Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE PRACOVNÉHO MIESTA VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽA VO FUNKCII DOCENT
NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY STU V BRATISLAVE

Výberové konanie pre obdobie 2012 - 2017


Dekanka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:
1 funkčného miesta docenta  pre študijný odbor 2.2.6 Dizajn
Fakulty architektúry STU v Bratislave.


      1.   Kvalifikačné predpoklady:
•    vedecko-pedagogický  titul „docent“ v  odbore alebo príbuznom odbore

2.   Podporujúce predpoklady a iné kritéria:
•    aktívna pedagogická a vedecko-výskumná činnosť (predpokladaná  garancia a výučba
      predmetov II. stupňa štúdia – Humanizácia mikroprostredia, Mobiliár interiéru, Dizajn
      nábytku, Ekológia vnútorného prostredia)  
•    aktívna znalosť svetového jazyka
•    minimálne 5 rokov praxe


3.    Zoznam požadovaných dokladov:
•    písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou pôsobenia, ktorá zohľadní súčasné moderné pedagogické metódy v danej oblasti
•    zoznam a doklady o pedagogickej, vedecko-výskumnej činnosti a umelecko-tvorivej činnosti  uchádzača
•    portfólio vlastnej tvorby a výsledkov pedagogického pôsobenia

mimofakultní uchádzači k vyššie uvedeným dokladom ešte doložia:
•    kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
•    kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD., CSc., ArtD.
•    kópia dokladu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent
•    štruktúrovaný životopis
•    výpis z registra trestov

 4.  Termín nástupu:
•      apríl 2012

5.    Rozsah pracovného úväzku:  
•    plný
          
6.     Podmienky podania žiadosti:
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava najneskôr do 4.4.2012 s označením „Výberové konanie“. Informácie sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov  FA STU p. Sabolová; t.č. 02/57 276 229; 0917691540; sabolova@fa.stuba.sk