Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE PRACOVNÉHO MIESTA
VYSOKOŠKOLSKÉHO UČITEĽA  VO FUNKCII ODBORNÉHO ASISTENTA
NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY
SLOVENSKEJ  TECHNICKEJ  UNIVERZITY  V  BRATISLAVE


Dekanka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona  č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje  výberové konanie na  2 pracovné miesta

1.    odborného  asistenta  s pedagogickým pôsobením v Kabinete výtvarnej tvorby
      Kvalifikačné predpoklady:
•    vysokoškolské vzdelanie výtvarného smeru
•    pedagogické skúsenosti  
•    znalosť jedného svetového jazyka

Podporujúce predpoklady a iné kritéria:
•    aktívna pedagogická činnosť v oblasti výtvarnej tvorby  
•    vlastná aktívna výtvarná činnosť

2.    odborného asistenta s pedagogickým pôsobením na Ústave dizajnu pre predmety   Dizajnérska kresba a Bionické modelovanie  
Kvalifikačné predpoklady:
•    vysokoškolské vzdelanie v odbore dizajn
•    ukončené ArtD. v odbore dizajn
•    pedagogické skúsenosti  
•    znalosť jedného svetového jazyka

Podporujúce predpoklady a iné kritéria:
•    aktívna pedagogická činnosť v predmetnej oblasti  

      Zoznam požadovaných dokladov:
•    portfólio tvorby
•    prehľad publikačnej činnosti
mimofakultní uchádzači k vyššie uvedeným dokladom ešte doložia
•    štruktúrovaný životopis
•    doklad o o ukončení VŠ štúdia
•    výpis z registra trestov

Termín nástupu, úväzok:
•    podľa dohody

Podmienky podania žiadosti:
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne  Fakulty architektúry STU v Bratislave,  Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava, najneskôr do  31.10.2012  s označením „Výberové konanie“. Informácie sú k dispozícii na Referáte ľudských zdrojov FA STU, p. Sabolová;, č.t. 02/57276229; 0917 691545; e-mail: sabolova@fa.stuba.sk