Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Obhajoby dizertačných prác konané podľa § 63 Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


miesto obhajoby: FA STU Bratislava, seminárna miestnosť č.117 I. poschodie vľavo

meno dizertanta - študijný program, termín obhajoby - téma dizertačnej práce

Ing. arch. Alexandra Škrinárová - obnova architektonického dedičstva,  29.9.2015 o 12.00 hod.
Obnova stredovekých mestských opevnení na území Slovenska

Ing. arch. Zuzana Ondrejková - obnova architektonického dedičstva,  29.9.2015 o 14.00 hod.
Obnova hradov na území Slovenska