Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE PRACOVNÝCH MIEST

VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV  VO FUNKCIACH ODBORNÝCH ASISTENTOV/ASISTENTIEK

NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY

SLOVENSKEJ  TECHNICKEJ  UNIVERZITY  V  BRATISLAVE

Výberové konanie pre obdobie 2008 - 2013

 

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 ods.1/ a 4/ zákona NR SR č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vypisuje výberové konanie na 1 pracovné miesto  odborného asistenta/ asistentky, pre oblasť výtvarného umenia na Ústave dizajnu FA STU. 

 

1 Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie
 • pedagogické skúsenosti 
 • znalosť jedného svetového jazyka
 • vek do 65 rokov

2 Podporujúce predpoklady a iné kritéria:

 • aktívna pedagogická a vedeckovýskumná činnosť v predmetnej oblasti

3 Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť
 • štruktúrovaný životopis
 • kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní
 • zoznam a doklady o pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti uchádzača
 • anotácia ponuky svojho pôsobenia v rámci odboru
 • výpis z registra trestov

4 Termín nástupu:

 • 11. 2008

5 Podmienky podania žiadosti:

 • podklady a formuláre pre spracovanie žiadosti sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov  FA STU .
 • písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne  Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava, najneskôr do 20.10.2008  s označením „Výberové konanie“. Bližšie informácie k výberovému konaniu Vám budú poskytnuté na t.č. 544 35 259.