Prejsť na obsah
Ateliér Vodrážka

prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD.

Peter Vodrážka Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok, Fakulta architektúry STU v Bratislave, vedúci ateliéru

V pedagogickom procese pôsobí od roku 1976. Od roku 1990 pôsobí na Katedre ochrany a tvorby v pamiatkovom prostredí. Popri prednáškovej činnosti je gestorom ateliérovej tvorby. V roku 2000 bol menovaný za profesora v odbore architektúra. Od 1. októbra 2002 bol poverený vedením Katedry ochrany a tvorby v pamiatkovom prostredí. Od 1.9.2007 do 1.9.2018 bol vedúcim Ústavu dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok.
Popri výučbe na FA STU 12 rokov pôsobil v prednáškovej činnosti aj na VŠVU na Katedre architektúry. Z mimoškolskej činnosti možno spomenúť dlhoročné členstvo v redakčnej rade architektonickej revue Projekt a členstvo v predstavenstve Slovenskej komory architektov.
Vo vedecko-výskumnej činnosti doposiaľ spolupracoval v kolektíve na deviatich výskumných úlohách, pričom v troch grantových projektoch pôsobil ako vedúci riešiteľského kolektívu. Je autorom, resp. spoluautorom 2 vedeckých monografií /v oboch prípadoch aj v cudzojazyčných mutáciách/, 2 vysokoškolských učebníc, 2 odborných publikácií a 3 skrípt.
V odbornej projekčnej činnosti je autorom alebo spoluautorom viac ako 60 architektonicko-urbanistických štúdií, 20 projektov, zúčastnil sa viac ako 20 architektonicko-urbanistických súťaží,v ktorých spracované návrhy získali sedem I., dve II. a tri III. miesta, pričom v ostatných súťažiach boli návrhy odmenené. Jedna realizácia bola ocenená Cenou ARCH, zároveň bola nominovaná na Cenu Dušana Jurkoviča.


prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.

Jana Pohaničová

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok, Fakulta architektúry STU v Bratislave, zástupkyňa vedúceho ústavu, vyučujúca v Ateliéri Vodrážka

Dlhodobo a systematicky sa venuje výskumu dejín architektúry so špecializáciou na dlhé storočie na Slovensku v kontexte európskych kultúrnych prúdov. Zameriava sa na výskum osobností: architekti, stavitelia, mecenáši. Prezentáciou architektonického dedičstva doma i v zahraničí úspešne rozvíja regionálnu i medzinárodnú spoluprácu.
Viedla a vedie domáce i zahraničné grantové projekty, ktorých výstupmi sú závažné vedecké monografie, vydané v domácich a zahraničných vydavateľstvách. Je autorkou prvej vedeckej monografie o architektúre 19. storočia na Slovensku a autorkou, resp. spoluautorkou viac ako desiatich vedeckých monografií dôležitých pre rozvoj vedného odboru 5.1.1. architektúra a urbanizmus, ako aj celého radu vedeckých i odborných prác s mnohými ohlasmi v databázach CC, WOS a SCOPUS. Autorské a kurátorské výstavné projekty úspešne uviedla v renomovanom prostredí doma i v zahraničí. Je spoluautorkou 7. realizovaných architektonických diel a 15. urbanistických a architektonických štúdií.
Laureátka prestížnej Ceny prof. Martina Kusého 2016 za významný prínos k skúmaniu dejín architektúry 19. storočia na Slovensku a nositeľka významných ocenení: Slovak Gold (2001), Vedec roka STU a SR 2009, 2011, Prémia Literárneho fondu 2009, Briliantt 2015 za inovácie vo vzdelávaní a Profesorka roka STU 2016. Je nominantkou ankety Slovenka roka 2019 v kategórii Veda a výskum.
V oblasti pedagogickej je autorkou a spoluatorkou učebných textov, učebníc a metodických materiálov, vyučuje predmety z oblasti dejín architektúry, vedie ateliérové a záverečné práce so zameraním na architektonickú tvorbu v historickom prostredí. Špecializuje sa na modelovanie a digitalizáciu historickej architektúry ako súčasti nášho, i európskeho kultúrneho dedičstva. Jej študenti získali viaceré významné ocenenia v súťažiach: Cena Profesora Piffla (udeľovaná v oblasti obnovy pamiatok), Medzinárodná študentská súťaž CAD, Cena časopisu ARCH, Cena časopisu Architektúra & Urbanizmus


Ing. arch. Nina Bartošová, PhD.

Nina Bartošová

Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok, Fakulta architektúry STU v Bratislave, vyučujúca v Ateliéri Vodrážka

Nina Bartošová absolvovala inžinierske štúdium v roku 2004 na Fakulte architektúry STU v Bratislave, na Ústave dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok, kde od roku 2013 pôsobí v pozícii odbornej asistentky. Má bohaté skúsenosti s výskumom a praxou na Slovensku aj v zahraničí. Študovala urbanizmus na UPMF v Grenobli, stážovala a neskôr pracovala ako architektka v ateliéroch v Paríži, Brne a Londýne. V rokoch 2012 – 2014 participovala na výskume architektúry 20. storočia na Ústave stavebníctva a architektúry SAV, je členkou pracovnej skupiny DOCOMOMO Slovensko. Okrem oblasti priemyselného dedičstva a súvisiaceho pamiatkového diskurzu – téme, ktorou sa zaoberala aj počas výskumných stáží na FA ČVUT v Prahe a na TU vo Viedni – sa špecializuje na výskum dejín a teórie architektúry a urbanizmu 20. storočia.
Aktívne sa venuje vedeckej činnosti (bola hlavnou riešiteľkou projektu VEGA č. 2/0095/14 Priemyselné dedičstvo – teória a metodológia ochrany aplikovaná vo výskume územia Bratislavy, ÚSTARCH SAV + FA STU), je spoluautorkou publikácie Industriál očami odborníkov/pamätníkov : Teória a metodológia ochrany priemyselného dedičstva v kontexte Bratislavy (Vydavateľstvo STU, 2016. 128 s.), ktorej bola udelená prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2016, v kategórii prírodných a technických vied. Projektovej činnosti sa venovala predovšetkým v zahraničí, na Slovensku je spoluautorkou súťažného návrhu Cvernovka (Bratislava, 2016, ateliér gut gut; Michal Marcinov, a i.), ktorý získal 3. cenu.
Ako pedagogička pôsobila v predmetoch Dejiny architektúry a umenia IV a Súčasné trendy v architektúre, na ktorý jej naväzuje projekt Reflexie architektúry, v ktorom sa angažuje. Z ateliérových tvorieb viedla bakalárske práce a Ateliérovú tvorbu IV, kde sa zameriavala kľúčovo na architektúru moderny.