Prejsť na obsah
Ateliér - Vitková / Špaček

Spresnenie zadaní pre jednotlivé predmety4.ROČ. BC STUPEŇ ŠTÚDIA 
Modulové zamerania v odboroch architektúra - ekologicky viazaná tvorba a v module urbanistická tvorba sa budú zameriavať na mierku štvrte Starého mesta s dôrazom na hľadanie voľných a brownfield ploch s cieľom ich adaptívneho využívania. Zadania sú nastavené tak, aby študenti mohli plynule nadväzovať v týchto témach aj do letného semestra v rámci bakalárskej práce.
Ateliér VIII modul A  - modul ekologicky viazaná tvorba- podľa výberu študenta bude navrhovaný objekt rôznorodej funkcie, využívajúc ekologické princípy architektonickej tvorby. 
Ateliér VIII modul urbanizmus - podľa výberu študenta bude spracovávaný rozvojový scenár riešeného územia s dôrazom na riešenia pre verejné priestory. 

  

Rozsah  ateliérovej  práce:

 1. Širšie vzťahy – zdokumentovanie vzťahov a väzieb sídla, krajiny a riešeného územia (M1:2000 - M 1:10000). 
 2. Prieskumy a rozbory , vrátane problémového výkresu (M1:1000 – M 1:2000). 
 3. Komplexný urbanistický návrh (M1:1000 – M 1:2000) s doplňujúcimi schémami návrhu riešenia funkcií, dopravy, kompozície, zelene..
 4. Urbanistický detail ťažiskového priestoru (M1:500), vrátane priestorových štúdií (axonometrie, perspektívy, uličné pohľady...). 
 5. Model – overenie priestorovej štruktúry. 
 6. Sprievodná správa.

1.ROČ. ING. STUPEŇ ŠTÚDIA
Ateliér 1 -Študenti pracujú v tímoch po dvoch, na základe dôsledných analýz bude podľa individuálneho výberu spracovávaný rozvojový scenár riešeného územia s dôrazom na riešenia pre verejné priestory. Budú sa hľadať krátkodobé a strednodobé urbanistické riešenia smerujúce ku znižovaniu uhlíkovej stopy mesta.

  

Rozsah  ateliérovej  práce:

 1. Širšie vzťahy M = 1: 5000, (1:10 000) M=1:2000  - koncepcia širšieho kontextu optimálne zakreslená do mapových podkladov, vhodne doplnená o  schémy, priestorové škice kontextu lokality v rámci sídla (nemusia byť spracované v mierke).
 2. Analýzy - 1- 2 výkresy- Problémový výkres (prieskumy a rozbory) v M = 1: 1000,  (1:2 000) doplnený prípadne o čiastkové analýzy zakreslené do mapových podkladov, resp.  vyjadrené formou schém (nemusia byť spracované v mierke, fotodokumentácia. (1 – max. 2 výkresy, súčasť správy/notebooku – text, schémy, grafy, fotodokumentácia)
 3. Libreto - zamerané na tému „BRATISLAVA 2050 - znížovanie uhlíkovej stopy“,  spracované formou textovej alebo grafickej eseje, video, fotokoláž - grafická technika ľubovoľná. Súčasť správy (viď bod 9.)
 4. Variantný koncept - spracovaný formou konceptuálnych škíc, schém, pracovného modelu (súčasť výkresu Komplexného návrhu, alebo správy a notebooku).
 5. Komplexný urbanistický návrh M=1:1 000 (1:2000) – s doplňujúcim výkresom riešenia funkčného využitia územia, dopravy, prípadne zelene... (ak si to vyžaduje charakter zadania) (1-3 výkresy)
 6. Urbanistický detail M=1:500 (1:400, príp. podľa určenia pedagógom) – vrátane priestorových štúdií (perspektív, axonometrie, rozvinutých uličných pohľadov, rezov... 1 výkres (každý študent)  - zamerané na preukázanie ekologického konceptu 
 7.         Fyzický model M=1:1 000 (1:2000 )
 8.         Sprievodná správa  (vrátane libreta, ekonomických bilancii)
 9.       Poster

 

Spôsob spracovania:

Ateliérovú prácu môžu autor/ri spracovať pomocou výpočtovej techniky alebo manuálnymi technikami (formou scanov/ prípadne originálov). V oboch prípadoch bude dielo odovzdané na CD nosiči, na portfóliu,  prezentované formou PowerPoint prezentácie a postra. 2.ROČ. ING. STUPEŇ ŠTÚDIA

Zadanie pre 2. Ročník Ing.stupňa štúdia v oboch odboroch, Architektúra a Urbanizmus, je nastavené tak, aby študenti plynule nadväzovali aj na Ateliér IV, diplomový projekt v letnom semestri. Obsahovo sa v tomto semestri ateliér zameriava na teoretické spracovanie scenáru pre “Rozvoj Bratislavy” do roku 2050 - zahŕňajúc koncepčné filozofické, sociálno-ekonomické,  technologické a dopravné riešenia a scenár pre zastavané územia mesta a priľahlých území. Dôraz na detail v urbanizme, ako aj v architektúre pre riešené územie širšieho okruhu centrálnej zóny Bratislavy, ktoré sa opiera o kvalitné analytické spracovanie súčasného stavu a jeho možného budúceho vývoja. 
Ateliér III U - Ako sa budú transformovať a vybrané štvrte Bratislavy? Ako túto transformáciu ovplyvní vývoj technológií a spoločensko-ekonomické zmeny? Akými “Veľkými opatreniami” je možné podporiť vytvorenie zón s nulovou uhlíkovou stopou? 
Ateliér III A - hľadanie možností transformácie, zahustenia či novej výstavby? Akými formami a stavebno-technickými riešeniami je možné dosiahnuť čo najnižšej uhlíkové emisie zameraním na ekologické princípy tvorby? 
  1. ANALÝZY 
Podrobné analýzy riešeného územia:
- Analýza širších vzťahov (poloha, väzba na okolité prostredie, historický vývoj, atď.) 
- Funkčná analýza (lokalizácia jednotlivých funkcií, dochádzkové vzdialenosti / dostupnosť, atď.)
- Prevádzková analýza (dopravný systém, riešenie statickej dopravy, dostupnosť a napojenie MHD, cyklotrasy, atď.)
Prípadne ďalšie analýzy podľa uváženia (ako podpora / východisko vlastných ideí prezentovaných v urbanistickom návrhu)
- analýza socio-ekonómie, zelene, kompozície, existujúcej štruktúry a verejných priestorov, technickej infraštruktúry a pod. 
Definovanie problémov, limitov a potenciálov.
 
