Prejsť na obsah
Ústav architektúry obytných budov

Vzdelanie

2011
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, Ústav architektúry obytných budov
Zameranie: Budovy pre bývanie
Téma diplomovej práce: Mestský polyfunkčný komplex s hotelom****
Ved. práce: doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD.
2014
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, Ústav architektúry obytných budov
Téma dizertačnej práce: Humanizácia ubytovacieho úseku v zariadeniach sociálnych služieb pre ľudí v hmotnej núdzi
Školiteľ: doc. Ing. arch. Marián Malovaný, CSc.

Pedagogická činnosť

Pôsobenie v predmetoch:

Obytné budovy

Základy architektonického navrhovania I

Základy architektonického navrhovania II

Ateliér architektonického navrhovania I

Ateliér seminár Modulu M1

Ateliér Modulu M1

Sociálne formy bývania

Vývojové trendy bývania

Revitalizácia obytného prostredia

Bakalárska práca

Ateliérový seminár II-A

Účasť v porotách

2015 - Progresívne, cenovo dostupné bývanie na rok 2014, 17. ročník, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

2016 - Progresívne, cenovo dostupné bývanie na rok 2015, 18. ročník, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

2017 - Progresívne, cenovo dostupné bývanie na rok 2016, 19. ročník, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

2017 - Rodinný dom Velux - súťaž

Publikačná činnosť


CZAFÍK, Michal. Humanizácia ubytovacieho úseku v zariadeniach sociálnych služieb pre ľudí v hmotnej núdzi. Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014. Dizertačná práca.

CZAFÍK,M.: Sociologický výskum v Devínskej Novej Vsi. 2014. (Pozn.: Parciálne výsledky)

CZAFÍK, M.: Bývanie ľudí bez domova. Aktuálny stav v útulkoch určených pre skrytých bezdomovcov. ALFA : Architektonické listy FA STU, 2014 (vedecká práca v domácich časopisoch)

CZAFÍK, M. Humanizácia prostredia v zariadeniach sociálnych služieb pre ľudí v hmotnej núdzi. In: Kotradyová, V. et al.: Dizajn s ohľadom na človeka, humanizácia mikroprostredia. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2014. ISBN... (kapitola v odbornej monografii v tlači)

CZAFÍK, M. Fasáda ako výrazový prvok sociálneho bývania. In: Vplyv nových technológií a konštrukcií na tvorbu architektonických diel

V : Medzinárodný vedecký zborník recenzovaných vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2012, s. 121--126. ISBN 978-80-227-3850-7.

CZAFÍK, M. Vplyv nových technológií a konštrukcií na udržateľnosť objektov určených pre sociálne bývanie. In: Vplyv nových technológií a konštrukcií na tvorbu architektonických diel

IV. : Medzinárodný vedecký zborník recenzovaných vedeckých prác. Bratislava: STU v Bratislave FA, 2011, s. 130--134. ISBN 978-80-227-3638-1.

CZAFÍK, M. Bývanie chudobných - charakteristika a stratégie navrhovania ubytovacích úsekov v zariadeniach sociálnych služieb.

In Juniorstav 2013 [elektronický zdroj] : 15. odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. VUT, Brno, 7.2.2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2013, s. 4. ISBN 978-80-214-4670-0

CZAFÍK, M. Interiér v zariadeniach sociálnych služieb pre ľudí v hmotnej núdzi - humanizácia prostredia.

In Interiér 2013 : zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou, FA STU Bratislava 26.-27. september 2013. 1. vyd. Bratislava: Nakladateľstvo STU, 2013, s. 28--31. ISBN 978-80-227-4042-5.

CZAFÍK, M. Bývanie v hmotnej núdzi - charakteristiky ubytovacích jednotiek v zariadeniach na území Bratislavy.

In: Fenomén bývania v kontexte architektúry 21. storočia : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou - 1. ročník, 27.11.2012, FA STU, Bratislava.

1. vyd. Bratislava: STU v Bratislave, Fakulta architektúry, Ústav architektúry obytných budov, 2013, s. 72--74. ISBN 978-80-227-3930-6.

