Prejsť na obsah
Ateliér Pifko /Macháčová /Krajcsovics

zadanie bazová

Podklady:

 

Draft zadania DP: 

Riešenie objektu (novostavba či radikálna obnova) v areáli "Bazová" s dôrazom na reflexiu aktuálnych trendov (co-working /co-housing, prepojenie funkcií, prispôsobiteľnosť, efektívnosť, "smart" prístupy), na dosiahnutie environmentálnej, sociálnej a ekonomickej udržateľnosti chátrajúceho areálu a na tvorbu konceptu využitia priestoru (skladba a rozloženie funkcií a objektov, verejný priestor) v kontexte mesta a miesta. Funkčná náplň napr. Metropolitný inštitút (MIB), Centrum rozvoja mesta, HUB, InQb, vzdelávanie, bývanie... 
Rozsah práce: sprievodná správa so špecifikáciou konceptu; výkresová časť (v podrobnosti prehĺbenej architektonickej štúdie s výkresmi v portfóliu); PPT (alt. Prezi) prezentácia; model pracovný a virtuálny; prezentačný výkres 70/100 cm so zhrnutím podstatných častí projektu.

Draft zadania AT-II:

Dtto ako DP, rozdiel je v hĺbke, podrobnosti a prepracovanosti riešenia.

Draft zadania BP-A:

Zadanie bakalárskej práce pozostáva z návrhu komunitného centra a sobášnej siene v priestoroch Metropolitného inovačného centra "Bazová" v Bratislave. Navrhovaný objekt v riešenom území bude pozostávať z 1 podzemného a z maximálne 2 nadzemných podlaží. V návrhu je potrebné zohľadniť zadaný rámcový lokalitný program, územno-priestorové regulatívy danej lokality a prístupnosť objektu aj pre osoby so zdravotným znevýhodnením. Objekt riešiť s ohľadom na jestvujúci a navrhovaný kontext prostredia, zástavby a architektúry.

Draft zadania BP-U:

Formou urbanisticko-architektonickej štúdie a projektu stavby (PS) navrhnite riešenie prestavby verejného priestoru Metropolitného inovačného centra "Bazová" v Bratislave. Súčasťou riešenia bude aj návrh mobiliáru, zelene a iných súčastí verejného priestoru. Téma sa dotýka ako priestorov v areáli TS, tak aj bezprostredného okolia areálu. Cieľom riešenia je o.i. zvýšiť kvalitu vonkajšieho prostredia, podporiť identitu MIC v obraze mesta a vytvoriť podmienky pre kontakty s verejnosťou.

Draft zadania AT-III:*

Dtto ako DP, rozdiel je v hĺbke, podrobnosti a prepracovanosti riešenia.

Draft zadania AT-I:*

Prepracované urbanistické riešenie mestského bloku Bazová a jeho širších vzťahov - v prípade záujmu o tento predmet zadanie spresníme...
_____________________________________________________________________________
*: AT-I a AT-III sú formálne v zimnom semestri, ale v aza: ich môžete riešiť aj v semestri letnom.

 

 

"Fakultné" zadanie (podklad z vedenia fakulty):

Zadanie pre študentov Fakulty architektúry STU
Zadávateľ: FA STU v spolupráci s MIB
Semester: LS 2019/2020
Mestský blok Bazová

Téza:
Verejný investor má záujem premeniť rozľahlý zastavaný pozemok v atraktívnej polohe na rozhraní mestských častí Staré mesto a Ružinov, na zdieľaný priestor a kultúrne centrum mesta, kde dochádza ku koncentrácií talentov, firiem a inštitúcií a k ich vzájomnému dialógu, spolupráci a rozvoju. Tento priestor by mal pokrývať širokú škálu potrieb obyvateľov mesta, od potreby bývania, cez potrebu vzdelávania a sebarealizácie, až po možnosti aktívneho trávenia voľného času.

Téma:
Areál bývalých technických služieb, ktorý bol vybudovaný v polovici 20. storočia, sa vyznačuje cennou industriálnou stopou z minulosti, v podobe halových objektov. Úlohou bude identifikovať existujúce hodnoty a potenciál budov a predstaviť svoju vlastnú priestorovú víziu.
Nevyhnutnou súčasťou úlohy bude vytvoriť a obhájiť koncept využitia priestoru vo vzťahu ku kontextu mesta a lokality a preveriť možnosti skladby a rozloženia jednotlivých funkcií v priestore. Študenti budú vedení aj k úvahe nad aspektom ekonomickej udržateľnosti ich návrhu.

Výstupy
Preukázanie kvality návrhu vo forme dispozičného a priestorového riešenia, návrh fasád, materiality a detailu. Nevyhnutnou súčasťou riešenia je aj návrh využitia a materiálového stvárnenia exteriérového priestranstva.

Podklady: ...pripravujeme

  • vektorový výkres pôvodnej projektovej dokumentácie,
  • podrobná fotodokumentácia
  • analýza lokality

MIB poskytne podporu vo forme:

  • zabezpečenia konzultanta pre úvodné aj priebežné konzultácie a účasť na finálnej kritike
  • organizačnej a nefinančnej spoluúčasti na usporiadaní intenzívneho workshopu