Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V rámci Národného programu Slovenskej republiky na podporu mobiiít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študljné, výskumné a prednáâkovè pobyty v akademickorn roku 2013/2014,

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2013 do 16:00 hod., pričom pobyty sa budú realizovaf v rámcl letného semestra akademického roku 2013/2014. Zìadosti o štipendiá možno aktuálne predkladať online na www.stipendia.sk ...

Viac informácií nájdete na letáku tu...