Prejsť na obsah
Ateliér - Vitková / Špaček

Spresnenie zadaní pre jednotlivé predmety4.ROČ. BC STUPEŇ ŠTÚDIA 
Modulové zamerania v odboroch architektúra - ekologicky viazaná tvorba a v module urbanistická tvorba sa budú zameriavať na mierku štvrte Starého mesta s dôrazom na hľadanie voľných a brownfield ploch s cieľom ich adaptívneho využívania. Zadania sú nastavené tak, aby študenti mohli plynule nadväzovať v týchto témach aj do letného semestra v rámci bakalárskej práce.
Ateliér VIII modul A  - modul ekologicky viazaná tvorba- podľa výberu študenta bude navrhovaný objekt rôznorodej funkcie, využívajúc ekologické princípy architektonickej tvorby. 
Ateliér VIII modul urbanizmus - podľa výberu študenta bude spracovávaný rozvojový scenár riešeného územia s dôrazom na riešenia pre verejné priestory. 

  


1.ROČ. ING. STUPEŇ ŠTÚDIA
Ateliér 1 -Študenti pracujú v tímoch po dvoch, na základe dôsledných analýz bude podľa individuálneho výberu spracovávaný rozvojový scenár riešeného územia s dôrazom na riešenia pre verejné priestory. Budú sa hľadať krátkodobé a strednodobé urbanistické riešenia smerujúce ku znižovaniu uhlíkovej stopy mesta.

  2.ROČ. ING. STUPEŇ ŠTÚDIA
Zadanie pre 2. Ročník Ing.stupňa štúdia v oboch odboroch, Architektúra a Urbanizmus, je nastavené tak, aby študenti plynule nadväzovali aj na Ateliér IV, diplomový projekt v letnom semestri. Obsahovo sa v tomto semestri ateliér zameriava na teoretické spracovanie scenáru pre “Rozvoj Bratislavy” do roku 2050 - zahŕňajúc koncepčné filozofické, sociálno-ekonomické,  technologické a dopravné riešenia a scenár pre zastavané územia mesta a priľahlých území. Dôraz na detail v urbanizme, ako aj v architektúre pre riešené územie širšieho okruhu centrálnej zóny Bratislavy, ktoré sa opiera o kvalitné analytické spracovanie súčasného stavu a jeho možného budúceho vývoja. 
Ateliér III U - Ako sa budú transformovať a vybrané štvrte Bratislavy? Ako túto transformáciu ovplyvní vývoj technológií a spoločensko-ekonomické zmeny? Akými “Veľkými opatreniami” je možné podporiť vytvorenie zón s nulovou uhlíkovou stopou? 
Ateliér III A - hľadanie možností transformácie, zahustenia či novej výstavby? Akými formami a stavebno-technickými riešeniami je možné dosiahnuť čo najnižšej uhlíkové emisie zameraním na ekologické princípy tvorby? 
  


Odporúčaná literatúra:

Mike Jenks, Nicola Dempsey: Future forms and design for sustainable cities 
Jane Jacobs: Život a pád amerických veľkomiest
Ján Legény, Peter Morgenstein: Solárne stratégie pre udržateľné mesto 
Kevin A. Lynch: The Image of the City
Rem Koolhaas: Delirious New York 

KONTAKT:   vitkovaspacek@gmail.com