Prejsť na obsah
Data[LAB]

Peter Cook – Plug-in city 1964

 

English is below

SK

Digitálny posun rapídne transformuje rôzne aspekty života, vrátane mobility. Vedúce automobilové spoločnosti spravili prvé kroky k plne elektrickej preprave a investujú prostriedky do autonómnych automobilov. Priemysel očakáva bežné nasadenie elektrických, seba-riadiacich áut už v najbližších rokoch. Napriek týmto zmenám, mestská infraštruktúra ešte nie je pripravená. Autonómna e-mobilita prináša viacero línií architektonického výskumu.

Piata izba

Autonómne vozidlo s batériou a počítačom tak môže byť brané ako osobné, mobilné , riadiace a výpočtové centrum s ďalšími prídavnými modulmi, piata izba, ktorú je možné zapojiť (plug in) do objektu domu, alebo práce.

Hranica mobilít

Preprava v mestách je tvorená rôznymi typmi – medzimestská, regionálna, preprava na okruhu mesta a v jeho centre. Ako by mal vyzerať prestupný bod – hranica medzi týmito prepravnými zónami?

Post-antropocén

Nová typológia budov pre autonómne automobily, bez človeka. Tvoria ju nové parkovacie domy, nabíjacie stanice, automatizované sklady a výdajne tovaru. Ako by mala táto nová architektúra vyzerať? Aké by mala mať estetické kvality ak nemá svojho pozorovateľa?

Machine-city interface

Autonómne vozidlá komunikujú medzi sebou (machine to machine). Ako by však mali komunikovať s mestom? Machine to city interface tak tvorí ďalšiu vrstvu mesta, ktorá umožňuje riadenie, komunikáciu s autonómnou prepravou a orientáciu v meste.

Vertikalita

Čo ak by vozidlo nebolo limitované len na horizontálny pohyb, ako by sa zmenila vnútorná dispozícia budov, ich rozhranie a parter v takomto vertikálnom meste?

Úlohou bude navrhnúť vízie a scenáre týchto tém na konkrétnych prípadových štúdiách v mierke architektúry - budovy. Miesto riešenia je konurbácia Viedeň – Bratislava, VieBra. Plug and play prebieha v rámci spolupráce s Ústavom dizajnu a Škoda Auto. Prezentácie prác budú spoločné s výslednou spoločnou výstavou na letnej Noci architektúry a v Mladej Boleslave v Škoda Auto. Prezentácia kladie dôraz na netradičné techniky  – interaktívny model, video mapping, virtuálna realita.

Warm-up

Semester sa začína úvodnou, warm-up úlohou počas prvého týždňa. Študenti zanalyzujú mesto Viedeň, nájdu a zakreslia jednotlivé zóny prepravy – regionálna preprava, preprava na okruhu mesta a preprava v centre mesta. Cieľom bude nakresliť rez mestom s danými zónami.

Termíny

10.2. 9:00 predstavenie témy v DataLabe

10.2. 14:00 prihlasovanie sa na témy

12.2. 1. výberové kolo 14:00

13.2. 2. výberové kolo 8:00

17.2. Kick-of

PS: Minimum programovania maximum zábavy.

EN

Digital shift rapidly transforms different aspects of life, including mobility. Leading automotive companies made first steps towards fully electric transportation and invests funds to autonomous cars. The industry expects deployment of electic, self-driven cars in the next years. In spite of these changes, the city infrastructure in still not prepared. Autonomous e-mobility offers multiple ways of architectural research.

The fifth room – autonomous car with battery and computer could be understand as personal, mobile, control and computational core with additional modules, the fifth room, which is possible to plug-in to the object of house or work.

Mobility frontier

Transportation in cities is composed of different types – intercity, regional, transportation on the city circuit and city centre. How should the transportation hub-frontier between these city zones look?

Post-anthropocene

New typology of buildings for autonomous cars, without human. These are new parking houses, charging stations and automatic storages. How should this new architecture look? Which estetic qualities should be there, without human observer?

Machine-city interface

Autonomous cars communicate between themselves (machine to machine). How should they communicate with the city? Machine to city interface is additional layer of the city, enabling control, communication with the autonomous traffic and orientation in the city.

Verticality

What if a car is not limited only to horizontal movement? How would the internal layout of the buildings and their interface with city corridors change in this vertical city?

The task will be to design visions and scenarios of these topics by concrete case studies in the scale of building. The site is specified as Bratislava – Wien conurbation WienBra. Plug and play is the subject of cooperation with Institute of design and Škoda Auto. Presentation and exhibition of projects will be collective with students from Institute of design on the Night of architecture and in Škoda Auto, Mlada Boleslav. Presentation prefers innovative, non-traditional techniques as interactive models, video mapping and virtual reality.

Warm-up task

The semester begins with introductory task, during the first week. The students analyse the city of Wien and draw zones of its traffic – regional, city circuit and city centre. The aim will be to draw section of the city with these zones.

Important dates

10.2. 9:00 topic introduction  in DataLab

12.2. 1. first  admission round 14:00

13.2. 2. second admission round 8:00

17.2. Kick-off

PS: Minimum of programming, maximum of fun.

 

Cedric Price – Potteries Thinkbelt 1964-66

Alan Boutwell, Mike Mitchell Continuous city 1969