Prejsť na obsah
Ateliér Žitňanský / Šimkovič

Zadania LS 2020

6 ročník – diplomová práca

 • Viacúčelová kongresová sála     Bratislava Petržalka                                         Multipurpose congress hall Bratislava Petržalka

Viacúčelová kongresová sála riešená v prvom rade pre účely štátnej reprezentácie (kongresy európskeho významu) ale aj pre významné kultúrne a spoločenské udalosti.  Požadovaná je vysoká kvalita architektonického návrhu a súčasne aj dispozičná variabilita.  Atraktívna poloha na vodnej hladine.

 • Performance Center  Bratislava Petržalka

Centrálny kultúrno-spoločenský objekt  pre celú zónu  v v atraktívnej polohe na nábreží.  Viacfunkčný a flexibilný objekt splňujúci rôznorodé požiadavky užívateľov počas celého roka.

 • Saleziánske pastoračné centrum Bratislava Petržalka

Salesian Pastoral Center

Viacfunkčný komplex s ťažiskovou sakrálnou funkciou a doplnkovými  pastoračnými funkciami v atraktívnom prostredí.

 

 • Nová bratislavská riviéra  Bratislava Petržalka

New Bratislava Riviera

Polyfunkčný nábrežný a promenádny líniový objekt  pre vytvorenie atraktívneho dotyku mesta a vodnej hladiny.  Celoročne využívané  prostredie.

 

 • Film and Art Center - Lakefront Bratislava Petržalka

Viacúčelový atraktívny priestor pre filmové festivaly  (multiplex, film exhibition space) obohatený o spoločenské, relaxačné a dokumentačné funkcie.  Vzťah k priliehajúcemu exteriérovému verejnému priestoru a hlavne k vodnej ploche.

 

 • Múzeum lužného lesa – Bažantnica Bratislava Jarovce

Museum of Riparian forest – Bažantnica,   Bratislava Jarovce

Vytvorenie novej prírodnej scenérie pre návrh  prechádzkových trás, v ktorých je možné prezentovať rôznorodé formy pôvodného prostredia vnútrozemskej delty Dunaja. Kontrast geometrickej osnovy zachovanej barokovej bažantnice a voľnej prírody.  Trasa návštevníka sa po prechode cez vstupný objekt postupne rozdeľuje do systému náučných chodníkov s menšími tematicky zameranými  objektmi.

 

 • Galéria moderného umenia Bratislava Petržalka

Gallery of Modern Art

Solitérny objekt v prírodnom prostredí s náročným architektonickým riešením. Okrem hlavnej expozičnej funkcie obsahuje aj doplnkové spoločenské, stravovacie a dokumentačné funkcie.

 

 

5 ročník

 

 • Regeneračné a relaxačné centrum  Bratislava Jarovce

Náročné umiestnenie komplexu v novovytvorenom prírodnom prostredí pre oddych a regeneráciu návštevníkov. Základná ubytovacia a stravovacia  funkcia je obohatená o rôznorodé telesné a kontemplačné funkcie – ako sú sauny, vírivé bazény, masáže, relaxačné priestory priamo nadväzujú na exteriérové aktivity – vodné športy, cykloturistika a pod.

 

 • Voľnočasové komunitné centrum Bratislava Petržalka

Nábrežná vybavenosť pre širšie obytné kondomínium.  Sústava menších objektov určených na rekreáciu – kúpanie, vodné športy, stravovanie, viacúčelová sála a pod.

 

 • Performance Center       Bratislava Petržalka – Južné mesto

Kultúrna funkcia v kontakte s vodou, otvorená do verejného priestoru vo významnom uzle pešej komunikácie. Vyvrcholenie verejného priestoru na nábreží. Hra architektúry a vody, ich vzájomné vzťahy a spolupôsobenie. Privedenie kultúrnych aktivít do nového prostredia.

 

 • Kultúrcentrum Bratislava Petržalka

Centrálny kultúrno-spoločenský objekt, atraktívny pre návštevníkov, turistov ale hlavne pre obyvateľov Bratislavy. Výstavné, prezentačné, voľnočasové a doplnkové priestory, ale aj pre spoločenské a kultúrne aktivity – koncerty, predstavenia, plesy a pod. Doplňujúce stravovacie a relaxačné priestory.

 

 • Guggenheim/Kunsthalle Bratislava     Bratislava Petržalka

Reprezentačný kultúrny objekt s medzinárodným dosahom, určený pre vizuálne umenia. Umiestnenie na vodnej hladine zvýrazňuje jeho širší význam.

 

 • Lido Rusovce - Bratislava Rusovce

Doriešenie centrálneho priestoru nábrežia a pláže potrebnými menšími  objektmi vybavenosti, hlavne obslužných priestorov pre návštevníkov, ale aj obchodných a stravovacích a ubytovacích zariadení. Výber a doriešenie charakteristických objektov.

 

 • Aktuálna architektonická súťaž – študentská alebo verejná, slovenská alebo zahraničná,, vyhovujúca podmienkam absolvovania predmetu
 • Zadanie podľa výberu študenta

 

4 ročník  Bakalárska práca

 • Centrálne spoločné zadanie Bakalárska práca prípadne iné podľa upresnenia dekanátu

BRATISLAVA MORE DUNAJ

Voda ako fenomén je elementárnou súčasťou európskych miest. V dnešnej dobe je v Bratislave potláčaná nielen jeho podstata, ale aj jeho budúci potenciál. Ateliérová téma sa opiera o vypracovanú štúdiu obtokového kanála , ktorý nám ponúka lepšiu reguláciu rieky, čím vytvára nové priestory mestského nábrežia. Zároveň nám poskytuje možnosť transformácie zanedbanej krajiny v riešenom území. 

