Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

KVASNICOVÁ, M.: Tiché miesto uprostred veľkomesta. In: ARCH, č.6, 2016, s.
KVASNICOVÁ, M. – GONDOVÁ, A.: Verba movent, exempla trahunt alebo pilotný projekt pre Partizánsku Ľupču. In: 7. Architektura v perspektivě 2016. Sborník příspěvku z mezinárodní konference. Ostrava: 2006, s.234-238. ISBN 978-80-248-3940.
KVASNICOVÁ, M. – GONDOVÁ, A.: Medzi urbanitou a ruralitou alebo paradox Partizánskej Ľupče. In. Monumentorum tutela. Obnova pamiatok, Bratislava: Pamiatkový úrad SR, č.26, 2016.
KVASNICOVÁ, M .- GONDOVÁ, A.: Societal, economical and political aspects of Changes to the methodological approach of restoration of the Bratislava Castle. In: SGEM 2016. International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts. Arts, performing arts, architecture and design. Conference proceedings, Volume II. Architecture and design. 6-9 April, 2016. Vienna, Austria. S.625 – 632.  Wien 7.-10.04.2016. ISBN 978-619-7105-54-4.
KVASNICOVÁ, M. - GONDOVÁ, A.: The Bratislava Castle – visions, competitions and ideas. European Analogies.  In: SGEM 2016. International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts. Arts, performing arts, architecture and design. Conference proceedings, Volume II. Architecture and design. 6-9 April, 2016. Vienna, Austria. S.711-718. ISBN 978-619-7105-54-4.
KVASNICOVÁ, Magdaléna - POLOMOVÁ, Beata - PETRAŠOVÁ, Silvia: Architektúra v industriálnom dedičstve Banskej Štiavnice – obnova taviarne Dolnej hute. In: ARCHITEKTURA V PERSPEKTIVĚ. Sborník příspěvku z mezinárodní konference Ostrava: 2015. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.
KVASNICOVÁ, M.: Všetko pod jednou strechou alebo skúsenosti s bratislavskou YMCA. In. Vašourková, Ivette(ed.): Velkomětské paláce. Model udržitelného rozvoje v centrách měst. ČVUT Praha: 2014.
KVASNICOVÁ, M.: Budova YMCA v Bratislave. In. ALFA, s. 22--29. ISSN 1135-2679.
VOŠKOVÁ, K.- KVASNICOVÁ, M.- URLANDOVÁ, A.- LUKÁČ, M.- FRAŠTIA, M.: Historické brány krupinských domov. Bratislava: 2014. ISBN 978-80-227-4276-4.
KVASNICOVÁ, Magdaléna: Kultúrnohistorické hodnoty sakrálnych pamiatok v krajine. In: K.Vošková a kol.: Sakrálne pamiatky v krajine. Banská Štiavnica a okolie. Slovenská technická univerzita v Bratislave, FA STU, Bratislava: 2014, s.25-30.  ISBN 978-80-227-4308-2
KVASNICOVÁ, M.: Typológia, charakter, hodnoty. In: GEMBEŠOVÁ, Lucia – IŽVOLT, Pavol- KVASNICOVÁ, Magdaléna-ŠKROVINA, Michal_URLANDOVÁ, Andrea: Škola remesiel. Tradičné stavebné remeslá. Obnova historických drevených brán. Academia Istropolitana Nova 2014, s. 10-15.  ISBN 978-80-971594-3-6;
SZALAY,P. – KVASNICOVÁ, M.Architectural and Material Research of Peter Behrens Synagogue in Žilina, Slovakia. In ALFA: Aktuálne témy architektonickej historiografie strednej a východnej Európy/príspevky z vedeckého kolokvia historikov architektúry, FA STU Bratislava, 31.1.-1.2.2013. s. 36--41.  ISSN 1135-2679.
KVASNICOVÁ, Magdaléna: Banská Štiavnica, meštiansky dom – Hellov dom. In: Monumentorum tutela č. In: Ročenka pamiatkových výskumov 2010. Zost. M.Orosová, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Bratislava:2012, s. , s.9-12. ISBN 978-80-89175-55-0
KVASNICOVÁ, M.: Synagóga verzus kunsthalle. In Obnova kultúrneho dedičstva. : Zborník referátov z Vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Bratislava,SR, 21.6.2012. Bratislava: STU v Bratislave, 2012, s. 50--61. ISBN 978-80-227-3811-8.
KVASNICOVÁ, M.: Medzi umením a technikou. Stavebno-historický výskum v systéme univerzitného vzdelávania. Medzi umením a technikou. Stavebno-historický výskum v systéme univerzitného vzdelávania. In BARTLOVÁ, M. -- LÁTAL, H. Tvarujete si sami?: Sborník 3. sjezdu historiků umění 25.-26. září 2008. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. 130--140. ISBN 978-80-7422-073-9.
