Prejsť na obsah
Ateliér Žitňanský / Šimkovič

Stretnutie štvrtok 19.09.2019 zrušené, kapacita ateliéru naplnená ~ ďakujeme všetkým študentom za záujem

KONCEPCIA PÔSOBENIA

V architektúre vnímame  jej hlbší zmysel, mnohovýznamovosť, koncept.  Hľadáme nové línie a vyžadujeme od študentov, aby premýšľali o tom čo navrhujú, akú koncepciu, filozofiu pri tvorbe používajú. Upozorňujeme ich, že  predkladaný „návod“ je len jedna z ciest, avšak pravdivá a skutočná, prostredníctvom ktorej možno tvoriť dobrú a autorskú architektúru.

Študentov vedieme k tomu, aby sa v rámci architektonického návrhu prepracovali od urbanistickej koncepcie až k architektonickému detailu. Výsledkom môže byť odvážne a netradičné riešenie modernej architektúry, od urbanizmu až po malé stavby. 

Cieľom je ich tiež naučiť tímovej práci, ktorá je pre profesiu architekta neoddeliteľnou súčasťou. Význam kladieme aj spolupráci s odborníkmi vďaka rôznym prednáškam a diskusiám. 

Zadania práce vychádzajú zo skutočných problémov života v reálnom prostredí s dôrazom na integráciu urbanistických, architektonických, estetických, psychologických a sociálnych hľadísk, pričom sa snažíme zachovať slobodu voľby prístupu, odpovedajúcu individualite študenta. 

TÉMY VERTIKÁLNEHO ATELIÉRU 

BRATISLAVA MORE DUNAJ (01_vnútrozemská delta, 02_riverfront, 03_vaporetto) 

VOĽNÉ ZADANIE (01_FLORENCECall, 02_CIRCLE OF LIFE, 03_STOCKHOLMCALL, 04_zadanie prinesené študentom)

 

METODIKA 

Výučba prebieha ako vertikálny ateliér so študentmi viacerých ročníkov súčasne.  Ateliér je vedený spolu s asistentmi , doktorandmi a s prizvanými odborníkmi z praxe. 

Študenti začínajú projekt realizovať na základe vstupných analýz lokality, ktorým podkladom je úvodný workshop. Najskôr tvoria pracovné priestorové modely v malej mierke, čím prezentujú svoje základné koncepty, ktoré majú vychádzať z prostredia, z funkcie danej stavby a z ich autorského myslenia.

Komunikácia je vedená  ako aktívny dialóg. Taktiež prebieha prostredníctvom blogu, workshopov, kritík, exkurzií a  besied o téme aj s odborníkmi z iných dotknutých oblastí, nielen architektúry.

Ateliér má hlavnú tému, z ktorej sa podľa náročnosti odvodia konkrétne zadania pre jednotlivé ročníky štúdia. Študenti majú aj možnosť skupinovej práce hlavne v úvodnej fáze navrhovania.  Na záver sú obhajoby pre zobrazenie celkového riešenia spolu s diskusiou s prizvanými odborníkmi na danú tému a možnosť publikovania na verejnom fóre.