01_VNÚTROZEMSKÁ DELTA

Prírodná časť - obtokový kanál – obnovené dunajské ramená ako prírodné protipovodňové opatrenie podľa spracovaného návrhu Ing. Arch. V. Hrdého (2006). Rozsah od približne od Devína cez západnú časť Petržalky v dotyku s hranicami s Rakúskom po priehradu Gabčíkovo a Mošonský Dunaj. Návrh špeciálneho vodného režimu pre reguláciu prietoku vody v bežných i extrémnych podmienkach. Cieľom je vytvorenie súvislého pásu zelene rôznej intenzity pozdĺž obnovených dunajských ramien ako vnútrozemskej delty Dunaja s funkčne diferencovanými lokalitami od mestských cez športové, rekreačné až po úplne prírodné tvary. Premena poľnohospodárskej pôdy – zelenej politickej hranice železnej opony na novodobú obytnú krajinu pre ďalšie tisícročie. 

02_RIVERFRONT

Mestská časť – upravovaná spoločenská časť dnešného nábrežia hlavne na ľavej i pravej strane toku v rozsahu od karloveského ramena po Zimný prístav. Možné zníženie výškovej úrovne protipovodňových opatrení a úprava brehov ako verejných priestorov. Využitie potenciálu priestoru na zatraktívnenie nábreží ako verejných promenádnych a oddychových priestorov. 

03_VAPORETTO 

Návrh liniek vodnej osobnej dopravy v priestore Bratislavy, ktoré spájajú  zaujímavé a ťažiskové nábrežné lokality mesta a súčasne fungujú aj ako súčasť mestskej hromadnej dopravy.  Miesta prístavísk sú nástupnými bodmi do špecifických vnútorných lokalít s vlastnou identitou a atmosférou.  Majú nielen základný dopravný význam, ale sú obohatené aj o iné funkcie špecifické pre danú lokalitu – informačné, kultúrne, umelecké, stretávacie a pod.  Uvažuje sa s lokalitami Devín, Podhradie, Propeler, Eurovea – SND, Zimný prístav, Čuňovo. Rieši sa lokalita vybraného prístaviska – nástupný pontón, objekt prístaviska so zvolenými funkciami a  nadväzujúce okolie. Návrh rozvíja koncepciu materiálu „Pravidelná osobná vodná doprava na Dunaji - Dunajbus“, ktorý spracovalo združenie Pro Danubia v r. 2018. Toto zadanie je určené hlavne pre 4. ročník.

VOĽNÉ ZADANIE

V rámci ateliéru je otvorenou témou pre študentov venovať sa lokálnym alebo medzinárodným súťažiam. Záujemcovia si môžu nájsť inšpiráciu v nasledujúcich zadaniach rôzneho charakteru, alebo si môžu doniesť aj vlastné zadanie, ktoré by mali byť úzko späté s hlavnou problematikou a spĺňať termín odovzdania. 

01_CIRCLE OF LIFE

registrácia_do 15. 12. 2019, odovzdanie návrhov_do 25. 12. 2019

Jav prahu medzi životom a smrťou dráždi myselˇ človeka od počiatkov. Nejedného z nás už fascinovala predstava o existencii tej “druhej strany”; dôkazmi toho sú napr. plejáda mastáb, epitafov, náhrobných kameňov, alebo práve systém pyramíd. 

Naša ale aj nastávajúce generácie čelia výzvám, ktoré sa objavia kvôli rapídnemu nárastu obyvatelˇstva; nastolia nám otázky, ktoré sú klˇúčovými z hlˇadiska tvorby okolitého prostredia a ktorej súčasťou je aj problematika pochovávania. 

02_#STOCKHOLMCALL

registrácia_do 15. 12. 2019, odovzdanie návrhov_do 15. 12. 2019

Súhra prírody a diel človeka na 14-tich ostrovoch uprostred jazera Malaren je svedkom nástupu a postupnej transformácie mesta Stockholm. Na jeho hlavnej osi, tam kde zeleň a architektúra dokážu koexistovať, sa vytvárajú mikro-centrá umenia a kultúry. 

Cieľom súťaže je podporiť túto snahu a koncipovať vhodné riešenie na vykonávanie a prezentáciu týchto druhov prejavu; nájsť riešenie pre Stockholm Wood Factory, pre nové kultúrne centrum v  historickej časti mesta a prístavu.

03_FLORENCECall

registrácia_do 08. 12. 2019, odovzdanie návrhov_do 08. 12. 2019

Florencia sa pýši viacerými pseudonymmi, ako kolíska renesancie, svetové centrum umenia a etc. Rozvíjala sa pod menami ako Giotto, Michelangelo, Brunelleschi či Leonardo da Vinci, ktorí zanechali značnú a dôležitú stopu aj na samotnej štruktúre mesta.

Na základe tradícií a iniciatívy sa predkladá výzva o nové kultúrne centrum pre historické jadro Florencie, kde sa cestou implementácie súčasnej architektonickej a umeleckej scény vytvára dávno očakávaný dialóg medzi “starým” a “novým”, resp. medzi miestnymi a zahraničnými.