Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Dizertačná práca, 2004, názov: Vývoj liturgického priestoru v 20.storočí – uplatnenie svetla v jeho architektúre.
Grant VEGA č.1/3302/06, zodpovedný riešiteľ: Architektonické aspekty osvetľovania historických budov. 2006 - 2008.
Grant VEGA č.1/0856/08: Metodika výskumu, hodnotenie a zásady prezentácie kultúrno-historických hodnôt nekropolnej architektúry v Banskej Štiavnici ako súčasti svetového kultúrneho dedičstva. Vedúci projektu: Doc. Ing.arch. J.Lalková, PhD., 2008-2010. Spoluriešiteľ.
Výskumný projekt: Záchrana skrytého dedičstva európskych drevených kostolov. Medzinárodná metodológia pre implementáciu databázy pre projekty obnovy. Projekt programu Culture 2000- Education and Culture, s podporou a organizáciou Romualdo-del Bianco Foundation,Italy. Vedecký koordinátorcollegiu degli Ingegneri della Toscana. Koordinátor FA STU, Doc. Ing. Kráľová,E. PhD. 2005-2006. Spoluriešiteľ. Téma: Contribution to the Matter of wooden Church Lighting.
Grant VEGA 145/03: Námestie - priestorový fenomén mestskej štruktúry. Vedúci projektu: Ing. arch. Bašová,S., 2003-2006. Spoluriešiteľ. Téma: Dnešný večerný obraz historického námestia.
Grant VEGA č.145/20-G: Aktuálne aspekty ochrany a obnovy architektonického pamiatkového fondu na Slovensku. 2000-2002. Vedúci projektu: Prof. Ing. arch. P.Vodrážka. Spoluriešiteľ. Téma: Úpravy historickej sakrálnej architektúry a aktuálne zretele jej pamiatkovej ochrany a obnovy.
odborný garant celoslovenskej vedeckej konferencie „Bardkontakt- problematika mestských pamiatkových centier“. Návrh témy, zostavovateľ zborníka, 2008 -2013.