Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Obhajoby dizertačných prác konané podľa § 63 Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


miesto obhajoby: FA STU Bratislava, seminárna miestnosť č.117 I. poschodie vľavo

meno dizertanta - študijný program, termín obhajoby - téma dizertačnej práce

Ing. arch. Vladimír Hain - obnova architektonického dedičstva,  17.2.2015 o 10.00 hod.
Priemyselné dedičstvo a edukačný polygón

Ing. arch. Michal Ganobjak - obnova architektonického dedičstva,  17.2.2015 o 13.00 hod.
Aplikácia nových materiálov pri konverzii vybraných objektov elektrární Na príklade použitia aerogélov pri obnove tehlových priečelí