Prejsť na obsah
Knižnica FA STU

študovňa knižnica knižnica

Knižnica  Fakulty architektúry STU
Námestie slobody 19, prízemie, č. dv. 52
812 45 Bratislava 1

 

Knižnica Fakulty architektúry STU je akademickou knižnicou, špecializovanou na odbornú časopiseckú a knižnú literatúru v súlade so študijnými programami fakulty (architektúra, urbanizmus, dizajn a príbuzné študijné odbory). Je vedecko-informačným, bibliografickým, koordinačným a poradenským pracoviskom fakulty, ktoré poskytuje knižnično-informačné služby pre pedagogický a výskumný proces fakulty. Je pracoviskom, kde sa centrálne bibliograficky eviduje a uchováva publikačná a umelecká činnosť tvorivých zamestnancov a interných doktorandov fakulty.

V roku 2010 bola úspešne zavŕšená 1. etapa koncepcie Rozvoja objektu Fakulty architektúry STU, v rámci ktorej sa realizovala kompletná rekonštrukcia priestorov pre fakultnú knižnicu po dislokovanom Centre VTI SR. Slávnostné otvorenie zrekonštruovaných priestorov knižnice sa uskutočnilo 12. apríla 2010 za účasti ministra školstva SR, rektora STU, dekana a vedenia Fakulty architektúry STU a ďalších hostí. Podporu a  pomoc pri obnove pôvodných priestorov knižnice poskytol rektor STU a Ministerstvo školstva SR.

Knižnica FA bola zrekonštruovaná v intenciách pôvodného návrhu z 50-tych rokov od autora celej budovy, architekta profesora Emila Belluša, nestora architektonického školstva na Slovensku. Zreštaurovaný bol aj pôvodný mobiliár knižnice, ktorý je taktiež Bellušovým dielom. Rekonštrukcia tak prinavrátila špecifické možnosti knižnici, priestor získal denné svetlo z troch strán, čo poskytuje študentom vynikajúce študijné podmienky počas celého roka.

Presťahovaním Knižnice FA do nových priestorov, modernizáciou technického vybavenia, doplnením kvalitnými počítačovými stanicami, prístupom na internet a do licencovaných zahraničných databáz, taktiež rozšírením a skvalitnením knižnično-informačných služieb sa pre používateľov knižnice otvorili lepšie možnosti pre štúdium a vedecký výskum.