CZAFÍK, M. Bývanie pre chudobných a udržateľnosť. Eurostav: recenzovaný odborný časopis z oblasti stavebníctva a architektúry Roč.19, č.1-2. s. 24--27. ISSN 1335-1249.

CZAFÍK, M. Obnova bytových domov pre marginalizované skupiny - participatívne koncepty sociálneho bývania.

In: Komplexná obnova bytových domov 2013 : VII. Medzinárodná odborná konferencia. Legislatívne a technické nástroje znižovania energetickej náročnosti bytových domov. Podbanské,SR,20.-22.11.2013. Bratislava: Združenie pre podporu obnovy bytových domov, 2013, s. 103--106. ISBN 978-80-227-4037-1.

CZAFÍK, M., VRÁBLOVÁ, E.: Tvorba diferencovaného obytného prostredia v panelových bytových domoch a sídliskách ako nástroj zvýšenia sociálnych väzieb obyvateľstva. In: Komplexná obnova bytových domov 2014 : VIII. Medzinárodná odborná konferencia. Podbanské, SR, 19.-21.11.2014, Bratislava: Združenie pre podporu obnovy bytových domov, 2014, s. 95.-98. ISBN 978-80-227-4272-6 (50%-50%)

KONFERENCIE (uvádzaná len aktívna účasť)

CZAFÍK, Michal. Bývanie chudobných - charakteristika a stratégie navrhovania ubytovacích úsekov v zariadeniach sociálnych služieb. 15. odborná konferencia doktorandského štúdia: Juniorstav 2013. VUT Brno, február 2013 (najlepší príspevok konferencie v sekcii Udržateľná výstavba budov a udržateľný rozvoj sídel)

CZAFÍK, Michal. Problematika bývania v zariadeniach sociálnych služieb pre ľudí v hmotnej núdzi. V. ročník medzinárodnej konferencie: Ľudia bez domova 2013. "Rozvoj potenciálu človeka bez domova", Beladice, máj 2013 (vyzvaná prednáška)

CZAFÍK, Michal. Obnova bytových domov pre marginalizované skupiny - participatívne koncepty sociálneho bývania. VII. medzinárodná odborná konferencia: Komplexná obnova bytových domov 2013, Podbanské, november 2013

Czafík, Michal: Tvorba diferencovaného obytného prostredia v panelových bytových domoch a sídliskách ako nástroj zvýšenia sociálnych väzieb obyvateľstva. In: Komplexná obnova bytových domov, november, 2013: VIII. Medzinárodná odborná konferencia. Podbanské. (konferencia prebehne 19.-21.11.2014)

Ostatné:

CZAFÍK, M. Európsky vedecký potenciál v Brne. Informačné listy FA STU Roč.19, február. s. 10. ISSN 1337-245.

CZAFÍK, M. Komplexná obnova bytových domov 2013. Informačné listy FA STU Roč.21, december. s. 5. ISSN 1337-245.

CZAFÍK, M. Súčasný "slovenský" rodinný dom: vyhodnotenie národného kola medzinárodnej súťaže. Informačné listy FA STU Roč.21, máj. s. 5. ISSN 1337-245.

CZAFÍK, M. 3D modely bývania pre Nitru. Informačné listy FA STU Roč. 20, marec. s. 10. ISSN 1337-245.

CZAFÍK, M. Nové funkcie pre staré stavebné štruktúry / Neue Funktionen für alte Baustrukturen. Informačné listy FA STU Roč. 20, december.

Účasť v grantoch

REGIOGOES

BACOVÁ, A., PUŠKÁR,B., VRÁBLOVÁ, E., MALOVANÝ, M., TÓTHOVÁ, Z., CZAFÍK,M.

Medzinárodný grantový projekt Regiogoes, Creating the Future: Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013.

rojekt Regiogoes, FA STU hlavný partner a hlavný riešiteľ za SR (Bacová, A. – vedúca projektu za SR, grant pridelený v decembri 2012, realizované v spolupráci s Rakúskou akadémiou vied, Viedeň)