Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE PRACOVNÉHO MIESTA VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽA VO FUNKCII ODBORNÉHOASISTENTA

NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY

SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V  BRATISLAVE

Výberové konanie pre obdobie 2009 - 2014

 

Dekan Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s § 77 zákona NR SR č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vypisuje výberové konanie na 1 pracovné miesto odborného asistenta/asistentky, pre predmety počítačová podpora dizajnérskej tvorby a špeciálny CAD ateliér I - IV na Ústave dizajnu FA STU.

 1. Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie v odbore dizajn alebo architektúra

 • ukončené alebo prebiehajúce štúdium PhD. s dizertačnou skúškou v odbore dizajn

 • pedagogické skúsenosti

 • znalosť jedného svetového jazyka

 • vek do 65 rokov


 1. Podporujúce predpoklady a iné kritéria:

 • aktívna pedagogická činnosť v predmetnej oblasti


 1. Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť

 • štruktúrovaný životopis

 • kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní

 • zoznam a doklady o pedagogickej činnosti uchádzača

 • prezentácia prác z oblasti počítačovej podpory projektovania

 • čistý výpis z registra trestov


 1. Termín nástupu:

 • december 2009


5. Podmienky podania žiadosti:

Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava, najneskôr do 26.11.2009 s označením „Výberové konanie". Bližšie informácie k výberovému konaniu Vám budú poskytnuté na t. č. 02/544 35 259; 0918665005