Prejsť na obsah
Ateliér Žitňanský / Šimkovič

BRATISLAVA MORE DUNAJ

Voda ako fenomén je elementárnou súčasťou európskych miest. V dnešnej dobe je v Bratislave potláčaná nielen jeho podstata, ale aj jeho budúci potenciál. Ateliérová téma sa opiera o vypracovanú štúdiu obtokového kanála , ktorý nám ponúka lepšiu reguláciu rieky, čím vytvára nové priestory mestského nábrežia. Zároveň nám poskytuje možnosť transformácie zanedbanej krajiny v riešenom území. 

01_VNÚTROZEMSKÁ DELTA

Prírodná časť - obtokový kanál – obnovené dunajské ramená ako prírodné protipovodňové opatrenie podľa spracovaného návrhu Ing. Arch. V. Hrdého (2006). Rozsah od približne od Devína cez západnú časť Petržalky v dotyku s hranicami s Rakúskom po priehradu Gabčíkovo a Mošonský Dunaj. Návrh špeciálneho vodného režimu pre reguláciu prietoku vody v bežných i extrémnych podmienkach. Cieľom je vytvorenie súvislého pásu zelene rôznej intenzity pozdĺž obnovených dunajských ramien ako vnútrozemskej delty Dunaja s funkčne diferencovanými lokalitami od mestských cez športové, rekreačné až po úplne prírodné tvary. Premena poľnohospodárskej pôdy – zelenej politickej hranice železnej opony na novodobú obytnú krajinu pre ďalšie tisícročie. 

02_RIVERFRONT

Mestská časť – upravovaná spoločenská časť dnešného nábrežia hlavne na ľavej i pravej strane toku v rozsahu od karloveského ramena po Zimný prístav. Možné zníženie výškovej úrovne protipovodňových opatrení a úprava brehov ako verejných priestorov. Využitie potenciálu priestoru na zatraktívnenie nábreží ako verejných promenádnych a oddychových priestorov. 

03_VAPORETTO 

Návrh liniek vodnej osobnej dopravy v priestore Bratislavy, ktoré spájajú  zaujímavé a ťažiskové nábrežné lokality mesta a súčasne fungujú aj ako súčasť mestskej hromadnej dopravy.  Miesta prístavísk sú nástupnými bodmi do špecifických vnútorných lokalít s vlastnou identitou a atmosférou.  Majú nielen základný dopravný význam, ale sú obohatené aj o iné funkcie špecifické pre danú lokalitu – informačné, kultúrne, umelecké, stretávacie a pod.  Uvažuje sa s lokalitami Devín, Podhradie, Propeler, Eurovea – SND, Zimný prístav, Čuňovo. Rieši sa lokalita vybraného prístaviska – nástupný pontón, objekt prístaviska so zvolenými funkciami a  nadväzujúce okolie. Návrh rozvíja koncepciu materiálu „Pravidelná osobná vodná doprava na Dunaji - Dunajbus“, ktorý spracovalo združenie Pro Danubia v r. 2018. Toto zadanie je určené hlavne pre 4. ročník.

VOĽNÉ ZADANIE

V rámci ateliéru je otvorenou témou pre študentov venovať sa lokálnym alebo medzinárodným súťažiam. Záujemcovia si môžu nájsť inšpiráciu v nasledujúcich zadaniach rôzneho charakteru, alebo si môžu doniesť aj vlastné zadanie, ktoré by mali byť úzko späté s hlavnou problematikou a spĺňať termín odovzdania. 

01_CIRCLE OF LIFE

registrácia_do 15. 12. 2019, odovzdanie návrhov_do 25. 12. 2019

Jav prahu medzi životom a smrťou dráždi myselˇ človeka od počiatkov. Nejedného z nás už fascinovala predstava o existencii tej “druhej strany”; dôkazmi toho sú napr. plejáda mastáb, epitafov, náhrobných kameňov, alebo práve systém pyramíd. 

Naša ale aj nastávajúce generácie čelia výzvám, ktoré sa objavia kvôli rapídnemu nárastu obyvatelˇstva; nastolia nám otázky, ktoré sú klˇúčovými z hlˇadiska tvorby okolitého prostredia a ktorej súčasťou je aj problematika pochovávania. 

02_#STOCKHOLMCALL

registrácia_do 15. 12. 2019, odovzdanie návrhov_do 15. 12. 2019

Súhra prírody a diel človeka na 14-tich ostrovoch uprostred jazera Malaren je svedkom nástupu a postupnej transformácie mesta Stockholm. Na jeho hlavnej osi, tam kde zeleň a architektúra dokážu koexistovať, sa vytvárajú mikro-centrá umenia a kultúry. 

Cieľom súťaže je podporiť túto snahu a koncipovať vhodné riešenie na vykonávanie a prezentáciu týchto druhov prejavu; nájsť riešenie pre Stockholm Wood Factory, pre nové kultúrne centrum v  historickej časti mesta a prístavu.

03_FLORENCECall

registrácia_do 08. 12. 2019, odovzdanie návrhov_do 08. 12. 2019

Florencia sa pýši viacerými pseudonymmi, ako kolíska renesancie, svetové centrum umenia a etc. Rozvíjala sa pod menami ako Giotto, Michelangelo, Brunelleschi či Leonardo da Vinci, ktorí zanechali značnú a dôležitú stopu aj na samotnej štruktúre mesta.

Na základe tradícií a iniciatívy sa predkladá výzva o nové kultúrne centrum pre historické jadro Florencie, kde sa cestou implementácie súčasnej architektonickej a umeleckej scény vytvára dávno očakávaný dialóg medzi “starým” a “novým”, resp. medzi miestnymi a zahraničnými.