Prejsť na obsah
drevený ateliér

pro:Holz student trophy 2020

Light up! Vertical extension with wood

zadanie YIT

Vo všetkých európskych veľkomestách dochádza k nárastu prílivu obyvateľstva z menších miest alebo z vidieka. Dochádza k výstavbe nových bytových domov a k rýchlemu zahusťovaniu miest. Voľné plochy pre budúcu bytovú výstavbu sa rýchlo vytrácajú. Často sú v týchto mestách zástavby z 60- a 70-tych rokov minulého storočia, ktoré z dnešného pohľadu nenapĺňajú požiadavky súčasného bývania. Práve tieto objekty predstavujú potenciál architektonického návrhu revitalizácie, koordinovaného zahusťovania a tvorby progresívnych stavebno-technických riešení.

Rakúska inštitúcia Proholz, ktorá združuje staviteľov, architektov, projektantov, ale aj remeselníkov v oblasti drevostavieb vypisuje medzinárodnú študentskú súťaž Light up! Vertical extension with wood 2020. Súťaž je zameraná na využitie drevených, prípadne hybridných (drevo-betónových), konštrukcií pri návrhu dostavby, nadstavby a rekonštrukcie starších objektov bytových domov. Výsledkom môže byť originálne riešenie konkrétneho bytového domu, ale aj univerzálne riešenie, použiteľné pri rovnakých či podobných objektoch. Očakáva sa kreatívny prístup, ktorý bude predpokladom pre atraktívne architektonické riešenie, a najmä pre zlepšenie kvality bývania pôvodných aj budúcich obyvateľov bytových domov.

V rámci zadania sú na výber tri objekty bytových domov z obdobia rokov 1960 - 1970, v troch rôznych lokalitách mesta Viedeň. Študenti architektúry budú spolupracovať so študentami statiky drevených konštrukcií zo stavebnej fakulty STU, ktorí sa budú zaoberať stavebno-technickými parametrami architektonických návrhov. Partnerom súťaže je úrad územného plánovania a rozvoja mesta Viedeň.

Čiastkové body pre naplnenie zadania:

 • Univerzálne riešenie systému drevenej konštrukcie nadstavby a dostavby, s možnosťou použitia pri domoch rovnakého typu
 • Racionálny návrh obytných priestorov, možnosť flexibility, kompaktné a premyslené dispozície, cenovo dostupné byty (30 – 80m2)
 • Kreatívne návrhy revitalizácie a rekonštrukcie spoločných aj súkromných priestorov pre súčasných obyvateľov objektov, možnosti pridať skladové a spoločenské  priestory, prípadne iné vybavenie, balkóny, loggie.
 • Návrh bezbariérového pohybu obyvateľov po objekte aj v jeho blízkosti, premyslenie protipožiarnej bezpečnosti v rámci nového návrhu.
 • Konceptuálne riešenie zlepšenia mikroklímy interiéru a exteriéru bytových domov pomocou stavebných a environmentálnych nástrojov
 • V rámci návrhu rekonštrukcie, dostavby a nadstavby samotných objektov je možné čiastkové zasahovanie do dispozícií súčasných bytových domov, popri hlavnej ambícii nadstavby dvoch podlaží.

Webstránka súťaže

.

YIT: Mlynské Nivy

Polyfunkčná zóna s použitím drevených konštrukcií

zadanie Pro:Holz

Spoločnosť YIT Slovakia, a.s. aktuálne pripravuje koncepciu novej polyfunkčnej zóny v bratislavskej mestskej časti Mlynské Nivy. Riešené územie je ohraničené ulicou Mlynské Nivy zo severu a ulicou Prístavná z juhu. Z východnej aj západnej strany územie ohraničuje zástavba výrobných a skladových hál. Jedná sa o priemyselnú zónu, ktorá sa však v súčasnosti postupne mení na novú mestskú štvrť. Predmetom riešenia v našom ateliéri bude obytný blok veľkosti cca. 75 x 75 metrov s občianskou vybavenosťou, ktorý leží v juhozápadnom nároží novej zóny. Zámerom investora je výstavba bytových domov s hrubou podlažnou plochou približne 14.000 m2 a objektov občianskej vybavenosti s plochou približne 3.000 m2, vrátane materskej školy.

Ambíciou dreveného ateliéru je preveriť možnosti využitia drevených stavebných konštrukcií pri výstavbe obytných domov alebo objektov priľahlej občianskej vybavenosti, pričom budeme vyhodnocovať ich potenciál v porovnaní s tradičnými masívnymi konštrukciami murovanými a monolitickými. Pri návrhu bude potrebné zohľadniť statické vlastnosti drevených konštrukcií a tiež rešpektovať súčasný legislatívny rámec v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb.

Spoločnosť YIT ako stavebník kladie dôraz na aplikovanie princípov udržateľnosti v oblasti kvality života ľudskej spoločnosti (bezpečnosť – zdravie – komfort – služby), ochrany životného prostredia (biodiverzita – klimatické zmeny – odpad – znečistenie – energie – hospodárenie s vodou) a ekonomický rozvoj (hospodárenie s energiami – ekonomický rozvoj – participácia).

Okrajové podmienky zadania:

 • Veľkosť riešeného bloku: 7.000 m2, resp. max. 75 x 75 m
 • Počet bytov: 200
 • Priemerná veľkosť bytu: 52,5 m2
 • Maximálna podlažnosť: 5.NP
 • Funkcie stavebného bloku: bývanie, materská škola, iná občianska vybavenosť
 • Konštrukčný systém bloku: drevená konštrukcia
 • Rešpektovať zadaný modul a konštrukčný systém – „ideálna“ dispozícia „typického modulu“ (štandardne pre rezidenciu modul 7,5 m)
 • Optimálny počet bytov na jedno komunikačné jadro je 5 - 7
 • Najväčšie byty 4+kk prípadne 3+kk by mali byť umiestnené v najvyšších podlažiach, prípadne na prízemí s predzáhradkami
 • V parteri obytných stavieb umiestniť obchodné prevádzky resp. občiansku vybavenosť umiestňovať vzhľadom na veľkosť zastavanej plochy, orientácie a prepojeniu s verejným a poloverejným priestorom.

Spoločnosť YIT má pripravené detailné podklady k zadaniu: geodetické zameranie pozemku, 3D model územia, fotomapy, štandardy bytov a podobne.