Prejsť na obsah
Ateliér Sopirová /Bašová

Slobodu tvorivého procesu chceme kreovať v tímovom dialógu študentov, pedagógov a prizvaných špecialistov z praxe.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, PhD.

foto qqq

Pôsobí ako docentka na Ústave urbanizmu a územného plánovania Fakulty architektúry STU v Bratislave. Garantuje predmety v prvom aj druhom stupni štúdia: Urbanizmus II., Ateliér navrhovania VII (modul M8), Vybrané kapitoly modulu M8, Prediplomový ateliér III,  Spracovanie územného plán, vedie diplomové a bakalárske práce. V pedagogickej, projektovej a výskumnej  činnosti sa venuje aktuálnym otázkam urbanistickej tvorby, zameranej na rozvojové koncepcie štruktúry sídla ako celku a pretvárania jeho časti, vrátane verejných priestorov, s presahom do parkovej a krajinnej architektúry. Pod jej pedagogickým vedením získali študenti niekoľko medzinárodných aj domácich ocenení. Ako aktívna architektka Slovenskej komry architektov sa podieľa na spracovaní územnoplánovacích dokumentáciach sídiel a ich častí.

doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD.

foto qqqPôsobí ako docentka na ústave urbanizmu a územného plánovania Fakulty architektúry STU. Pedagogicky pôsobí v ateliéri v III., IV., V. a VI. ročníku, je garantom predmetov Kompozícia II, Ateliérový seminár modulu M8, pôsobí v predmete Verejné priestory, je členkou skúšobnej komisie pre Štátne skúšky. V rámci výskumnej a pedagogickej činnosti sa zaoberá  atribútmi kvality vnútorného mesta, verejnými priestormi a kompozičnými otázkami mesta. Podieľala sa ako hlavný riešiteľ na grantových projektoch tematicky orientovaných na námestie, klasické mesto, interdisciplinárny prístup k ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva.

Ing. arch. Eva Putrová, CSc.

foto qqq

Pôsobí na Ústave urbanizmu a územného plánovania FA STU od roku 2015 v pedagogickej funkcii odborného asistenta. Dovtedy pôsobila na Ústave záhradnej a krajinnej architektúry FA STU, kde garantovala viacero predmetov, vrátane predmetu Krajinná a parková architektúra pre III. ročník FA STU. V súčasnosti participuje na výučbe v Ateliéroch v  III. ,IV. V., VI. ročníku a na prednáškach vo viacerých predmetoch. V rámci výskumnej, tvorivej a publikačnej činnosti sa orientuje na aktuálne problémy záhradnej a krajinnej tvorby v sídelnej dimenzii. Participovala na mnohých projektoch a realizáciách z oblasti záhradnej a krajinnej architektúry. V súčasnosti je spoluriešiteľkou výskumného projektu „Interdisciplinárny prístup k ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva na príklade Starej nemocnice v Topoľčanoch“.

Ing. Katarína Gécová, PhD.

foto qqq

Pedagogicky pôsobí na ústave urbanizmu a územného plánovania Fakulty architektúry STU v Bratislave ako špecialista na záhradnú architektúru a krajinné plánovanie. Pedagogicky pôsobí v predmete Krajinná a parková architektúra v III. ročník, konzultuje urbanistické ateliéry v IV., V. a VI. roč. Vedie ateliéry modul M8, podieľa sa na prednáškovej činnosti v predmete Kompozícia II. V rámci výskumnej činnosti sa zaoberá atribútmi vegetačných prvkov v krajine, urbanizovanom mestskom a vidieckom prostredí. Podieľa sa na grantových projektoch orientovaných na  interdisciplinárny prístup k ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva, na výskum areálov so zeleňou špeciálneho určenia.

Spolupracovníci ateliéru (interní)

     Ing. arch. Beáta Polomová, PhD. - konzultantka pre pamiatky

   Predpokladaní externí odborní konzultanti:

     Urbanizmus:               Ing. arch. Vladimír Hrdý