Prejsť na obsah
Ateliér Vodrážka

PARTIZÁNSKE – BAŤOVANY „IDEÁLNE MESTO“ BEZ IDEÁLOV?

PARTIZÁNSKE – BAŤOVANY „IDEAL CITY“ WITHOUT IDEALS?


Baťovany vznikli ako zhmotnenie dobových úvah o ideálnom meste, ktorým 20. storočie mimoriadne prialo. Do budúcnosti zahľadení moderní architekti a urbanisti celé storočie produkovali vízie lepšieho sveta. Poprední predstavitelia európskej avantgardy navrhovali nové modely ľudských sídel. Tieto mali vznikať z jediného opodstatneného dôvodu, ktorým bola priemyselná výroba a jej vzťah k ostatným funkčným zložkám sídla. Ideálne mesto bolo v predstavách modernistov rozdelené na samostatné funkčné celky vyhradené pre funkciu práce, bývania či rekreácie. Tak sa mal odstrániť negatívny vplyv výroby na bývanie či zabezpečiť nerušený oddych po práci. Úsilie architektov však smerovalo ďalej k sociálnym aspektom v meste, k ozdraveniu vzťahov v spoločnosti, k modelovaniu lepšieho života moderného človeka. Neskoršie obdobie však prinieslo viacero zásahov do pôvodnej koncepcie mesta a mnohým zmenám podľahli aj objekty pôvodnej „baťovskej“ architektúry Baťovian, vtedy však už známejších pod názvom Partizánske. Mesto Partizánske má 10 kultúrnych pamiatok, avšak nie je pamiatkovou rezerváciou, resp. pamiatkovou zónou.

The city of Baťovany was created as a materialization of period reflections on an ideal city, to which the 20th century was particularly receptive. Modern architects and urban planners who have been looking into the future have been producing visions of a better world since centuries. Leading representatives of the European avant-garde have proposed new models of human settlements. These were to be established for the sole reason of industrial production and its relationship with other functional components of a settlement. The ideal city was divided into separate functional units reserved for the function of work, housing or recreation according to visions of the Modernists. This was to eliminate the negative impact of production on housing or to ensure undisturbed rest after work. However, the efforts of architects went further to the social aspects of the city, to the recovery of relations in society, to the modeling of a better life for the modern man. Later periods, however, brought several interventions into the original concept of the city and many changed the concept of the original "Baťa" architecture of Baťovany, which name was changed to Partizánske. Partizánske has 10 listed national cultural monuments, but is does not have an official conservation area or a conservation zone.


ZADANIA LS 2019/2020 /

Assignments for Summer Semester 2019/2020

Cieľom jednotlivých zadaní bude prinavrátiť pôvodný charakter výnimočného mesta Partizánske - Baťovany s ohľadom na pamiatkové hodnoty objektov, urbanistickú koncepciu a možné intervencie verejných priestorov v sídle. / The aim of the individual assignments will be to restore the original character of the exceptional town of Partizánske - Baťovany, with a regard to the heritage values of the buildings, the urban concept and possible interventions of public spaces in the city.


Študenti ročníkov 05 a 06 môžu okrem ponúkaných tém riešiť po dohode aj iné zadania, ktoré sú tematicky orientované na charakteristiku ateliéru. / In addition to the topics offered, 5th and 6th year students can also work on other assignments that are thematically oriented to the characteristics of the studio.


04 / 1_BP_AU

Bakalárska práca / Bachelor Project

 • Téma č. 1: Komunitné centrum, Pistoriho palác, Bratislava / Topic no. 1: Community Center, Pisztory Palace, Bratislava
 • Téma č. 2: Školský klub na Svoradovej ulici, Bratislava / Topic no. 2: School Club, Svoradova Street, Bratislava


05 / 2_AT2_A

Ateliér II – architektonická tvorba /

Studio II – Architectural Design 

 • Urbanisticko-architektonické riešenie adaptácie priemyselného objektu v Partizánskom / Urban and architectural concept of adaptation of an industrial building in Partizanske.

 • Urbanisticko-architektonické riešenie objektu baťových tovární - Múzeum / Urban planning and architectural design of Bata's building - Museum

 • Urbanisticko - architektonický návrh pavilónu na Námestí SNP v Partizánskom / Urban planning and architectural design of the town pavilion on Slovak National Uprising square in Parizánske.


06 / 2_DP_A

Diplomová práca / Diploma Project

 • Adaptácia objektu číslo 41 v priemyselnom areáli v Partizánskom / Adaptation of the object number 41 in the industrial zone in Partizánske

 • Nový dopravný terminál v Partizánskom / New transport terminal in Partizánske

 • Viacúčelová hala v industriálnej zóne v Partizánskom / New multi-purpose hall in industrial zone in Partizánske

 • Konverzia priemyselného objektu č. 60 v Partizánskom / Conversion of industrial building no. 60 in Partizánske. 

 • Nová obytná zóna v Partizánskom / New residential zone in Partizánske

 • Svoradov internát v Bratislave / Svoradov Dormitory in Bratislava