Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

AS FA STU vyhlasuje prieskum preferencií akademickej obce na voľbu dekana FA STU na funkčné obdobie 2006-2010. Prieskunm sa uskutoční formou anonymného hlasovania dňa 5. 6. 2006 vo vestibule FA STU od 10.00 do 14.00 hod.
Voľba dekana pre nastavajúce funkčné obdobie tajnou voľbou členmi AS FA STU bude 13. 06. 2006.

Ku dňu 29.4.2006 akceptovali kandidatúru na post dekana pre nastávajúce funkčné obdobie nasledovní učitelia z radov docentov a profesorov Fakulty architektúry STU (uvedení v abecednom poradí):

Prof. Ing. arch. Peter Gál, PhD.  ............64 ročný
Zamestnaný na fakulte od roku 1969.
Vymenovaný za vysokoškolského profesora 30.9.1999 pre odbor „Urbanizmus“
Pôsobí na Ústave Urbanizmu.
Toho času vykonáva funkciu dekana Fakulty architektúry STU.
>>> Program

Dr.h.c. Prof. PhDr. Ľudovít Petránsky, DrSc. ..........63 ročný
Zamestnaný na fakulte od roku 1990.
Vymenovaný za vysokoškolského profesora 1.1.1986 pre odbor „Teória a dejiny vytvarného umenia“
Nositeľ titulu Doktot honoris kauza, ktorý mu bol udelený Technickou univerzitou vo Zvolene 3.10.2005  za významný prínos v oblasti dizajnu a rozvoj spolupráce medzi
Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a Technickou univerzitou vo Zvolene.
Pôsobí na Ústave dizajnu vo funkcii vedúceho ústavu.
>>> Program

Prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.  .......54 ročný
Zamestnaný na fakulte od roku 1976
Vymenovaný za vyskokoškolského profesora 1.4.2004 pre odbor „Architektúra“
Pôsobí na Ústave architektúry II.
Vykonáva funkciu prorektora STU pre rozvoj, vzťahy s verejnosťou a zahraničné vzťahy.
>>> Program


Harmonogram volieb dekana FA STU, Bratislava

  • 07. 03. 2006 Schválenie organizačného zabezpečenia volieb dekana v AS FA STU.
  • 28.-29. 03. 2006 Navrhovanie kandidátov na dekana tajnou voľbou členmi AO FA STU.
  • 04. 04. 2006 Oslovenie a požiadanie navrhnutých kandidátov o ich stanovisko.
  • 28. 04. 2006 Obdržanie odpovedí kandidátov.
  • 03. 05. 2006 Zverejnenie kandidátov na dekana.
  • 15. 05. 2006 Predstavenie programov jednotlivých kandidátov Akademickej obci FA.
  • 05. 06. 2006 Prieskum verejnej mienky k zverejnenej kandidátke na dekana členmi Akademickej obce FA STU.
  • 13. 06. 2006 Voľba dekana pre nastavajúce funkčné obdobie 2006-2010 tajnou voľbou členmi AS FA STU.
  • 15. 06. 2006 Návrh Akademického senátu FA STU rektorovi na vymenovanie novozvoleného dekana.