Prejsť na obsah
Ateliér Žitňanský / Šimkovič

Záujemci o ateliér prosím pošlite svoje portfólio na adresu

marius.zitnansky@stuba.sk

vladimir.simkovic@stuba.sk

Príjmacie konanie do Ateliéru Žitňanský/Šimkovič  pre LS 2019/2020 sa uskutoční v miestnosti 323 v termínoch:

  1. 2. 2020 streda od 14,00 – 15,00 h / 1. kolo
  2. 2. 2020 štvrtok od 13,00 – 14,00 h / 2. kolo

Zoznam študentov LS 2020

  1. ročník

Igarová  Winona, Šindlerová Iveta, Žák Michal, Ilavská Eliška, Jakubová Kristína, Stojkov Branislav, Rudý Tomáš

  1. ročník

Mravík Adam, Mikovčák Viktor, Lipiansky Vladimír, Perejdová Michaela, Mersuli Tea,

  1. ročník

Fischerová Simona, Soukupová Ema, Horváthová Mária, Hostačná Lujza

Prvé stretnutie ateliéru bude v pondelok 17.2.2020 v m.č. 323 o 13,00 hod.

Zoznam študentov  ZS 2019

Mravík Adam                                   5. Roč. 
Lipiansky Vladimír                          5. Roč.                 
Perejdová Michaela                        5. Roč.                 
Mikovčák Viktor                              5. Roč.                 
Mersuli Tea                                      5. Roč.                                
Kuchar Matej                                   5. Roč. 
Klemon Jakub                                  5. roč.               
Igarová Winona                               6. Roč.                 
Šindlerová Iveta                              6. Roč.                 
Žák Michal                                        6. Roč.                 
Ilavská Eliška                                    6. Roč.                 
Jakubová Kristína                            6. Roč.                 
Stojkov Branislav                            6. Roč.    
Fischerová Simona                         4. roč.            

 

KONCEPCIA PÔSOBENIA

V architektúre vnímame  jej hlbší zmysel, mnohovýznamovosť, koncept.  Hľadáme nové línie a vyžadujeme od študentov, aby premýšľali o tom čo navrhujú, akú koncepciu, filozofiu pri tvorbe používajú. Upozorňujeme ich, že  predkladaný „návod“ je len jedna z ciest, avšak pravdivá a skutočná, prostredníctvom ktorej možno tvoriť dobrú a autorskú architektúru.

Študentov vedieme k tomu, aby sa v rámci architektonického návrhu prepracovali od urbanistickej koncepcie až k architektonickému detailu. Výsledkom môže byť odvážne a netradičné riešenie modernej architektúry, od urbanizmu až po malé stavby. 

Cieľom je ich tiež naučiť tímovej práci, ktorá je pre profesiu architekta neoddeliteľnou súčasťou. Význam kladieme aj spolupráci s odborníkmi vďaka rôznym prednáškam a diskusiám. 

Zadania práce vychádzajú zo skutočných problémov života v reálnom prostredí s dôrazom na integráciu urbanistických, architektonických, estetických, psychologických a sociálnych hľadísk, pričom sa snažíme zachovať slobodu voľby prístupu, odpovedajúcu individualite študenta. 

TÉMY VERTIKÁLNEHO ATELIÉRU 

BRATISLAVA MORE DUNAJ (01_vnútrozemská delta, 02_riverfront, 03_vaporetto) 

VOĽNÉ ZADANIE (01_FLORENCECall, 02_CIRCLE OF LIFE, 03_STOCKHOLMCALL, 04_zadanie prinesené študentom)

 

METODIKA 

Výučba prebieha ako vertikálny ateliér so študentmi viacerých ročníkov súčasne.  Ateliér je vedený spolu s asistentmi , doktorandmi a s prizvanými odborníkmi z praxe. 

Študenti začínajú projekt realizovať na základe vstupných analýz lokality, ktorým podkladom je úvodný workshop. Najskôr tvoria pracovné priestorové modely v malej mierke, čím prezentujú svoje základné koncepty, ktoré majú vychádzať z prostredia, z funkcie danej stavby a z ich autorského myslenia.

Komunikácia je vedená  ako aktívny dialóg. Taktiež prebieha prostredníctvom blogu, workshopov, kritík, exkurzií a  besied o téme aj s odborníkmi z iných dotknutých oblastí, nielen architektúry.

Ateliér má hlavnú tému, z ktorej sa podľa náročnosti odvodia konkrétne zadania pre jednotlivé ročníky štúdia. Študenti majú aj možnosť skupinovej práce hlavne v úvodnej fáze navrhovania.  Na záver sú obhajoby pre zobrazenie celkového riešenia spolu s diskusiou s prizvanými odborníkmi na danú tému a možnosť publikovania na verejnom fóre.