Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

AKADEMICKÝ SENÁT FAKULTY ARCHITEKTÚRY STU V BRATISLAVE

Vás pozýva na svoje riadne zasadnutie dňa 22. februára 2007 (štvrtok) o 13,00 h.

v zasadačke dekana FA STU (1. posch.). Program:

  • Prezentácia, otvorenie a schválenie programu
  • Aktuálne informácie z vedenia FA STU
  • Správa o prijímacom konaní na bakalárske štúdium pre akad. r. 2007/2008
  • Správa z kolégia rektora STU
  • Informácia z Rady vysokých škôl pri MŠ SR
  • Rôzne
  • Záver

Ing.arch. Milan Andráš, PhD.

Predseda senátu