Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE  PRACOVNÉHO MIESTA

VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽA  VO FUNKCII ODBORNÉHO ASISTENTA/ASISTENTKY

NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY

SLOVENSKEJ  TECHNICKEJ  UNIVERZITY  V  BRATISLAVE

Výberové konanie pre obdobie 2009 - 2014

 

 

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 ods.1/ a 4/ zákona NR SR č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vypisuje výberové konanie na 1 funkčné miesto  odborného asistenta/ asistentky, pre študijný program Krajinná architektúra a krajinné plánovanie

 

 1. Kvalifikačné predpoklady:
 • vysokoškolské vzdelanie v odbore záhradná a krajinná architektúra
 • titul PhD. alebo minimálne prebiehajúce štúdium s diz. skúškou
 • pedagogická a vedecko-výskumná prax min. 1 rok v krajinnej architektúre 
 • znalosť anglického jazyka
 • prax v manažmente výskumných projektov

 

 1. Podporujúce predpoklady a iné kritéria:
 • aktívna pedagogická  a vedeckovýskumná činnosť v predmetnej oblasti
 • participácia v medzinárodných vedeckovýskumných projektoch
 • vek do 65 rokov

 

 

 1. Zoznam požadovaných dokladov:
 • písomná žiadosť
 • štruktúrovaný životopis
 • kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní
 • zoznam a doklady o pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti uchádzača
 • čistý výpis z registra trestov

 

 1. Termín nástupu:
 • ihneď

 

      5.  Podmienky podania žiadosti:

 • písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne  Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava, najneskôr do 20.2.2009  s označením„Výberové konanie“. Bližšie informácie k výberovému konaniu Vám budú poskytnuté na t.č. 02/544 35 259; 0918665005