Prejsť na obsah
ATELIÉR ARCHITEKTÚRY A INTERIÉRU

 

KREATÍVNE CENTRUM FA STU

Ateliér navrhovania VII (modul M4)

Suterénne priestory našej fakulty, v minulosti  využívané ako kotolňa a technické zázemie budovy, ponúkajú ohromný, v súčasnosti plne nevyužitý funkčný i priestorový potenciál. Aktuálne sa uvažuje s adaptáciou vybraných súčastí na nové funkcie tematicky previazané s existenciou kreatívneho centra FA STU.  Predmetom zadania je komplexný projekt interiéru zahŕňajúci prevádzkový koncept, návrh zariaďovacích predmetov, podláh, podhľadov a osvetlenia, dizajn vybraného mobiliáru a stavebných súčastí. Úlohou je nájsť riešenie výsledkom ktorého bude kreatívny,  dizajnovo atraktívny  študentský „stánok“ integrujúci funkčné zóny ako coworking, multifunkčné centrum,  zdieľaná zasadačka, relax a iné.  Najlepší projekt má perspektívu finálnej realizácie. 

 

BROWNFIELD - POŠTA DÚBRAVKA

Ateliér III
Ateliér navrhovania VII
(Moduly M1 –  Obytné budovy  /  M2 – Občianske budovy)
Budova Pošty lokalizovaná v mestskej časti Dúbravka v Bratislave je typickým príkladom „brownfieldu“, t. j. stavebne zanedbaného a funkčne nevyužívaného objektu situovaného uprostred urbanizovaného územia.
V súlade so strategickou koncepciou rozvoja sa  plánovite uvažuje s oživením a revitalizáciou daného územia, ktoré prinesú pre tunajších obyvateľov i návštevníkov nové lukratívne funkcie. Úlohou je navrhnúť modernú, vizuálne atraktívnu a  konkurenciu schopnú budovu reflektujúce existujúce urbánne, architektonické východiská, identitu lokality i sociálne zloženie obyvateľov. Na parcele sa predpokladá realizovať novostavbu alebo dostavbu s čiastočným ponechaním existujúceho torza budovy. Funkčná náplň je ľubovoľná – môže to byť  polyfunkčný bytový dom alebo občianska budova so špecifickými funkciami podľa vlastného výberu.

 

PRINES SVOJ VLASTNÝ PROJEKT

Ateliér III

Vzhľadom na doterajšie pozitívne skúsenosti s vlastnými študentskými zadaniami chceme do budúcna v tejto zaužívanej tradícii pokračovať. „Vlastnoručne prinesená“  téma musí korešpondovať s obsahom  AT III zverejnenom v AIS.  Predmetom zadania je novostavba alebo dostavba objektu s funkciami prevažne verejného charakteru. Ateliérová tvorba zahŕňa i koncepčný návrh interiéru, z ktorého vybraná časť je predmetom Diplomového projektu. Okrem tém z lokálneho domáceho prostredia študenta sú vítané i súťaže národného a medzinárodného charakteru, vlastné experimentálne riešenia, prípadne kontinuálna pokračovanie na projektoch riešených v minulosti.
Doplnkové zadania

ŠTUDENTSKÝ KLUB

Ateliér navrhovania VII (M1, M2, M4)
Ateliér III

POP UP Kaviareň je voľným pokračovaním projektu „Kolečko“, spĺňajúceho špecifické požiadavky znevýhodnenej skupiny z občianskeho združenia „Tu som doma“.  Kaviareň našla svoju úspešnú odozvu priamo na pôde našej fakulty, čo sa stalo hlavným motívom na  jej ďalšií rozvoj a inováciu.  Prvotná predstava zahŕňa riešenie celého priestoru pred aulou a súčasný stánok, bude nahradený novým konceptom predaja kávy, balených pochúťok a produktov chránenej diele.  Hlavnými požiadavkami sú: dizajn, bezbariérovosť, bezpečnosť, samoobslužnosť a realizovateľnosť. Cieľom tohto malého zadania je realizovaný produkt. Počítame s aktívnym zapojením študentov do realizácie.

 

FASHION PAVILLON MILAN

Ateliér navrhovania VII (M1, M2, M4)
Ateliér III

Tím ARCHASM zverejnil na svojej webovej stránke súťaž na návrh pavilónu módy v Miláne.  Cieľom súťaže  je priniesť nové  vízie založené na vzájomnej výpovedi a  prepojení myšlienkového sveta architektov a módnych dizajnérov. Dizajn by mal zaujať návštevníkov svojou vizážou a súčasne ponúkať jedinečný príbeh s momentmi dynamického, expresívneho diania. Základným tvorivým východiskom je človek a jeho identita stelesnená prostredníctvom módneho diania. Stánok má byť súčasťou Milan Fashion Week, jedného z popredných európskych podujatí v oblasti módneho priemyslu.
https://www.archdaily.com/922356/open-call-fashion-pavilion-milan
http://archasm.in/current-competition/