KVASNICOVÁ, M.: Franz Storno – reštaurátor  sakrálnych pamiatok. In: Pamiatky a múzeá č.1, 2009, s.58 – 61. ISSN 1335 4353
KVASNICOVÁ, M.: Inventarizácia alebo architektonicko-historický výskum? K problematike metodiky pamiatkových výskumov na príklade objektu býv. VÚB v Bratislave. In: Hodnoty a perspektívy ochrany architektúry a urbanistických štruktúr 50-tych a 60-tych rokov 20. storočia.. Prednáška na vedeckej konferencii so zahraničnou účasťou, konanej v Nitre dňa 30.9 – 2.10. 2008. Bratislava 2009. Monumentorum tutela č.20, 2009, s.143 -160. ISBN 80-89175-13-9
KVASNICOVÁ, M.: Architektonické dedičstvo a súčasný architektonický diskurz. In: Konzervácia verzus rozvoj pamiatkového prostredia. Prednáška na medzinárodnej vedeckej konferencii, konanej v Bratislave dňa 6.-7.novembra 2008. PU SR Bratislava 2009, Monumentorum tutela č. 20, 2009, s.166 – 174. ISBN 80-89175-13-9
KVASNICOVÁ, M.- POLOMOVÁ, B.: Sakrálna architektúra. In: Gregorová, J. a kol.: Prezentácia architektonického dedičstva II. Perfekt Bratislava 2008, s.49 – 74. ISBN 978-80-8046-394-6.
KVASNICOVÁ, M.: Predprojektová príprava obnovy architektonických pamiatok. In: Gregor, P. a kol.: Obnova pamiatok. Perfekt Bratislava 2008, s.79 – 89. ISBN 978-80-8046-405-9.
KVASNICOVÁ, M.: Patrocínium sv.Gál v stredovekej architektúre na Slovenku. In: Kostol ako centrum sídliskovej jednotky. Studia archaeologia slovaca mediaevalia VI., 2007,  Zborník sympózia Človek-sacrum-prostredie. Kláštorisko, n.o., Levoča 2007, s.52-82. ISBN 978-80-88880-76-9
KVASNICOVÁ,M.: Sen o gotickom meste alebo in welchen Styl sollen wir bauen? In: Bašová a kol.: Viacvrstvové jadro mesta. Zborník z vedeckej konferencie  s medzinárodnou účasťou, konanej  v apríli 2007, FA STU Bratislava 2007, s.47-52. ISBN 978-80-227-2769-3.
KVASNICOVÁ, M.: Kláštory a rehoľné domy medzi Tridentským koncilom a reformami Jozefa II. (16.-18. storočie). In: Studia archaeologica slovaca mediaevalia V., 2006, Zborník sympózia Človek-sakrum-prostredie. Kláštorisko, n.o. Levoča 2006, s. 301-323. ISBN 80-89187-15-
KVASNICOVÁ, M.: Výskum architektúry pre potreby pamiatkovej obnovy. Monumentorum  tutela č. 17, PU SR Bratislava 2006, s.267-288. ISBN 80-89175-13-9.
KVASNICOVÁ, M.: Architektonicko-historický a umelelckohistorický výskum uličného krídla bývalej rezidencie jezuitov v Komárne.  Monumentorum  tutela č.17, PU SR Bratislava 2006, s. 131-144. ISBN 80-89175-13-9
KVASNICOVÁ, M.: Posledný triumf náboženského umenia. In: Moravčíková, H. (zost.): Architektúra na Slovensku. Stručné dejiny. Slovart Bratislava 2005, s. 82 – 95. ISBN 80-8085-079-8.
KVASNICOVÁ, M.: Výskum architektúry pre potreby pamiatkovej obnovy – historický exkurz. Architektúra a urbanizmus, roč.38, č.1-2 (2004), s.3-23. ISSN 0044 8680.
KVASNICOVÁ, M. (ed.): Architektonický a výtvarný detail v pamiatkovej obnove. Zborník vedeckej konferencie, konanej dňa 23. apríla 2003 v Bratislave. FA STU Bratislava, 2004.
KVASNICOVÁ, M.: Neznáma baroková veduta Komárna. Pamiatky a múzeá č.4, 2004, s.66 - 67. ISSN 1335-4353.
KVASNICOVÁ, M.: Cez zážitok k spolupráci. Študentské laboratórium v Banskej Štiavnici. In: SCHOLA 2001, Multimédiá v pedagogickom vzdelávaní. Zborník 4. medzinárodnej vedeckej konferencie KIPP. STU Bratislava, 2001, s.179 - 184. ISBN 80-227-1610-3.
KVASNICOVÁ, M.: Obnoviť dialóg – na margo súčasného vzťahu cirkvi a umenia. In: Miesto pre modlitbu. Zborník medzinárodnej konferencie. VŠVU Bratislava, 2000, s.72-75. ISBN 80-88675-74-X.
KVASNICOVÁ, M. (zost.): Teória a prax výskumu architektonických pamiatok. FA STU Bratislava 2000. 72 s., ISBN 80-277-1445-3.
KVASNICOVÁ, M .- ČARNÝ, L. (ed.): Mapovanie sakrálneho. Študentské laboratórium. Zborník z rovnomenného workshopu konaného v Banskej Štiavnici v septembri 1999. VŠVU Bratislava 2000. ISBN 80-88675-70-7
KVASNICOVÁ, M.-ČARNÝ, L.-ŠLACHTA, Š. (ed.): Miesto pre modlitbu. Zborník medzinárodnej konferencie. VŠVU Bratislava, 2000. ISBN 80-88675-74-X.