Prejsť na obsah
Ateliér - Vitková / Špaček

Prezentácia zadania VA Vitková Špaček

Bratislava 2050 - znižovanie uhlíkovej stopy mesta

 

16.9.2019. Aktuálna koncentrácia CO2 v atmosfére: 409,20 ppm. Hodnota pred rokom: 405,50 ppm. Bezpečná koncentrácia: 350 ppm.

Prehnaná spotreba, individualistické správanie, nekontrolované čerpanie obnoviteľných zdrojov, zmeny klímy a strata biodiverzity sa stávajú najzávažnejším problémom našej doby. Len stavebný sektor zodpovedá za takmer 40% globálnych emisií oxidu uhličitého. 

Je ešte možné zastaviť tento negatívny vývoj? Ako by mali vyzerať potrebné zmeny? Čo pomôže zmeniť urbanizmus miest, čo architektonické riešenie budov? 

Ako rýchlo vieme v Bratislave začať smerovať ku karbónovej neutralite? Akými spôsobmi a nástrojmi? 

Žijeme v dobe, kedy je pre profesiu architekta nevyhnutné správať sa zodpovednejšie ako kedykoľvek predtým - konať zodpovedne voči sebe i ostatným. Stráca sa hranica medzi architektúrou a urbanizmom, tvorba a práca architekta musí byť postavená na relevantných zdrojoch a robustných výskumoch. 

Riešeným územím bude širšie centrum Starého mesta Bratislava. Zadania v architektúre sa budú sústrediť na hľadanie riešení pre voľné prieluky a adaptácie existujúcich budov, urbanisti na udržateľné stratégie pre verejné priestory a celkový rozvoj zóny.  

 

Analytická časť - riešené územia: 
 • Audit územia: voľné plochy, brownfieldy, územia s potenciálom, neadekvátne využívané územia
 • Väzby a vzťahy medzi riešeným územím a ostatnými časťami mesta, úloha riešeného územia v systéme mesta (aglomeračnom území Bratislavy vo väzbe na Viedeň), definovanie hranice a charakter štvrtí (neighborhoods), ktoré sa v riešenom území nachádzajú, ich funkčné využitie a prínos pre spoločnosť / obyvateľov 
 • Verejný priestor: aký má charakter, komu slúži, ako vypovedá o funkcií, skúmanie aktivity v parteroch
 • Prieskumy “zraniteľnosti územia z pohľadu klimatických opatrení” medzi obyvateľmi - dotazníková forma, terénny prieskum
 • Solárny potenciál územia - koncept solárneho obalu budovy (autor Ralph Knowles), solárny faktor tvaru, solárny kataster
Teoretický výskum:
 • Ako pristúpiť k existujúcej štruktúre z hľadiska znižovania uhlíkovej stopy? 
 • Ako zvoliť prístup k tvorbe novej urbánnej štruktúry / architektúry? 
 • Aká je vhodná miera zhusteni a/ zastavania daného územia - urbanistická ekonómia, hmota vs. otvorený priestor? Kontrast vs. harmónia?
 • Sebestačnosť / Kooperatívnosť - energetická, hospodárska, funkčná, potravinová 
Návrhová časť: 
 • Definovanie potenciálu územia z hľadiska udržateľnosti: potenciál maximalizácie využitia existujúceho územia (z hľadiska priestoru, energie, ...), potenciál maximalizácie intenzifikáciou výstavby
 • Hľadanie rovnováhy a vhodného doplnenia komunitných, mestských vs. nadmestských funkcií v území s dôrazom na koncept “PUT PEOPLE FIRST”:
  • Komunitné: drobné zásahy, ľudská mierka, obytný priestor
  • Mestské: komunita, drobné zásahy, ľudská mierka, mix funkcií
  • Nadmestské: oficiálny obraz mesta, veľká hustota, reprezentatívne budovy, verejné budovy 
 • Circulárny systém fungovania územia: od rozsahu celej štvrte až po stavebný detail 
 • Intervencie adaptačných opatrení na zmenu klímy - experimentálne / inovatívne vo verejnom priestore / verejných budovách / súkromnom stavebnom fonde


Zoznam študentov v zimnom semestri:
4. roč. bc
1. Matej Krempaský
2. Terézia Kyseľová 


1.roč. Ing
3. Stanislava Kleinová 
4. Kristína Kakvicová
5. Alexandra Chovancová
6. Dušan Takáč
7. Peter Šomody 
8. Jakub Hruška
9. Dávid Podešva
10. Silvia Jedináková 
11. Brigita Domiková 
12. Bianka Zajičková 

2.roč. Ing
13. Lukáš Velický
14. Miroslava Kamenská 

Zoznam predmetov v zimnom semestri 2019/2020 

4. ROČ. BC: Ateliér VIII modul urbanizmus

1.ROČ. ING: Ateliér 1 

2. ROČ. ING: Ateliér III U

2. ROČ. ING: Ateliér III A