Prejsť na obsah
drevený ateliér

Amfiteáter Detva

Vertikálny ateliér: Ateliér II. / Diplomový projekt

zadanie YIT

Zadaním diplomovej práce bude návrh funkčnej, priestorovej a architektonickej koncepcie areálu amfiteátra v Detve a jeho bezprostredného okolia. Detviansky amfiteáter, dielo architekta Viliama Jána Grusku, má z hľadiska ľudového umenia a folklóru nadregionálny, celoslovenský význam. Je dejiskom konania každoročných detvianskych ľudových slávností, avšak disponuje potenciálom stať sa folklórnym centrom regiónu s celoročným využitím.

Predmetom návrhu bude funkčná a priestorová koncepcia areálu amfiteátra, ktorá bude zahŕňať najmä funkcie prechodného ubytovania pre turistov a účastníkov festivalu, stravovacie zariadenie, priestory klubu pre folklórne súbory, galériu ľudovej tvorby s dielňami a ďalšie priestory technického, hospodárskeho a hygienického zázemia. Klub bude slúžiť celoročne folklórnym súborom z regiónu a počas festivalu vytvorí zázemie pre účinkujúce súbory. Galéria ľudovej tvorby bude priestorom pre tvorbu a prezentáciu tradičných ľudových remesiel, folklóru a regionálnej kultúry. Súčasťou zadania bude aj návrh „festivalovej architektúry“, teda konštrukcií, ktoré zlepšujú využiteľnosť areálu za každého počasia.

.

Komunitné centrum

Bakalársky projekt

zadanie Pro:Holz

Zadanie bakalárskej práce pozostáva z revitalizácie nádvoria a návrhu komunitného centra so sobášnou sieňou v priestoroch nádvoria Pistoriho paláca. Pistoriho palác sa nachádza na Štefánikovej ulici v katastrálnom území Bratislava – Staré Mesto a je súčasťou historickej zástavby. Navrhovaný objekt v riešenom území bude pozostávať z jedného podzemného a z maximálne dvoch nadzemných podlaží. V návrhu je potrebné zohľadniť zadaný rámcový lokalitný program, územno-priestorové regulatívy danej lokality a prístupnosť objektu aj pre osoby so zdravotným znevýhodnením. Objekt riešiť s ohľadom na jestvujúci kontext prostredia, zástavby a architektúry.

Podklady k zadaniu sú dostupné na dokumentovom serveri AIS k predmetu 1_BP_AU Bakalárska práca

.

Školský klub

Bakalársky projekt

Zadanie bakalárskej práce pozostáva z návrhov multifunkčného priestoru na území medzi Základnou školou s materskou školou Milana Hodžu (1. stupeň) na Podjavorinskej ulici a Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou na Zochovej ulici. Riešené územie je vymedzené ulicami: Podjavorinskej, Zochova, Palisády a Svoradova. Budova bude pozostávať z jedného podzemného podlažia s parkovaním a z maximálne dvoch nadzemných podlaží. Navrhovaná budova v areáli týchto škôl môže slúžiť ako auditórium k existujúcim objektom, ktorá bude prepájať a zjednocovať tieto dve inštitúcie. V návrhu je potrebné zohľadniť zadaný rámcový lokalitný program, územno-priestorové regulatívy a prístupnosť objektu aj pre osoby so zdravotným znevýhodnením. Objekt riešiť s ohľadom na jestvujúci kontext prostredia, zástavby a architektúry.

Podklady k zadaniu sú dostupné na dokumentovom serveri AIS k predmetu 1_BP_AU Bakalárska práca