Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

NA OBSADENIE PRACOVNÉHO MIESTA VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽA VO FUNKCII ODBORNÉHO ASISTENTA NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY SLOVENSKEJ  TECHNICKEJ  UNIVERZITY  V  BRATISLAVE

Výberové konanie pre obdobie 2006-2011

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 ods.1/ a 4/ zákona NR SR č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vypisuje výberové konanie na pracovné miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii  odborného asistenta, pre študijné odbory Dizajn, Architektúra a urbanizmus

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie a prax v oblasti počítačová podpora projektovania
 • úspešné realizácie v praxi v požadovanom odbore
 • študijné skúsenosti v zahraničí
 • znalosť anglického jazyka

Podporujúce predpoklady a iné kritéria:

 • pedagogická činnosť v predmetnej oblasti
 • význame domáce alebo zahraničné ocenenie v medzinárodných súťažiach /kópie/

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť
 • štrukturovaný životopis
 • kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní
 • odpis z registra trestov
 • portfólio výberu doterajších prác
 • stručná anotácia koncepcie svojho pôsobenia v rámci Kabinetu počítačovej podpory architektonickej a urbanistickej tvorby ÚD FA STU v Bratislave

Termín nástupu:

 • podľa dohody

Podmienky podania žiadosti:

 • podklady a formuláre pre spracovanie žiadosti sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov  FA STU p. Lárišová t.č. 02/57 276 229
 • písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne  Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava, najneskôr do 23.5.2006  t.j.   3 týždne
 • od  uverejnenia ponuky na internetovej stránke Ministerstva školstva SR s označením „ Výberové konanie“.