Prejsť na obsah
Ateliér Vodrážka

Zoznam študentov v LS:

4. ročník:

Haladejová Patrícia
Mikešová Hermína
Molnárová Anna
Mučičková Kristína
Veselková Anna
Vlčková Patrícia

5. ročník:

Bc. Bisová Nikola
Bc. Danková Nikola
Bc. Dolníková Adriana
Bc. Marián Kleiman

6. ročník:

Bc. Baková Lenka
Bc. Janušová Zuzana
Bc. Rypák Lukáš
Bc. Szanková Anita
Bc. Szekerová Diana
Bc. Vaňová Veronika
Bc. Volf KarolATELIÉR VODRÁŽKA si kladie za cieľ:

  • vytvoriť interaktívny dialóg pedagóg ↔ študent
  • rozvíjať tvorivé schopnosti študentov, zamerané na architektonickú a urbanistickú tvorbu  so špecializáciou na obnovu pamiatok a novú tvorbu v historickom prostredí
  • podporiť študentov pri kreovaní vlastných architektonických vízií, ktoré budú postavené na dôkladnom poznaní riešenej lokality, jej historického kontextu, identifikácii a zohľadnení pamiatkových hodnôt, ale aj súčasných požiadaviek modernej architektonickej a urbanistickej tvorby
  • viesť budúcich architektov k samostatnej tvorivej práci a kritickému mysleniu, pomôcť im zorientovať sa pri výbere dôležitých podkladov, či už ide o archívne zdroje, terénny výskum, možnosti technicko-konštrukčného riešenia, architektonických, teoretických a ideových inšpirácií, a následné kritické zhodnotenie ich aplikovateľnosti v procese tvorby
  • budovať vnímavosť a rešpekt voči prítomným pamiatkovým, kultúrnym a i. hodnotám, ako aj citlivosť k potrebám konkrétneho územia s prihliadnutím na udržateľnosti architektonickej tvorby
  • aplikovať v rámci obnovy pamiatok vhodné metódy
  • orientácia na aktuálne problémy a zadania architektonickej praxe
  • zdôrazniť interdisciplinárny rozmer obnovy pamiatok (konzultácie s odborníkmi z oblasti umenovedy, histórie architektúry, urbanizmu, krajinnej architektúry, archeológie, sociálnej geografie a špecialistov z iných príbuzných vedných odborov a profesií, potrebných pri výkone projekčnej činnosti  architekta)