Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Voľby dekana FA STU pre funkčné obdobie 2018-2022 (aktualizované 30.4.)

Pozvánka na predstavenie volebného programu prof. P. Gregora,
kandidáta na dekana FA STU

Volebná komisia AS FA STU pozýva členov Akademickej obce FA STU na predstavenie volebného programu prof. Ing. arch. Pavla Gregora, PhD. - kandidáta na dekana pre funkčné obdobie rokov 2018 – 2022, ktoré sa uskutoční v aule E. Belluša dňa 3. mája 2018 (vo štvrtok) o 13:00 hod.

V Bratislave dňa 30.4.2018

Volebná komisia:
doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.
doc. Mgr. Ing. arch. Andrej Botek, PhD.
Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD.
Bc. Filip Krajč
Jaroslav Križánek

Harmonogram volieb tu...

Archív

Životopis a volebný program prof. P. Gregora,
kandidáta na dekana FA STU

Volebná komisia AS FA STU v zmysle „Harmonogramu volieb dekana FA STU v Bratislave“ zverejňuje členom AO FA STU doručený životopisvolebný program prof. Ing. arch. Pavla Gregora, PhD, kandidáta na dekana FA STU na funkčné obdobie rokov 2018 – 2022.


V Bratislave dňa 23.4.2018

Volebná komisia:
doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.
doc. Mgr. Ing. arch. Andrej Botek, PhD.
Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD.
Bc. Filip Krajč
Jaroslav Križánek

Stanovisko navrhnutých kandidátov na post dekana FA STU

Volebná komisia AS FA STU konštatuje, že na základe písomnej výzvy Akademickou obcou FA STU
navrhnutým 24 kandidátom na dekana FA STU obdržala do 6.4.2018 štrnásť stanovísk od oslovených
kandidátov, z ktorých trinásť vyjadrilo nesúhlas s kandidatúrou. Ostatní svoje stanovisko nezaslali.
Kandidatúru na post dekana FA STU pre funkčné obdobie rokov 2018-2022 prijal iba
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.


V Bratislave dňa 9.4.2018


Volebná komisia:
doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.
doc. Mgr. Ing. arch. Andrej Botek, PhD.
Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD.
Bc. Filip Krajč
Jaroslav Križánek

Kandidáti na dekana pre funkčné obdobie 2018-2022

Na základe harmonogramu volieb kandidáta na dekana FA STU v Bratislave na obdobie rokov 2018-2022, ktorý bol schválený uznesením AS FA STU č. 1/3/2018, volebná komisia, v zmysle „Volebného poriadku pre voľby kandidáta na dekana a spôsobu prijatia návrhu na jeho odvolanie", dňa 21.3.2018 zrealizovala vo vstupných priestoroch budovy FA STU od 10:00 do 12:00 hod. navrhovanie kandidátov na dekana pre funkčné obdobie rokov 2018 – 2022.

Členovia AO FA STU v tajnom hlasovaní navrhli 26 kandidátov, menovite:

doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
Ing. arch. Jozef Baláž
Ing. arch. Nina Bartošová, PhD.
Ing. arch. Jozef Bátor
Ing. arch. Michal Bogár
doc. Ing. arch. Andrej Botek, PhD.
Ing. arch. Michal Czafík, PhD.
doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD.
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD.
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD.
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc.
Jaroslav Križánek
Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.
Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD.
prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková
Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD.
Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD.
Ing. arch. Pavel Paňák
Ing. arch. Branislav Puškár, PhD.
prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
Ing. arch. Juraj Šujan
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Ing. arch. Ľubomír Závodný

Volebná komisia všetkých navrhnutých za kandidátov (okrem doc. Ing. arch. Milana Andráša, PhD. a doc. Ing. arch. Ľubici Vitkovej, PhD.) písomne osloví do 28.3.2018, aby vlastnoručným podpisom vyjadrili súhlas, alebo nesúhlas s kandidatúrou. Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD. a doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. v zmysle Zákona o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. nemôžu kandidovať.

V Bratislave dňa 21.3.2018
doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD.
doc. Mgr. Ing. arch. Andrej Botek, PhD.
Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD.
Bc. Filip Krajč
Jaroslav Križánek


Voľba kandidáta na dekana FA STU pre nastavajúce funkčné obdobie rokov 2018 – 2022


Volebná komisia AS FA STU oznamuje členom AO FA STU, že dňa 21.03.2018 (v stredu) v čase od 10.00 do 12.00 hod. sa uskutoční vo vestibule FA STU navrhovanie kandidátov na dekana pre nastavajúce funkčné obdobie rokov 2018 – 2022. Tajnej voľby sa môžu zúčastniť všetci členovia Akademickej obce FA STU (zamestnaneckej aj študentskej časti).

doc.Ing.arch. Milan Andráš, PhD., predseda volebnej komisie

ČASOVÝ HARMONOGRAM VOLIEB KANDIDÁTA NA DEKANA
FA STU V BRATISLAVE NA OBDOBIE ROKOV 2018 - 2022


07. 03. 2018
Voľba volebnej komisie a schválenie organizačného zabezpečenia volieb kandidáta na dekana v AS FA STU.

21. 03. 2018
Navrhovanie kandidátov na dekana tajnou voľbou všetkých členov /zamestnaneckej aj študentskej časti/ Akademickej obce FA STU spoločne vo vestibule fakulty v čase od 10.00 do 12.00 hodiny.

28. 03. 2018
Oslovenie a požiadanie navrhnutých kandidátov na dekana o ich stanovisko ku ich kandidatúre na voľbu dekana FA STU .

06. 04. 2018
Obdŕžanie odpovedí kandidátov na dekana FA STU.

09. 04. 2018
Zverejnenie kandidačnej listiny kandidátov na dekana FA STU.

23. 04. 2018
Odovzdanie životopisov jednotlivých kandidátov a ich volebných programov.

03. 05. 2018
Predstavenie programov jednotlivých kandidátov na zhromaždení Akademickej obce FA STU.

24. 05. 2018
Voľba kandidáta na dekana FA STU pre nastavajúce funkčné obdobie rokov 2018 – 2022 členmi Akademického senátu FA STU. Prípadné druhé /a viaceré/ kolo/á volieb kandidáta na dekana FA STU sa uskutoční/ia následne po neúspešnej prvej voľbe dekana.

25. 05. 2018
Návrh Akademického senátu FA STU rektorovi na vymenovanie novozvoleného dekana FA STU.

Bratislava, dňa 07.03.2018
Doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD., predseda AS FA STU