Prejsť na obsah
Ateliér - Sopirová /Bašová

Bratislava „Dunajská rozvojová os“

Spodrobnenie témy zadania

Tematický ateliér Bratislava „Dunajská rozvojová os“ je zameraný na koncepciu riešenia urbanisticko-architektonického a krajinárskeho rozvoja južnej podunajskej osi, v kontexte mesta Bratislavy a rieky Dunaj, s dôrazom na prírodný charakter územia.

 

Cieľ ateliérovej tvorby

Revitalizácia urbánnej štruktúry a krajinnej identity, parciálna urbanizácia vybraných území, valorizácia nábreží a recyklácia zelenej infraštruktúry so zámerom adaptácie na zmenu klímy.

 

Scenáre zadaní  (študent si vyberie jednu z možností)

Prírodná os

V širších súvislostiach – koncepcia riešenia prírodného zeleného koridoru  v priestore južnej časti Bratislavy, s cieľom, navrhnúť novú oddychovú zónu a využiť potenciál  územia pre rekreáciu a cestovný ruch. Zámerom je  obnoviť pôvodné ramená Dunaja, vodné plochy, lužné lesy, prípadne navrhované riešenie Dunajského obtokového kanála.

V zonálnom spodrobnení – urbanisticko-krajinárske riešenie vybraného  rekreačného ťažiskového priestoru („Danubia park“ pri Čunove, náučný „Lužný park“, územie „Trojhraničia“...).

Urbánna os

V širších súvislostiach – koncepcia riešenia využitia urbánneho potenciálu „prázdnych“ území a transformácia degradovaných lokalít pozdĺž rieky Dunaj, od Starého mesta až po Danubianu, dotvorenie nábrežných promenád a ich integrácia do hierarchickej štruktúry a zelenej kostry mesta.

V zonálnom spodrobnení –  urbanisticko-architektonické riešenie vybraného mestského ťažiskového priestoru v kontakte s vodným tokom a mestom Bratislava (Zimný prístav, Lido, Južné mesto...).

Funkčné využitie územia: rekreácia a šport, park, kultúra, administratíva, bývanie, špecifické formy bývania, hotelové a ubytovacie komplexy, výstavné areály, expozície v prírode, ekologický kampus...

 

Vymedzenie riešeného územia

 

 

Bratislava „Danubia park“

(zadanie je prioritne určené pre 1. stupeň štúdia: AT navrhovania VII. Modul M8)

Revitalizácia nefunkčného územia v mestskej časti Bratislava Čunovo, ktoré bolo devastované výstavbou vodnej zdrže na Dunaji. Cieľom ateliérovej tvorby bude hľadanie identity krajiny pozdĺž rieky Dunaj, s novým funkčným využitím kontaktného územia a vodnej plochy. Lokalita predstavuje potenciál pre prepojenie športovo-rekreačných aktivít, celomestského, regionálneho až medzinárodného významu s príjemnou atmosférou pri Dunaji.

 

 

Bratislava „Južné mesto“

Rozšírenie urbanizácie mesta Bratislavy južným smerom, od zastavaného územia juhu Pretržalky a lokality „Snečnice“ až po Rusovce a nadviazanie na petržalskú zelenú chrbticu s električkovou traťou. Atraktivita územia je umocnená blízkosťou zelených plôch „Bažantnice“, Lužných lesov a Dunajskej hrádze, s potenciálom pre rozvoj bývania, občianskej vybavenosti, športu a rekreácie. Cieľom AT je navrhnúť komplexnú zelenú mestskú obytnú zónu, plynule prepojenú s mestom a okolitou krajinou.

 

Bratislava „Zimný prístav

Zimný prístav predstavuje posledné zvyšky najstaršej priemyselnej zóny v Bratislave, v okolí Továrenskej a Bottovej ulice. Cieľom ateliérovej tvorby bude transformácia funkčne degradovaného územia (brownfieldu) na živú, atraktívnu mestskú štruktúru, v pokračovaní nábrežia pred Euroveou, s prepojením na centrum mesta a petržalskú časť Dunaja, ktorú reprezentuje prírodné Dunajské nábrežie s chráneným krajinným areálom „Soví les“.

 

Odporúčaná literatúra