti bez vzťahu k uličnej čiare a priestoru Hraničiarskej ulice. Predmetom riešenia bude návrh nového objektu radnice v jej prednej časti, osadenie objektu bude napĺňať požiadavky na jasnú identifikáciu budovy radnice z priestoru Hraničiarskej ulice, pričom pôvodný objekt v zadnej časti pozemku prevezme na seba funkciu kultúrno – spoločenského a komunitného zariadenia mestskej časti Čunovo. Tento však nie je predmetom zadania, naopak súčasťou zadania bude doriešenie nádvoria ako súčasti verejných priestorov radnice. Navrhovaný objekt radnice na riešenom pozemku bude pozostávať z 1 podzemného a z maximálne 2 nadzemných podlaží. V návrhu je potrebné zohľadniť zadaný rámcový lokalitný program, územno-priestorové regulatívy danej lokality a prístupnosť objektu aj pre osoby so zdravotným znevýhodnením. Objekt je potrebné riešiť s ohľadom na jestvujúci kontext prostredia, zástavby a architektúry.