Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE  PRACOVNÝCH MIEST VYSOKOŠKOLSKÝCH  UČITEĽOV VO FUNKCII DOCENT
NA FAKULTE ARCHITEKTÚRY STU V BRATISLAVE

Výberové konanie pre obdobie 2013 – 2018

Dekanka Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v súlade s  § 77 zákona č. 131/2002
Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:
•    7 funkčných miest docentov  pre študijný odbor 5.1.1 Architektúra a urbanizmus
•    3 funkčných miest docentov pre študijný odbor 2.2.6 Dizajn

 1.   Kvalifikačné predpoklady:
•    vedecko-pedagogický  titul „docent“ alebo „profesor“ v  odbore alebo príbuznom odbore

 2.   Podporujúce predpoklady a iné kritéria:
•    aktívna pedagogická a vedecko-výskumná činnosť v príslušnom odbore
•    aktívna znalosť svetového jazyka
•    minimálne 5 rokov praxe

Architektúra a urbanizmus
1  funkčné miesto , garantovanie skupiny predmetov  „ Ateliér architektonického navrhovania VI modulu M5“ s pedagogickým a vedecko-výskumným pôsobením na Ústave dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok
1  funkčné miesto , garantovanie skupiny predmetov    „Ateliér architektonického navrhovania II.“;  „Univerzálne navrhovanie“ s pedagogickým a  vedecko- výskumným pôsobením na Ústave architektúry občianskych budov
1 funkčné miesto, garantovanie skupiny predmetov „Ateliér architektonického navrhovania VI modulu   M2“, „ Ateliér II z. A2“ s pedagogickým a vedecko-výskumným pôsobením na Ústave architektúry občianskych budov
1 funkčné miesto, garantovanie skupiny predmetov „Ateliér VI modulu M6“; „Ateliérový seminár modulu  M6“ s pedagogickým a vedecko-výskumným pôsobením na Ústave ekologickej a experimentálnej architektúry
1 funkčné miesto, garantovanie skupiny predmetov „Ateliér architektonického navrhovania I“; „Ateliér architektonického navrhovania VI modulu M1“ s pedagogickým a vedecko-výskumným pôsobením na Ústave architektúry obytných budov
1 funkčné miesto, garantovanie skupiny predmetov„Ateliér II A1“; „Ateliér III A1“; „ Obytné budovy“; „Kontexty súčasného bývania“ s pedagogickým a vedecko-výskumným pôsobením na Ústave architektúry obytných budov
1    funkčné miesto,  garantovanie skupiny predmetov „Urbanizmus II.“; Urbanistická kompozícia II“;
 „ Ateliér urbanistickej tvorby III.“; „Urbanizmus 20. storočia na Slovensku“ s pedagogickým a vedecko- výskumným pôsobením na Ústave urbanizmu a územného plánovania


Dizajn
1 funkčné miesto, garantovanie skupiny predmetov „Ateliér dizajn výrobkov I“; „Ateliér dizajn výrobkov II“; „Ateliér dizajn výrobkov III“; „Počítačová podpora dizajnérskej tvorby“ s pedagogickým a vedecko-výskumným pôsobením na Ústave dizajnu
1 funkčné miesto, garantovanie skupiny predmetov „Kreslenie I“; „Kreslenie II“; „Modelovanie“; „Ateliér navrhovania VII -  výtvarné dielo v architektúre“
1  funkčné miesto, garantovanie skupiny predmetov „ Kreslenie I KAKP“; „Kreslenie II KAKP“; „Výtvarný seminár v plenéri KAKP“; „Modelovanie“
3.    Zoznam požadovaných dokladov:
•    písomná žiadosť so sformulovanou koncepciou pôsobenia, ktorá zohľadní súčasné moderné pedagogické metódy v danej oblasti
•    zoznam a doklady o pedagogickej, vedecko-výskumnej činnosti a umelecko-tvorivej činnosti  uchádzača
•    portfólio vlastnej tvorby a výsledkov pedagogického pôsobenia

mimofakultní uchádzači k vyššie uvedeným dokladom ešte doložia:
•    kópia dokladu o príslušnom stupni vysokoškolského vzdelania
•    kópia dokladu o udelení akademického titulu PhD., CSc., ArtD.
•    kópia dokladu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent alebo profesor
•    štruktúrovaný životopis
•    čistý výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

 4.  Termín nástupu; rozsah úväzku:
             dohodou5.     Podmienky podania žiadosti:
Písomnú žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do podateľne Fakulty architektúry STU v Bratislave, Námestie slobody č. 19, 812 45 Bratislava najneskôr
do 13.6.2013  s označením „Výberové konanie“. Informácie sú k dispozícii na Referáte    ľudských zdrojov  FA STU p. Sabolová; t.č. 02/57 276 229; 0917691545; sabolova@fa.stuba.sk