Prejsť na obsah
Ateliér Sopirová /Bašová

Témy zadaní pre akademický rok 2021-22 

 

Vertikálny ateliér bude orientovaný na architektonické a urbanistické scenáre koncepcie riešenia rozvoja urbanistickej štruktúry a objektov Mestskej časti Bratislava Ružinov.

Cieľom ateliéru bude návrh využitia potenciálu rozvojových plôch, oživenie ružinovskej rozvojovej radiály, dotvorenie ťažiskových uzlov, pretváranie verejných priestorov a intenzifikácia a transformácia existujúcej objektovej skladby, doplnením nových polyfunkčných objektov.

Výberom témy nadväzujeme na niekoľkoročnú úspešnú spoluprácu s Mestskou časťou Bratislava Ružinov. Jej výsledkom boli výstavy a katalógy študentských prác, ktoré priniesli množstvom cenných podnetov a inšpirácií pre zástupcov samosprávy aj občanov.

Podľa ročníkov a zameraní  sme pripravili pre študentov, ktorí majú záujem byť súčasťou nášho vertikálneho ateliéru,  nasledovné témy:

Bc. stupeň štúdia (4 ročník):

     Trhovisko „Miletička“ v Ružinove

  • transformácia nefunkčných objektov
  • dotvorenie verejných priestorov
  • riešenie koncepcie dopravy

Ing. stupeň štúdia (5. a 6. ročník):

     Ružinovská rozvojová os

  • dotvorenie ťažiskových uzlov – trhovisko „Miletička“, priestory pred poliklinikou, kultúrnym centrom, východného ukončenia Ru6inovskej ulice, ..
  • transformácia nevyužitých území a objektov
  • oživenie verejných priestorov
  • revitalizácia prírodných prvkov a ich okolia ako súčasť rekreačného potenciálu Ružinova.

 

Trhovisko „Miletička“ v Ružinove

Cieľom ateliéru je rekonštrukcia územia trhoviska v mestskej časti Bratislava Ružinov, ktoré sa nachádza na krížení ulíc Miletičová a Záhradnícka. Svojou polohou a významom je súčasťou atraktívnej lokality mesta Bratislavy a ťažiskovým územím mestskej časti Ružinov. Takmer každý Bratislavčan pozná tento výnimočný priestor pod familiárnym názvom „Miletička“. Lokalita Vás uchváti nezabudnuteľnou atmosférou predajných stánkov, farbou ovocia a zeleniny, vôňou kvetov a jedla. Je to miesto nielen nákupov, oddychu a zábavy, ale aj stretávania sa známych pri dvoch deci vínka. Toto územie je jedinečné aj svojou históriou, so zachovaným objektom pôvodného bitúnku, s charakteristickou vežou, dominantným komínom a sochou sv. Andrea, ktorá stojí v parku na rohu ulíc Miletičová a Záhradnícka.

Prvý dojem z trhoviska však nie je pozitívny, napriek tomu, že má svoju charizmu a atmosféru „zašlých čias“. Staré predajné stánky, úzke uličky prekryté plachtovinou, ktorá nedostatočne chráni pred dažďom, poškodené chodníky, chýbajúce lavičky, problémy s parkovaním...

Ateliérová práca bude zameraná na prestavbu tohto územia a objektov na moderné mestské trhovisko, s otvorenými a uzavretými prevádzkami, ktoré si v nových podobách zachovajú „génius loci“ danej časti Bratislavy. Doplnením obchodných, kultúrno- spoločenských a administratívnych funkcií má lokalita potenciál stať sa moderným a živým centrom spoločenského diania a súčasne atraktívnou vstupnou bránou do mestskej časti Bratislava Ružinov.

 

História trhoviska – otvorený predaj, bitúnok s s vežou a komínom, pohľad do vnútorných priestorov

 

Fotodokumentácia problémových častí trhoviska a jeho okolia (foto: Lenka Gallo, Natália Filová)

 

 Pozícia trhoviska na Ružinovskej rozvojovej osi      Vymedzenie riešeného územia trhoviska

 

Ružinovská rozvojová os

Mestská časť Ružinov predstavuje sídlisko s nadčasovou kvalitou urbanistického konceptu. Napriek tomu vykazuje nedostatky, ktoré sa prejavujú v anonymite, monotónnosti, nejasnej hierarchii priestorov, neschopnosti identifikovať sa s územím. Hlavným problémom Ružinova je nekomplexnosť centrálnych ťažiskových polôh, ktoré sú z hľadiska transformácie sídliska kľúčové. Postupné chaotické zahusťovanie existujúcej urbanistickej štruktúry je spojené s nedostatkom občianskej vybavenosti a plôch statickej dopravy. Práve centrálne polohy mestskej časti predstavujú potenciál pre doplnenie chýbajúcich funkcií.

Cieľom ateliérovej tvorby bude riešenie koncepcie spolyfunkčnenia hlavnej sídliskovej osi - Ružinovskej radiály, doplnením objektov s aktívnym parterom a dotvorením identifikačných urbánnych uzlových bodov v ťažiskových polohách, ktoré sa formujú na priešečníkoch hlavných okruhov mesta - ulíc Záhradnícka, Bajkalská a Tomášiková. Z kompozičného hľadiska je dôležité vyriešiť aj východné ukončenie Ružinovskej radiály, ktoré ponúka, v smere od letiska, priestor pre vytvorenie vstupnej brány do mesta. Súčasťou ateliéru bude uplatnenie systémov prepájania zelene v mestskej štruktúre a hľadanie optimálnej stratégie transformácie prázdnych, zanedbaných a nefunkčných území a objektov, vrátane zapojenia koncepcie integrovanej mestskej dopravy.

 

Pohľad na Ružinovskú radiálu v smere od mesta 

 

Hlavné ťažiskové uzly Ružinovskej rozvojovej osi

 

Dúfame, že Vás predkladané témy zaujali. Náš pedagogický kolektív sa teší na tímovú spoluprácu nových / staronových študentom, nové výzvy, koncepcie, spoločné diskusie...

 

Odporúčaná literatúra