Prejsť na obsah
Ateliér Schleicher

© Vlado Ondrejovič                                                                                                                                       © Vlado Ondrejovič

Hlavnou témou vertikálneho ateliéru je Zimný prístav v Bratislave. Lokalita Zimného prístavu je v úzkom kontakte na dynamicky sa rozvíjajúce územie zóny Chalupkova a dunajské nábrežie. Zároveň ide o miesto so silným geniom loci. Svojou atraktívnou polohou a veľkosťou poskytuje Zimný prístav mimoriadne možnosti pre vznik novej urbanistickej štruktúry a zaujímavých objektov vybavenosti, bývania, oddychových zón a podobne.

Diplomový projekt (6.r.) a Ateliér II (5.r.) môžu nadviazať na riešenie novej urbanistickej štruktúry v Zimnom prístave zo zimného semestra navrhnutím vybranej budovy občianskej vybavenosti. Ďalší možný a veľmi zaujímavý pohľad na Zimný prístav v týchto ateliéroch je návrh občianskej budovy (múzeum, galéria, kultúrne centrum, administratíva, lodný terminál a pod.) v existujúcej štruktúre Zimného prístavu s potenciálom integrácie navrhovaného objektu alebo súboru objektov do novej urbanistickej štruktúry, ktorá môže na tomto mieste vzniknúť v budúcnosti. Zadanie Ateliéru II je vhodné aj pre zahraničných študentov z programu Erasmus+.  

Pre Bakalársku prácu (4.roč.) je možné zvoliť si tému z viacerých možností. Preferovanými zadaniami sú fakultné zadania na riešenie komunitného centra v nádvorí Pisztoryho  paláca v Bratislave a riešenie školského klubu na Svoradovej ulici v Bratislave. Možnou témou Bakalárskej práce však je aj objekt galérie v lokalite Zimného prístavu v určenom rozsahu.

V rámci vertikálneho Ateliéru Schleicher je možné po dohode riešiť v rámci Ateliéru II (5.r.) aj architektonickú súťaž, prípadne vlastné zadanie podľa výberu študenta obsahovo spĺňajúce parametre tohto ateliéru.


Architektonické súťaže

TOUCH4STU

Architektonická súťaž pre študentov vertikálnych ateliérov Touch4STU, ktorá bude prebiehať formou úvodného workshopu  17. – 25. 2.2020, kde úlohou študentov bude navrhnúť univerzitné Startup mestečko pri Fakulte elektrotechniky a informatiky.  Viac informácií nájdete tu, na stránke pribudnú aj podklady k riešeniu pre študentov. Študenti sa môžu prihlásiť tu.

MUNISS - CAMPUS STU
Študentská architektonická súťaž Muniss - Campus STU (či už ako bakalársku prácu alebo 5. roč.). Registrácia študentov  mailom na katarina.smatanova@stuba.sk najneskôr do 19.2.2020.
Oficiálne zahájenie tejto časti súťaže bude 20.2. (vo štvrtok) o 9:00 v miestnosti 119 na FA STU. Zahájenie začne inštruktážou a informáciach o súťaži zo strany organizátorov z Ústavu manažmentu STU, následne študenti z UM, ktorí na téme pracovali už v zimnom semestri, odprezentujú doterajšie zistenia - analýzy súčasného stavu spolu s informáciami získanými z dotazníkov. O 10:00 je plánovaná exkurzia do priestorov - campusu STU.
Odovzdanie súťažných je 31.3.2020.

Súťaž prebieha v dvoch kategóriách:
  1. kategória medziodborové tímy: súťažiaci budú "bojovať" o finančné odmeny (cca 2000 €, 1000 € a 500 €) a možnosť realizácie časti návrhu v lete 2020. Súťažné tímy sa budú losovať 20.2. / 21.2. zo študentov FA STU, UM, VŠVU, SvF. 

  2. kategória: "individuálne" návrhy: súťažiaci bojujú o "slovnú odmenu"  a možnosť realizácie časti návrhu v lete 2020). Do tejto kategórie sa môžu zapjiť všetci naši študenti, ktorí budú tému spracovávať v rámci VA, individuálne.