Prejsť na obsah
Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok

Architektúra  poézia tvaru rytmu svetla.  Umelecká monografia.  Autori: BERO, Rastislav - POLOMOVÁ, Beata - BAŠOVÁ, Silvia - URLANDOVÁ, Andrea:  Vydavateľ: PRO Banská Bystrica, 2012.,143 s., ISBN 978-80-89057-38- 2.  

Night Image of TensileFacades. In: ProcediaEngineering: International Symposium on "Novelstructuralskins: Improvingsustainability and efficiencythrough new structural textile materials and designs". Newcastle, United Kingdom, 26 - 28 October 2016. Vol. 155, (2016), s. 306-312.

Consequences of locationlightingsystems in historicalbuildings.Proceedings of the 21st International Conference.  Brno, ČR, 2015. Brno University of Technology, S. 87-90. ISBN 978-80-214-5244-2.

Svetlo ako prostriedok interpretácie architektonickej pamiatky. In Projekt. Roč. 56, č. 3-4 (2014), s. 76-79. ISSN 1335-2180.
Kostol a jeho svetlo. In:Světlo. Roč.15, č.6 (2012), s.8-11.Praha FCC Public, ISSN 1212-0812.
Illumination of historicalobjectsfromtheview of anarchitect. In: PrzegladElektrotechniczny, ISSN 0033-2097. - Roč. 84, Nr. 8 (2008), s. 5-7.

Sakrálna architektúra - Premeny pôvodnej funkcie. In: : Gregorová, J. a kol.: Prezentácia architektonického dedičstva II.  Vydalo: Perfekt, Bratislava 2008, ISBN 978-80-8046-394-6, str. 49-74.  
Vrstvy – premeny oltárneho priestoru. In: Projekt 2/2000. Str. 66-67.

Kostoly a budovy pre náboženské účely. In: Návrh štandardov minimálnej vybavenosti miest vo väzbe na reformu verejnej správy. Príprava pre Dokumenty Ministerstva životného prostedia SR , 2001

Kresťanský kostol dnes. In: ASB-  architektúra/stavebníctvo/bývanie, 6/2000, str.7-10.  

Sakrálne objekty v životnom prostredí – symbolická výpoveď sakrálnej architektúry ako duchovného prostredia.Autori: Polomová,B.–Hlinický,J.: In: Životné prostredie, 2/1998, str. 90-93.