Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Docent na UD: tu...
Profesor na UEEA: tu...

 

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKČNÉHO MIESTA

docenta/docentky

NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY STU V BRATISLAVE

Výberové konanie pre obdobie 2009 - 2014

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 ods.1/ a 4/ zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta/docentky, pre študijný odbor

2.2.6 Dizajn na Ústave dizajnu FA STU v Bratislave. 
 

Kvalifikačné predpoklady:

vedecko-pedagogický titul „docent“ v odbore alebo príbuznom odbore

2.   Podporujúce predpoklady a iné kritéria:

pedagogická, vedecko-výskumná resp. umelecko-tvorivá prax

aktívna znalosť svetového jazyka

vek do 65 rokov

Zoznam požadovaných dokladov:

u interných uchádzačov 

písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou pôsobenia na funkčnom mieste docentky/docenta s konkretizáciou garancií predmetov v príslušných študijných programoch

zoznam a doklady o pedagogickej, vedecko-výskumnej a umelecko-tvorivej činnosti /portfólio/ uchádzača za posledných 5 rokov

pedagogická dokumentácia (informačné listy, sylaby, prednášky, prípadne ukážky študentských prác) z predmetov, ktoré uchádzač garantuje, žiada o garancie a vlastnú študijnú literatúru (učebnice, skriptá, vedecké a odborné články), ktoré s obsahom predmetu súvisia

mimofakultní uchádzači k vyššie uvedeným dokladom ešte doložia:

kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania

kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD.CSc. ArtD, Dr., DrSc.

kópia dokladu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent

štruktúrovaný životopis

výpis z registra trestov

4.  Termín nástupu:

február 2009  

Rozsah pracovného úväzku: 

plný   

6. Podmienky podania žiadosti:

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava najneskôr do 6.2.2009 s označením „Výberové konanie“.

Informácie sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov  FA STU p. Sabolová
t.č. 02/57 276 229; sabolova@fa.stuba.sk

 

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKČNÉHO MIESTA

profesora/profesorky

NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY STU V BRATISLAVE

Výberové konanie pre obdobie 2009 - 2014

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 ods.1/ a 4/ zákona NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesora/profesorky pre študijný odbor 5.1.1Architektúra a urbanizmus na Ústave ekologickej a experimentálnej architektúry FA STU v Bratislave. 

1 Kvalifikačné predpoklady:

 vedecko-pedagogický titul „profesor“ v odbore alebo príbuznom odbore

2.   Podporujúce predpoklady a iné kritéria:

pedagogická, vedecko-výskumná prax min. 10 rokov

aktívna znalosť svetového jazyka

vek do 65 rokov

Zoznam požadovaných dokladov:

u interných uchádzačov

písomná žiadosť, ktorá obsahuje zámery a koncepcie žiadateľa pre pôsobenie na funkčnom mieste profesora/profesorky

študijný program /časť akreditačného spisu/, o ktorého garanciu sa žiadateľ uchádza

mimofakultní uchádzači k vyššie uvedeným dokladom ešte doložia:

kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania

kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD., CSc. ArtD, Dr., DrSc.

kópia dokladu o udelení vedecko-pedagogického titulu profesor

zoznam a doklady o pedagogickej, vedecko-výskumnej tvorivej činnosti /portfólio/ uchádzača za posledných 5 rokov

štruktúrovaný životopis

výpis z registra trestov

4.  Termín nástupu:  
február 2009      

Rozsah pracovného úväzku: 

plný   

6. Podmienky podania žiadosti:

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava najneskôr do 6.2.2009 s označením „Výberové konanie“.

Informácie sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov  FA STU p. Sabolová
t.č. 02/57 276 229; sabolova@fa.stuba.sk