Mierka: nešpecifikovaná (podľa rozsahu riešeného územia)
Technika spracovania: formou skíc, schém, diagramov a pod. (pre analýzu štruktúry a verejných priestorov odporúčané spracovanie formou schwarzplanu zástavby + verejného priestoru s doplnením zastavovacích plánov, charakteristických rezov, príp. rozvinutých uličných pohľadov pre charakteristické typy zástavby), použitie kombinácie manuálnych a počítačových techník, napr. formou koláže (odporúčané manuálne spracovanie s využitím mapového podkladu alebo náložkami na mapový podklad), 
2. KONCEPT 
Návrh konceptu riešenia spracovaný na základe zistených údajov o lokalite a podrobných analýz:
Koncept rozvoja regiónu, mikro regiónu, celého sídla, respektíve časti mesta (obvodu a pod.), (zhodnotenie problémov a potenciálov, vytipovanie problémových miesta a lokalít s rozvojovým potenciálom, návrh možností / alternatív riešenia) 
Koncept riešenia vybranej lokality (zhodnotenie problémov a potenciálov vybranej lokality, návrh konceptu riešenia)
 
Spracovanie konceptu vo variantoch.
Mierka: nešpecifikovaná (podľa povahy zadania)
3. KOMPLEXNÝ URBANISTICKÝ NÁVRH
Rozpracovanie navrhovaného konceptu do podrobného návrhu mesta/zóny, podrobné riešenie hmotovo-priestorovej štruktúry, 
Mierka: Podľa rozsahu riešeného územia (1:5000, 1:2000, 1:1000)
Technika spracovania: komplexný urbanistický výkres v štandardnom grafickom prevedení (čierno-biela grafika, alt. objekty  a plochy zelene šrafované alebo vyfarbené), plasticita návrhu vyjadrená ostrým tieňom z južného osvetlenia.
4. FUNKČNO-PREVÁDZKOVÁ SCHÉMA 
Porovnanie pôvodného stavu s návrhom
4A – Funkčno-prevádzková schéma – pôvodný stav
4B – Funkčno-prevádzková schéma – navrhovaný stav 
Mierka: : Podľa rozsahu riešeného územia (1:5000, 1:2000, 1:1000)
5. URBANISTICKÝ ZÁSAH – INTERVENCIA, alt. URBANISTICKÝ DETAIL 
Návrh intervencie zameranej na zlepšenie kvalít vybranej časti riešeného územia
Detailné rozpracovanie časti navrhovanej štruktúry v mierke 1:500.
Detailné prehĺbenie by malo zachytávať nosný verejné priestor s okolitou zástavbou.
Mierka: nešpecifikovaná (primeraná návrhu) 
6. REZY A PRIESTOROVÉ ŠTÚDIE
Priestorová charakteristika územia, krajinárske škice, zakomponovanie osídlenia do krajiny,  predstava navrhovanej hmotovo-priestorovej štruktúry.
Názorné grafické zobrazenie zakomponovania riešenia do územia s vyjadrením jeho prevádzkových a priestorových vzťahov s okolím:
– min. 2 charakteristické rezy územím, min. 2 perspektívy z ľudského horizontu, min. 1 axonometria alebo vtáčia perspektíva, min. 1 rezoperspektíva alebo rezoaxonometria
Mierka: nešpecifikovaná (primeraná návrhu)
7. MODEL
Fyzický model riešeného územia 
Mierka: Podľa rozsahu riešeného územia (1:5000, 1:2000, 1:1000)
Technika spracovania: farebné alebo materiálové odlíšenie existujúcej a navrhovanej štruktúry
8. EKONOMICKÁ BILANCIA
- bilancie urbanistickej ekonómie (tabuľka podľa vzoru)
9. SKICÁR  / individuálne /
- skice, schémy, diagramy, návrhy a i. - zdokumentovanie myšlienkového postupu riešenia, priebehu práce a vývoja návrhu
- poznámky a výpisky k typológii navrhovaného riešenia
- odkazy a poznámky k referenčným projektom (fotky, obrázky, web linky, atď.)
- poznámky z prednášok a sprievodných akcií
- iné poznámky k riešenej problematike
 
Technika spracovania: samostatný zošit
Odporúčaná literatúra:

Mike Jenks, Nicola Dempsey: Future forms and design for sustainable cities 
Jane Jacobs: Život a pád amerických veľkomiest
Ján Legény, Peter Morgenstein: Solárne stratégie pre udržateľné mesto 
Kevin A. Lynch: The Image of the City
Rem Koolhaas: Delirious New York 

KONTAKT:   vitkovaspacek@gmail.com