Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Obhajoby dizertačných prác konané podľa § 63 Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


miesto obhajoby: FA STU Bratislava, seminárna miestnosť č.117 I. poschodie vľavo

meno dizertanta - študijný program, termín obhajoby - téma dizertačnej práce

Mgr. Peter Buday – obnova architektonického dedičstva,  29.9.2014 o 13.00 hod.
Pamiatkové hodnoty evanjelických cintorínov na Slovensku v 19.storočí

Ing. arch. Marán Potočár - architektúra,  29.9.2014 o 15.30 hod.
Námestie slobody v Bratislave

Ing. Zuzana Tončíková - dizajn,  30.9.2014 o 10.00 hod.
Implementácia pravidiel ekologického navrhovania výrobkov do procesu tvorby priemyselného dizajnéra

Ing. Jaroslava Komárová Konečná - dizajn,  30.9.2014 o 13.00 hod.
Kultúrne vplyvy vybraných prostredí a ich dizajn