Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

na obsadenie funkčného miesta
docenta
na Fakulte architektúry STU v Bratislave
Výberové konanie pre obdobie 2007 - 2012
___________________________________________________________________________
Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 ods.1/ a 4/ zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta  pre študijný odbor Architektúra a urbanizmus, na Ústav architektúry I. so zameraním na obytné, občianske a priemyselné stavby – s dôrazom na technické zariadenie budov.

1. Kvalifikačné predpoklady:
· vysokoškolské  vzdelanie v príslušnom odbore, alebo v príbuznom odbore
· vedecko-pedagogický titul docent (resp. v habilitačnom konaní)
· vynikajúca znalosť problematiky
· pedagogická prax v odbore min. 10 rokov
· prednášková činnosť v rámci  domácich a zahraničných vedeckých prezentácií 
· vedecká a publikačná činnosť, citácie a ohlasy v danej oblasti
· aktívna znalosť jedného cudzieho jazyka

2. Podporujúce predpoklady a iné kritéria:
· aktívna prednášková  a vedeckovýskumná  činnosť
· vydané publikácie z daného zamerania

3. Zoznam požadovaných dokladov:
· písomná žiadosť
· štrukturovaný životopis
· kópie dokladov o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania a dosiahnutých akademických titulov
· odpis z registra trestov
· portfólio najvýznamnejších prác uchádzača
· anotácia ponuky pôsobenia v rámci zamerania

4. Termín nástupu a rozsah pracovného úväzku:
· 1.4. 2007, plný úväzok

5.  Podmienky podania žiadosti:
· podklady a formuláre pre spracovanie žiadosti sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov  FA STU p. Lárišová t.č. 02/57 276 229
· písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne  Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Námestie slobody  č. 19,  812 45  Bratislava,  s označením    „Výberové konanie“
najneskôr do 5.3.2007. Podmienky výberového konania sú zverejnené aj na  internetovej stránke MŠ SR.